• ผลการดำเนินงานเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563