บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 6,205 เข้าชมวันนี้
  • 90,317 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,575,254 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร


ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การรับฝากหีบห่อของส่วนตัวผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน (Customs Bond) 13 กันยายน 2566 14:05:023,015
2 กระบวนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับของเร่งด่วนทางบก13 กันยายน 2566 13:38:10508
3 การอนุมัติสถานที่เก็บรักษาบัญชีเอกสารหลักฐานและข้อมูล ณ สถานที่อื่น ซึ่งไม่ใช่สถานประกอบการผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก 13 กันยายน 2566 13:34:003,134
4 การขออนุญาตนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อกำจัดหรือทำลาย 13 กันยายน 2566 13:33:393,350
5 การขอรับชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 13 กันยายน 2566 13:33:173,041
6 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีควบกิจการ/โอนกิจการที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิม 13 กันยายน 2566 13:32:542,935
7 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขออนุมัติหลักการครั้งแรก หรือกรณีขออนุมัติหลักการเพิ่มเติม หรือกรณีควบกิจการ/โอนกิจการ/แปรสภาพนิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 กันยายน 2566 13:31:032,992
8 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป หรือกรณีขอลดอัตราอากรเหลือร้อยละห้าของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป 13 กันยายน 2566 13:29:512,806
9 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอเปลี่ยนรหัสผู้นำของเข้า13 กันยายน 2566 13:29:202,811
10 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารแทนการชำระอากรด้วยเงินสด 13 กันยายน 2566 13:28:552,743
11 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอยกเลิกสูตรการผลิต12 กันยายน 2566 14:40:422,754
12 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอต่ออายุสูตรการผลิต 12 กันยายน 2566 14:40:002,766
13 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขออนุมัติสูตรการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรือกรณีขอเพิ่มเติมชื่อผลิตภัณฑ์ในสูตรการผลิตที่ได้รับอนุมัติแล้ว12 กันยายน 2566 14:38:522,785
14 การอนุมัติยกเลิกสูตรการผลิตสำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 12 กันยายน 2566 14:33:242,703
15 การอนุมัติสูตรการผลิตสำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 12 กันยายน 2566 14:32:262,738
16 การเลิกประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 12 กันยายน 2566 14:31:352,910
17 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 12 กันยายน 2566 14:31:143,027
18 การเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร 12 กันยายน 2566 14:30:512,797
19 การขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 12 กันยายน 2566 14:30:302,993
20 การแจ้งเลิกการดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน 12 กันยายน 2566 14:30:042,748
21 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทคลังเสบียงทัณฑ์บน 12 กันยายน 2566 14:29:312,860
22 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 12 กันยายน 2566 14:28:292,761
23 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน12 กันยายน 2566 14:27:472,693
24 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ 12 กันยายน 2566 14:27:152,659
25 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร 12 กันยายน 2566 14:26:542,734
26 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ 12 กันยายน 2566 14:26:342,662
27 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 12 กันยายน 2566 14:26:132,691
28 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 12 กันยายน 2566 14:25:253,498
29 การจัดตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต (รพท./Inland Container Depot: ICD)12 กันยายน 2566 14:24:593,770
30 การจัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต 12 กันยายน 2566 14:24:202,898
31 การขออนุญาตปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ 12 กันยายน 2566 14:23:253,155
32 การนำของเข้ามาหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ 12 กันยายน 2566 14:23:042,987
33 การขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร หรือขอยกเว้นภาษีอากร สำหรับสิ่งของนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 12 กันยายน 2566 14:22:262,847
34 การขอผ่อนผันทำใบสุทธินำกลับสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยทางพัสดุไปรษณีย์และจะนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร 12 กันยายน 2566 14:21:502,960
35 การส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์กลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไม่ต้องปฏิบัติพิธีการส่งกลับ12 กันยายน 2566 14:21:142,804
36 พิธีการศุลกากรส่งของออกทางไปรษณีย์12 กันยายน 2566 14:20:473,095
37 พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์ กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง)12 กันยายน 2566 14:20:013,220
38 การประทับตราอนุญาตให้ขนขึ้นบกในใบอนุญาตการนำเข้าซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 12 กันยายน 2566 14:19:122,795
39 การส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปหรือเข้ามาในประเทศ12 กันยายน 2566 14:18:493,108
40 การส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน12 กันยายน 2566 14:18:203,071
41 การนำรถออกนอกราชอาณาจักร (รถบรรทุกสินค้า/รถบรรทุกที่ไม่มีสินค้า/รถยนต์ส่วนบุคคล/รถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร)12 กันยายน 2566 14:17:522,942
42 การขออนุญาตนำรถเข้ามาในราชอาณาจักร (รถบรรทุกสินค้า/รถบรรทุกที่ไม่มีสินค้า/รถยนต์ส่วนบุคคล/รถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร)12 กันยายน 2566 14:17:262,934
43 การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว12 กันยายน 2566 14:16:572,913
44 การนำเรือสำราญและกีฬาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว12 กันยายน 2566 14:15:572,808
45 การขออนุญาตเปิดระวางเรือเพื่อทำการขนถ่ายของลงเรือเฉพาะเขตและการขนถ่ายของขาเข้าลงเรือเฉพาะเขต ณ ที่จอดเรือภายนอกเกาะสีชัง12 กันยายน 2566 14:15:252,695
46 การขออนุญาตเปิดตรวจของเพื่อทำใบขนสินค้าขาเข้า (Bill of Sight)12 กันยายน 2566 11:18:363,055
47 การขอรับของไปก่อนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร12 กันยายน 2566 11:18:062,973
48 การขออนุญาตเป็นผู้ขนส่งผ่านแดน12 กันยายน 2566 11:16:482,942
49 การขออนุญาตเป็นผู้ถ่ายลำ-ผ่านแดน12 กันยายน 2566 11:16:172,914
50 การขออนุญาตเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ12 กันยายน 2566 11:15:462,752
51 การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ12 กันยายน 2566 11:15:282,809
52 การให้สิทธิในการเป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วน12 กันยายน 2566 11:14:542,761
53 การขอรับใบอนุญาตการเป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร และการต่ออายุใบอนุญาตการเป็นเคาน์เตอร์บริการ12 กันยายน 2566 11:14:142,800
54 การยกเลิกการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ12 กันยายน 2566 11:13:032,587
55 การต่ออายุการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ12 กันยายน 2566 11:11:502,649
56 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ12 กันยายน 2566 11:11:042,611
57 การขออนุญาตเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ12 กันยายน 2566 11:09:402,762
58 การขอยกเลิกการเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์12 กันยายน 2566 11:07:462,564
59 การขอต่ออายุตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์12 กันยายน 2566 11:07:102,618
60 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์12 กันยายน 2566 11:06:402,600
61 การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์12 กันยายน 2566 11:06:042,734
62 การขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความยินยอมตัวแทน ออกของในการว่าจ้างช่วงตัวแทนออกของรายอื่น12 กันยายน 2566 11:05:232,651
63 การขอยกเลิกการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์12 กันยายน 2566 11:04:432,593
64 การขอใช้ข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถูกระงับการใช้ข้อมูล12 กันยายน 2566 11:02:232,641
65 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์12 กันยายน 2566 11:01:382,686
66 การขอลงทะเบียนศูนย์บริหารเงินศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์12 กันยายน 2566 11:00:522,589
67 การขอลงทะเบียนธนาคารศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์12 กันยายน 2566 10:59:592,625
68 การขอลงทะเบียนตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์12 กันยายน 2566 10:57:232,698
69 การขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ ผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 กันยายน 2566 10:56:282,742
70 การขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์12 กันยายน 2566 10:54:573,489
ผลลัพท์ทั้งหมด 70 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร