ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางกรมศุลกากร และผู้ประสานงานจากบริษัทเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๑๑ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 15 ตุลาคม 25642
2 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก15 ตุลาคม 25646
3 ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๑๕,๐๐๐ รีม14 ตุลาคม 256410
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564)12 ตุลาคม 256410
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2564)5 ตุลาคม 256430
6 ประกาศผลการจัดเช่าบริการโครงข่ายสื่อสารเพื่อใช้งานในระบบ E-Lock ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256530 กันยายน 256422
7 ประกาศผลการจัดเช่าโครงการจัดเช่าวงจรเครือข่ายสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยง Internet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256530 กันยายน 256423
8 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้การเสนอราคาจ้างบริการระบบเครือข่าย สำหรับจัดหาบริการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงรวมอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารควบคุมทางศุลกากร รองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256530 กันยายน 256425
9 ประกาศผลการจัดจ้างบริการระบบเครือข่าย สำหรับจัดหาบริการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงรวมอุปกรณ์ต่อพ่วง (CCTV System)ฯ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.256530 กันยายน 256422
10 ประกาศกรมศุลกากร เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่ทำการและบ้านพักข้าราชการที่บริเวณย่านสถานีสุไหงโก-ลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 256423
11 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หน่วยสืบสวนปราบปรามชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 256420
12 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 256421
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 256422
14 ประกาศผลการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2564)28 กันยายน 256424
15 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการจัดเช่าวงจรเครือข่ายสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC-DR) กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 กันยายน 256426
16 ประกาศยกเลิกการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 15,000 รีม27 กันยายน 256427
17 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์ Voice Over IP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 256432
18 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการต่อสร้างเรือตรวจการณ์ทางทะเล ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 ฟุต ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 น็อต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ลำ27 กันยายน 256437
19 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ขวา) เรือศุลกากร 703 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 256422
20 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าพื้นที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อวางตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่ใช้เก็บเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 256424
21 ประกาศผลการจัดจ้างโครงการต่อสร้างเรือตรวจการณ์ทางทะเล ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 ฟุต ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 น็อต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ลำ27 กันยายน 256429
22 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าโครงการจัดเช่าวงจรเครือข่ายสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC-DR) กรมศุลกากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่าเป็นระยะเวลา 15 วัน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 256434
23 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์ทางเชื่อมอาคาร ๑ และอาคาร ๑๒๐ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 22 กันยายน 256428
24 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 256430
25 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา ประจำอาคาร 1 อาคาร 3 และอาคาร 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 256434
26 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 256430
27 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ณ อาคารประภาคารท่าเทียบเรือศุลกากรเกาะสีชัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 256430
28 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 256431
29 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะจ้างบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลง ยุง และหนู ภายในกรมศุลกากร(คลองเตย), อาคารศุลกพิพัฒน์(ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง) ซอยลาดกระบัง ๕๔ และอาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 22 กันยายน 256428
30 ประกาศกรมศุลการกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ระบบประปาและระบบสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 256431
31 ประกาศกรมศุลการกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 18.9ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 256431
32 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบริการและซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 256432
33 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบริการป้องกันและกำจัด ปลวก มด แมลงสาบและหนู สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 256431
34 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ยี่ห้อ Cummins อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และอาคาร ๑๒๐ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 256433
35 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 256427
36 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 21 กันยายน 256431
37 ประกาศกรมศุลการกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 256430
38 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเข้าห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สวศ. กบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 21 กันยายน 256429
39 ประกาศกรมศุลการกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วโกลด์สำหรับเรือตรวจการณ์จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 256428
40 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ทำลานจอดรถขนถ่ายสินค้าและวางตู้คอนเทนเนอร์ที่บริเวณย่านสถานีปาดังเบซาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 256428
41 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชือกขาว จำนวน 700 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 256433
42 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำอาคารศุลกพิพัฒน์ 140 ปี กรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 256425
43 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคาร 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 256433
44 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ ซอง ๓๙ ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 256435
45 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 256427
46 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 256438
47 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคาร 120 ปี และอาคารจอดรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 256431
48 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซม/โอเวอร์ฮอล์เครื่องยนต์ปั๊มสูบน้ำดับเพลิงของอาคารศุลกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี กรมศุลกากร 16 กันยายน 256428
49 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมหลังคาคลังของกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 256429
50 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ขนของ อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 256430
51 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลระบบลิฟต์อาคาร ๑ และอาคารศุลกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 256425
52 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 256431
53 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการย้ายระบบโทรศัพท์ AVAYA และติดตั้งเครื่องโทรศัพท์เพิ่มเติม ด่านศุลกากรสังขละบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 256433
54 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การย้ายระบบโทรศัพท์ Voice Over IP และติดตั้งเครื่องโทรศัพท์เพิ่มเติม ด่านศุลกากรนครพนม 15 กันยายน 256437
55 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาในโครงการ Megaports Initiative สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 256427
56 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 256432
57 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๕๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 กันยายน 256435
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 256433
59 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องเก็บของวัสุอุปกรณ์ ส่วนสื่อสารองค์อร สลข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 256430
60 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป14 กันยายน 256446
61 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 256422
62 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานดูแลสวน สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 256428
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ (Printer) ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint P375dw จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 256433
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการประจำที่ ศภ. 1 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 256437
65 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 256435
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการประจำที่ ศภ. 1 จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 256436
67 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อโสโครกและถังบำบัดสิ่งปฏิกูล ห้องน้ำ สบพ. สลข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 256437
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือช่วยในการเดินเรือ (GYRO COMPASS) เรือศุลกากร 804 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 256432
69 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) การจัดซื้อพร้อมติดตั้งทดแทนเรดาร์ดาวเทียมเรือศุลกากร ๑๐๐๑ 9 กันยายน 256436
70 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อหนังสือพิมพ์ของอธิบดีกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕9 กันยายน 256436
71 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อหนังสือพิมพ์ของอธิบดีกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕9 กันยายน 256435
72 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ควบคุมวาล์วเครื่องสูบน้ำดับเพลิง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 256437
73 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาอาคาร 140 ปี กรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 256434
74 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ทำการและบ้านพักหน่วยสืบสวนปราบปรามประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕9 กันยายน 256431
75 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ทำการและบ้านพักหน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕9 กันยายน 256429
76 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ทำการและบ้านพักหน่วยสืบสวนปราบปรามชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕9 กันยายน 256433
77 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ทำการและบ้านพักหน่วยสืบสวนปราบปรามบ้านดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕9 กันยายน 256432
78 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปั๊มสูบน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 256446
79 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเปิดตรวจสอบเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์แพชูชีพประจำปี สำหรับเรือศุลกากร ๘๐๔ และ ๘๐๕7 กันยายน 256425
80 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ ตราอักษร SUZUKI เรือศุลกากร 378, 379, 380 และ 381 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 256430
81 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร HYUNDAI อาคาร ๑๒๐ ปี 3 กันยายน 256440
82 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกรียติฯ ร.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 256432
83 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร 31 สิงหาคม 256438
84 ประกาศกรมศุลกากร เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ FUJITSU รุ่น Fi-๖๗๗๐ หมายเลขสติ๊กเกอร์ ๑๑๔-๕๒๒๗ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 256439
85 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมชุดควบคุมบังคับเลี้ยววัดมุมหางเสือ เรือศุลกากร ๑๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 256451
86 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เมอร์ควรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 256445
87 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์บัตรภาษีชนิดหนึ่งพันบาท (สีส้ม) และบัตรภาษีชนิดไม่กำหนดราคา (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 256441
88 ประกาศผลการจัดซื่้อไดสตาร์ทเครื่องยนต์ซ้าย เรือศุลกากร 34926 สิงหาคม 256450
89 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเกจวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ เรือศุลกากร 378 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 256446
90 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เรือ ยี่ห้อ Mercury เครื่องซ้าย เรือศุลกากร 215 ใช้งานหน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรสงคราม ฝปป.2 สปป.2 กสป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 256442
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตแตอรี่ ขนาด 12 VDC. 90 AMP. จำนวน 4 ลูก เรือศุลกากร 219 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 256452
92 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำลวดสแตนเลสสติลใช้กับ Mega-twis จำนวน 300 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 256447
93 ประกาศผลการจัดซื้อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วโกล์ด บรรจุภาชนะถัง 200 ลิตร/ถัง จำนวน 3,000 ลิตร (15 ถัง)25 สิงหาคม 256452
94 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์ทิมยกเครื่องยนต์ เรือศุลกากร ๓๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 256459
95 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่ เรือศุลกากร ๘๐๖ 19 สิงหาคม 256462
96 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่่อมแซมเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือศุลกากร ๘๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 256456
97 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพร้อมติดตั้งเกจวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ เรือศุลกากร ๓๗๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 256454
98 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ และเสาธงพร้อมฐานเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 256454
99 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์ ยี่ห้อ SUZUKI สำหรับเรือศุลกากร 381 ใช้งาน นสป.สงขลา ฝปป.2 สปป.2 กสป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 256454
100 ประกาศผลการจัดจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์สารสนเทศด้านศุลกากร สุวรรณภูมิ17 สิงหาคม 256456
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,614 จำนวน 17 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร