บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3,543 เข้าชมวันนี้
  • 126,299 เข้าชมเดือนนี้
  • 11,251,503 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


การทำใบขนสินค้าเพื่อนำของที่มีการควบคุมการนำเข้า เพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือ นำออกจากเขตปลอดอากร ต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวกับเรื่องการอนุญาต อย่างไร

วันที่ : 19 กันยายน 2561 11:49:34
จำนวนผู้เข้าชม : 28,960

คำถาม :

การทำใบขนสินค้าเพื่อนำของที่มีการควบคุมการนำเข้า เพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือ นำออกจากเขตปลอดอากร ต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวกับเรื่องการอนุญาต อย่างไร

คำตอบ :

โดยทั่วไป ของที่นำเข้ามาใน หรือ ส่งออกนอกราชอาณาจักร หากเป็นของที่มีกฎหมายควบคุมการนำเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายอื่นกำหนด

           เขตปลอดอากร เป็นพื้นที่พิเศษที่มีกฎหมายศุลกากรยกเว้นหลักการดังกล่าวไว้ตามมาตรา 152 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560  ดังนี้

1. ของที่มีบทกฎหมายอื่นควบคุมเกี่ยวกับมาตรฐานหรือคุณภาพ  การประทับตรา หรือ เครื่องหมายใด ๆ  หากนำของนั้นจากนอกราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรทุกพื้นที่ในประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก ไม่ต้องขออนุญาตหน่วยงานที่กำกับควบคุม

การบันทึกข้อมูลในใบขนสินค้าขณะนำเข้า / ส่งออก ในส่วนข้อมูล ใบอนุญาตฯ ให้บันทึกดังนี้

     - ช่อง “เลขที่ใบอนุญาต”  ให้สำแดง EXEMPT152 

     - ช่อง “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร” ให้สำแดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมศุลกากร  คือ 4101035398

     - ช่อง “วันที่อนุญาต”   ให้สำแดงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 

 

2. ของที่มีบทกฎหมายอื่นควบคุมเกี่ยวกับการนำเข้ามาในราชอาณาจักร  การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของนั้น  หากนำของนั้นเข้าไปในเขตปลอดอากรเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดในกฎกระทรวง เท่านั้น   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้นำเข้า / ผู้ส่งออก ไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เขตปลอดอากรที่กำหนดในกฎกระทรวง คือ

     - เขตปลอดอากรที่ตั้งอยู่ ณ สนามบินดอนเมือง

     - เขตปลอดอากรที่ตั้งอยู่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

     - เขตปลอดอากรที่ตั้งอยู่ ณ สนามบินอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

     - เขตปลอดอากรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

     - เขตปลอดอากรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

การบันทึกข้อมูลในใบขนสินค้าขณะนำเข้า / ส่งออก ในส่วนข้อมูล ใบอนุญาตฯ สำหรับของที่ต้องมีใบอนุญาตฯ  ไม่ต้องบันทึกข้อมูลใดๆ  ระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องใบอนุญาตฯ จากเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษ๊อากร (Tax Incentive ID)

3. กรณีที่มีการปล่อยของที่ได้รับยกเว้นใบอนุญาตฯ ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร กฎหมายศุลกากรกำหนดให้ผู้นำเข้า ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนับแต่วันที่นำออกจากเขตปลอดอากร โดยถือเสมือนของนั้นได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรในวันที่นำออกจากเขตปลอดอากร ดังนั้น ผู้นำเข้าที่จะนำของออกจากเขตปลอดอากรต้องดำเนินการเรื่องการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการเดียวกันกับกรณีของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร

 

อย่างไรก็ดี  หากผู้นำเข้าประสงค์จะดำเนินการในเรื่องการอนุญาตนำเข้าก่อนการนำของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ใช้บทยกเว้นดังกล่าว  ก็สามารถดำเนินการได้ตามปกติเช่นเดียวกับการนำเข้าอื่นๆ    การบันทึกข้อมูลขณะนำเข้าในใบขนสินค้าขาเข้าที่นำของเข้าเขตปลอดอากรให้บันทึกเช่นเดียวกับการนำเข้าปกติ  ในกรณีที่มีการนำของดังกล่าวออกจากเขตปลอดอากรไม่ว่าในสภาพใดก็ตาม ในใบขนสินค้าขาเข้าที่ขอนำของออกจากเขตปลอดอากร   ประเภท “P”  ให้บันทึกข้อมูลในส่วนต่างๆดังนี้   

ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต   บันทึก ดังนี้

    - ช่อง “เลขที่ใบอนุญาต” ให้สำแดง EXEMPT88    
               - ช่อง “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร” ให้สำแดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมศุลกากร  คือ 4101035398
               - ช่อง “วันที่อนุญาต” ให้สำแดงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ในส่วนรายละเอียดรายการสินค้าแต่ละรายการ 
               - ช่อง “เลขที่ใบขนสินค้าและรายการที่อ้างถึง” ให้สำแดง เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าและลำดับรายการที่นำของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าเขตปลอดอากร

 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 มิถุนายน 2564 09:44:24
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร