ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงผนังหุ้มกรอบอาคาร 120 ปี กรมศุลกากร11 สิงหาคม 25631
2 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องน้ำพร้อมบริการติดตั้ง ห้องน้ำลูกเรือ เรือศุลกากร 702 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 25632
3 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังห้องน้ำ ห้อง ผชช.ด้านพัฒนาระบบตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 25633
4 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ NSW e-Form เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลคำขอกลางผ่านระบบ NSW ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 สิงหาคม 25634
5 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ในการซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮพ-๗๐๘๘ กทม. 7 สิงหาคม 25636
6 ประกาศผลการจัดซื้อพร้อมติดตั้งอะไหล่และอุปกรณ์ประจำเรือศุลกากร 7016 สิงหาคม 25639
7 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6698 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 256311
8 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 25639
9 ประกาศผลการจัดจ้างเปิดตรวจสอบแพชูชีพ ประจำเรือศุลกากร 1101 และเรือศุลกากร 8063 สิงหาคม 256314
10 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสน รุ่นเออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6753 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 256325
11 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวัสดุเก็บข้อมูลการบรรยายการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในรูปแบบ USB Flash Drive โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 256324
12 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๓ กฒ-๔๓๘๓ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 256326
13 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox ๓๔๓๕ D/DN Toner Catridge-Black (๑๐K) จำนวน ๑๕๐ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 256326
14 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องกระดาษ (กล่องลูกฟูก) จำนวน 5,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 256320
15 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 256322
16 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (1-30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 256322
17 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮพ 7090 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 256330
18 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องส่งลมเย็นภายในอาคาร ๑๒๐ ปี ชั้น ๑๔ (FCU ๑๓-๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 256331
19 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 256324 กรกฎาคม 256329
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ (รถกระบะ) ยี่ห้อ โตโยต้า วีโก้ หมายเลขทะเบียน ฌฬ-๑๙๓๑ กทม. 21 กรกฎาคม 256334
21 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 256340
22 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบอัญมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 256340
23 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสารอาคารศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 256340
24 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฆพ-๙๔๓๐ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 256340
25 ประกาศผลการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ต่อพ่วงกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์17 กรกฎาคม 256335
26 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ยี่ห้อฟอร์ด รุ่นเรนเจอร์ หมายเลขทะเบียน ตย 5824 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 256340
27 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์กระบะบรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ รุ่นวิคเตอร์ หมายเลขทะเบียน 52-5372 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 256339
28 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่เรือศุลกากร ๗๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 256348
29 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบระบายความร้อนน้ำจืดเครื่องจักรใหญ่ เครื่องขวา ประจำเรือศุลกากร ๗๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 256353
30 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ประจำอาคาร 1 และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 พร้อมอบโอโซน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX13 กรกฎาคม 256347
31 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษแบบฟอร์มสำหรับใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.๑๒๒ ชนิดต่อเนื่อง จำนวน 4,000,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 256350
32 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชือกขาว จำนวน ๗๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 256357
33 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2563)2 กรกฎาคม 256363
34 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึก Sumsung รุ่น SL-M ๓๘๒๐ Series Black Toner โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 256371
35 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิเครื่องทำความเย็น อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ร.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มิถุนายน 256371
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งโครงการที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ แห่ง 19 มิถุนายน 256374
37 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในสำนักงานเพื่อรองรับหน่วยงานใหม่และเพื่อให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มิถุนายน 256391
38 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ลิฟต์โดยสารอาคาร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 256380
39 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอพัสดุ ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาจง11 มิถุนายน 256374
40 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้งเพิ่มเติม จำนวน ๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 256387
41 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุผงเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง/ก๊าซ CO๒ สำหรับเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว จำนวน ๑๒๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิถุนายน 256378
42 ประกาศผลการจัดซื้อพร้อมติดตั้งม่านม้วนห้องหัยหน้าฝ่ายตรวจสอบที่ 3 กสอ. ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ8 มิถุนายน 256378
43 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาพร้อม Calibrate เครื่องมือวัดแรงตึงผิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 256378
44 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒ เครื่อง ณ อาคารคลังฯ 3 ฝ่ายเก็บรักษาและจำหน่ายของกลางที่๒ สขก. กสป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 256376
45 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง สำหรับเครื่องส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม้อาคารศุลกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2563106
46 ประกาศกรมศุลกากร เรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งสายไฟฟ้า และเสาวิทยุเรือศุลกากร ๕๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563109
47 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมอเตอร์และโบลเวอร์ FCU ๕-๐๘ อาคาร ๑๒๐ ปี ชั้น ๖ ห้อง ผชช. สทส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2563106
48 ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่มน้ำใช้เพื่อการบริโภคและการชำระล้างของหน่วยปราบปรามชลบุรี28 พฤษภาคม 2563103
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า ส่งออก และการเชื่อมโยงระบบกรมศุลกากรกับระบบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓26 พฤษภาคม 2563112
50 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอ์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) -25 พฤษภาคม 2563106
51 ประกาศผลการจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องส่งลมเย็นภายในอาคาร ๑๒๐ ปี ชั้น ๖ (FCU ๕-๐๙)25 พฤษภาคม 2563106
52 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งโครงการที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคารายใดผ่านการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นเสนอราคาสำหรับการประกวดราคาในครั้งนี้22 พฤษภาคม 2563118
53 ประกาศกรมศุลกากร เรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ Controller Hard disk ระบบควบคุมหน่วยเก็บข้อมูล (Disk Subsystem) ยี่ห้อ IBM รุ่น DS5100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563124
54 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอ์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)22 พฤษภาคม 2563107
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษห่อพัสดุสีน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2563105
56 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 368 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 2563124
57 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 349 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 2563126
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๖๐๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 2563126
59 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๖๐๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 2563123
60 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 806 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 2563118
61 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 380 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 2563126
62 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ) ประจำเดือน เมษายน 2563 (วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2563110
63 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Fujitsu รุ่น Fi-6225 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2563127
64 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วโกลด์สำหรับเรือตรวจการณ์ บรรจุภาชนะถังขนาด 200 ลิตร/ถัง จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2563130
65 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2563114
66 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนชุดแปลงไฟและชุดควบคุมเกียร์เครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 80315 พฤษภาคม 2563122
67 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อแบตเตอรี่ เรือศุลกากร ๗๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 2563120
68 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอะไหล่เครื่องยนต์ ยี่ห้อ MERCURY สำหรับเรือศุลกากร เครื่องยนต์ ยี่ห้อ MERCURY สปป.๒ กสป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 2563119
69 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 พฤษภาคม 2563131
70 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมไดร์สตาร์ทเครื่องจักรใหญ่ขวา เรือศุลกากร ๑๐๐๑12 พฤษภาคม 2563130
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน นาวาร่า หมายเลขทะเบียนฆร 2550 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2563137
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน เออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮพ 7090 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2563141
73 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด จำนวน 2 เครื่อง พร้อม Sticker foil และ Ribbon Resin โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563142
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ7 พฤษภาคม 2563135
75 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563150
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)1 พฤษภาคม 2563169
77 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศรวมศูนย์ อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 เมษายน 2563173
78 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2563154
79 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมบำรุงรถตู้ราชการยี่ห้อ Toyota Commuter หมายเลขทะเบียน ฮร-๑๑๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2563159
80 ประกาศผลการจัดซื้อแบตเตอรี่ เรือศุลกากร ๗๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2563164
81 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำทะเลหล่อเย็นเครื่องปรับอากาศแบบมารีนพร้อมติดตัั้ง เรือศุลกากร 702 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2563166
82 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเชือกสำหรับผูกเรือ จำนวน ๗ รายการ ใช้งานเรือศุลกากร สปป.๒ กสป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563149
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซ่อมแซมอาคารหน่วยสืบสวนปราบปราม สตูล-ปากบารา (ด่านศุลกากรปากบารา(เดิม)) ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 29 เมษายน 2563166
84 ประกาศผลการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบประปาและสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 เมษายน 2563168
85 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับอาคารใหม่ของด่านศุลกากรและเพิ่มเติมให้หน่วยงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 เมษายน 2563176
86 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลา ๓ ปี เรือศุลกากร ๖๐๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 เมษายน 2563175
87 ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐,๐๐๐ รีม28 เมษายน 2563163
88 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 36427 เมษายน 2563182
89 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2563179
90 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 7กฬ 411 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2563172
91 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2563175
92 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือช่วยในการเดือนเรือ (GYRO COMPASS) เรือศุลกากร ๘๐๕ และ ๘๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2563169
93 ประกาศผลการจัดซื้ออะไหล่เรือศุลกากร 70124 เมษายน 2563173
94 ประกาศผลการจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ ตราอักษรซูซูกิ ใช้กับเรือศุลกากร 378, 379, 380 และ 38124 เมษายน 2563158
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อม Calibrate เครื่องมือวิเคราะห์ FT-IR Spectrometer ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น Frontier หมายเลขครุภัณฑ์ 6695-018-0101-00001-57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563175
96 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดควบคุมเกียร์ และอะไหล่ที่ชำรุด เรือศุลกากร 703 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2563184
97 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนฉนวนกันความร้อนและหุ้มอลูมิเนียม พร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเย็น ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 เมษายน 2563171
98 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วสำหรับเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และเครื่องสูบน้ำระบบอัคคีภัย จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2563180
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลาการใช้งาน ๓ ปี เรือศุลกากร ๘๐๕ โดยวิธีคัดเลือก22 เมษายน 2563186
100 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2563181
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,175 จำนวน 12 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร