พิกัดศุลกากร

ASEAN

Matrix of Decisions on Roo Implementation Issues

แปลประกาศกรมศุลกากรภายใต้ความตกลง ATIGA ฉบับภาษาอังกฤษ

ความเป็นมา

ความเป็นมา (ที่มา: เวบไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

Rules of Origin

  Operation Certification Procedure

   ประกาศกระทรวงการคลัง

   ประกาศกรมศุลกากร

   เลขที่ประกาศรายละเอียด
   81/2563การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
   15/2563แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 187/2560
   286/2562แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 187/2560
   207/2562แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2562
   114/2562แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๘๗/๒๕๖๐
   74/2562แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๘๗/๒๕๖๐
   303/2561แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 187/2560
   187/2560หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
   158/2560หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
   240/2559หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
   110/2559แก้ไขประกาศกรมศุลกากรที่ 92/2558
   80/2559แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 92/2558
   174/2558แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 92/2558
   92/2558หลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรและลดอัตราศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
   35/2558แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่1/2555
   220/2557แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 1/2555
   113/2557แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 1/2555
   64/2557แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 6/2557
   6/2557แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 1/2555
   29/2556แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑/๒๕๕๕
   1/2555ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
   78/2554หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
   99/2553ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๙/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
   93/2553ประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๓/๒๕๕๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๑/๒๕๕๑
   55/2553ประกาศกรมศุลกากร ที่ 55/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
   85/2552แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2551-วิธีปฏิบัติสำหรับผู้นำของเข้า เขตการค้าเสรีอาเซียน(ฉ 4)
   56/2552แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 61/51
   61/2551หลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน*update
   14/2551หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร ส่วนกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า
   3/2551แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 121/2549*โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเชียน
   56/2550แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 120/2549
   45/2550แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 120/2549
   121/2549หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน
   120/2549หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน
   113/2549แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2548
   62/2549ระเบียบพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (ครอ.2) กรมศุลกากร
   36/2549แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2548
   22/2548ระเบียบพิธีการนำเข้าสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรตามความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
   5/2548ระเบียบพิธีการสำหรับการเพิ่มพิกัดอัตราอากรขาเข้าในภาค 2 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (Asean Harmonized Tariff Nomenclature : AHTN)
   83/2547ระเบียบพิธีการสำหรับการเพิ่มพิกัดอัตราอากรขาเข้าในภาค 2 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (เอเอชทีเอน)
   54/2547ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าของอาเซียนที่ออกโดยประเทศที่สาม (Back ? to ? Back Form D)

   ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากร

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (สกก.) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
   กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
   หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7014 หรือ 0-2667-6459
   อีเมล์ : 80150000@customs.go.th

   ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
   ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร