สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 สัญญาเลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โครงการก่อสร้างสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 แห่ง25 พฤษภาคม 2565188
2 สัญญาเลขที่ 118/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการศุลกากร อิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 256419 เมษายน 2565458
3 สัญญาเลขที่ 121/2564 จ้างซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่เรือศุลกากร 806 ของกรมศุลกากร19 เมษายน 2565246
4 สัญญาเลขที่ 123/2564 สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเครื่องวัดความเร็วและทิศทางลมเรือศุลกากร 60919 เมษายน 2565251
5 สัญญาเลขที่ 125/2564 จ้างทำงานปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาอาคารศุลกพิพัฒน์ 140 ปี กรมศุลกากร19 เมษายน 2565245
6 สัญญาเลขที่ 126/2564 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งทดแทนเรดาร์ดาวเทียมเรือศุลกากร 100119 เมษายน 2565227
7 สัญญาเลขที่ 127/2564 จ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 52219 เมษายน 2565217
8 สัญญาเลขที่ 74/2564 โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์5 เมษายน 2565248
9 สัญญาเลขที่ 75/2564 โครงการจัดทำระบบการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย5 เมษายน 2565247
10 สัญญาเลขที่ 76/2564 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 7025 เมษายน 2565246
11 สัญญาเลขที่ 77/2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 25 เมษายน 2565237
12 สัญญาเลขที่ 78/2564 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 7035 เมษายน 2565243
13 สัญญาเลขที่ 79/2564 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระยย NSW เพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต5 เมษายน 2565250
14 สัญญาเลขที่ 80/2564 โครงการพัฒนาระบบศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับสนามบินสุวรรณภูมิ5 เมษายน 2565253
15 สัญญาเลขที่ 81/2564 จ้างทำซีลกรมศุลกากรพร้อมลวดสแตนเลสสตีลและแถบซีลกรมศุลกากร5 เมษายน 2565254
16 สัญญาเลขที่ 82/2564 โครงการเปลี่ยนทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย5 เมษายน 2565226
17 สัญญาเลขที่ 83/2564 ซื้อขายพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Web Conference เพื่อรองรับการจัดประชุมทางไกลสำหรับสำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากร จำนวน 62 แห่ง5 เมษายน 2565256
18 สัญญาเลขที่ 84/2564 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 2155 เมษายน 2565244
19 สัญญาเลขที่ 85/2564 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 11015 เมษายน 2565248
20 สัญญาเลขที่ 86/2564 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 2205 เมษายน 2565245
21 สัญญาเลขที่ 87/2564 โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้า และระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร 5 เมษายน 2565255
22 สัญญาเลขที่ 88/2564 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Profiling System5 เมษายน 2565259
23 สัญญาเลขที่ 89/2564 โครงการบริหารจัดการ Mobile Application ของกรมศุลกากร5 เมษายน 2565233
24 สัญญาเลขที่ 90/2564 โครงการจัดทำฐานข้อมูลสืบค้นผลคำวินิฉัยประเภทพิกัดอัตราศุลกากรขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต5 เมษายน 2565232
25 สัญญาเลขที่ 91/2564 จ้างทำงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 2 กรมศุลกากร5 เมษายน 2565279
26 สัญญาเลขที่ 92/2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินสำหรับผู้บริหารระดับสูง5 เมษายน 2565255
27 สัญญาเลขที่ 93/2564 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอะไหล่ของเกียร์ส่งกำลังเครื่องจักรใหญ่ เรือศุลกากร 7015 เมษายน 2565247
28 สัญญาเลขที่ 94/2564 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 6095 เมษายน 2565241
29 สัญญาเลขที่ 95/2564 โครงการปรับปรุงเรือตรวจการณ์ศุลกากร 12015 เมษายน 2565255
30 สัญญาเลขที่ 96/2564 ซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม5 เมษายน 2565258
31 สัญญาเลขที่ 97/2564 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 2145 เมษายน 2565239
32 สัญญาเลขที่ 98/2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives)5 เมษายน 2565260
33 สัญญาเลขที่ 99/2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล5 เมษายน 2565243
34 สัญญาเลขที่ 100/2564 โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)5 เมษายน 2565251
35 สัญญาเลขที่ 101/2564 โครงการจัดการบริหารระบบสำรองข้อมุล 5 เมษายน 2565267
36 สัญญาเลขที่ 102/2564 โครงการระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร5 เมษายน 2565242
37 สัญญาเลขที่ 103/2564 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 8035 เมษายน 2565258
38 สัญญาเลขที่ 104/2564 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศูลกากร 6065 เมษายน 2565242
39 สัญญาเลขที่ 105/2564 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมศุลกากร5 เมษายน 2565244
40 สัญญาเลขที่ 106/2564 จ้างการดำเนินการสอบแข่งขัดเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฎิบัติงาน5 เมษายน 2565246
41 สัญญาเลขที่ 108/2564 จ้างพิมพ์กระดาษแบบฟอร์มสำหรับใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.122 ชนิดต่อเนื่อง5 เมษายน 2565241
42 สัญญาเลขที่ 109/2564 โครงการจัดการบริหารระบบสำรองข้อมูล5 เมษายน 2565260
43 สัญญาเลขที่ 110/2564 โครงการพัฒนาระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation)5 เมษายน 2565236
44 สัญญาเลขที่ 111/2564 โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัย5 เมษายน 2565241
45 สัญญาเลขที่ 112/2564 ซื้อขายรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 5 คัน5 เมษายน 2565271
46 สัญญาเลขที่ 113/2564 ซื้อขายและติดตั้งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายหลักสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์5 เมษายน 2565260
47 สัญญาเลขที่ 117/2564 จัดจ้างบริการระบบเครือข่าย สำหรับจัดหาบริการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงรวมอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 5 เมษายน 2565251
48 สัญญาเลขที่ 1/2564 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์อาคาร 3 กรมศุลกากร4 เมษายน 2565261
49 สัญญาเลขที่ 2/2564 จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย กรมศุลกากร4 เมษายน 2565275
50 สัญญาเลขที่ 4/2564 โครงการจัดเช่าวงจรเครื่อข่ายสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยง Internet4 เมษายน 2565255
51 สัญญาเลขที่ 6/2564 โครงการจัดเช่าวงจรเครือข่ายสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC-DR) กรมศุลกากร4 เมษายน 2565283
52 สัญญาเลขที่ 7/2564 จ้างรื้อถอน ขนย้าย ติดตั้งและซ่อมแซมตู้รางเลื่อนยี่ห้อ LPI รุ่น PKT-W ณ กรมศุลกากร4 เมษายน 2565247
53 สัญญาเลขที่ 8/2564 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอัตราศุลกากร (Integrated Tariff Database)4 เมษายน 2565250
54 สัญญาเลขที่ 9/2564 โครงการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าเร่งด่วน (e-Express)4 เมษายน 2565247
55 สัญญาเลขที่ 10/2564 โครงการพัฒนาระบบใบอนุญาตและใบรับรองแบบ Single Window Entry4 เมษายน 2565238
56 สัญญาเลขที่ 11/2564 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกรมศุลกากร4 เมษายน 2565241
57 สัญญาเลขที่ 12/2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครื่องข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPV64 เมษายน 2565254
58 สัญญาเลขที่ 13/2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายความสูงในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ4 เมษายน 2565244
59 สัญญาเลขที่ 14/2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระยะที่ 1 (Migration Phase 1)4 เมษายน 2565249
60 สัญญาเลขที่ 15/2564 โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำและการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ4 เมษายน 2565246
61 สัญญาเลขที่ 16/2564 โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการใช้บริการของธนาคาร4 เมษายน 2565245
62 สัญญาเลขที่ 17/2564 โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร4 เมษายน 2565243
63 สัญญาเลขที่ 18/2564 โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร4 เมษายน 2565254
64 สัญญาเลขที่ 19/2564 โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ASEAN Customs Transit System 4 เมษายน 2565243
65 สัญญาเลขที่ 20/2564 จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารกรมศุลกากรและสถานที่ที่กำหนด4 เมษายน 2565243
66 สัญญาเลขที่ 21/2564 จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารกรมศุลกากร และสถานที่ที่กำหนด4 เมษายน 2565270
67 สัญญาเลขที่ 23/2564 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบศูนย์ ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล4 เมษายน 2565269
68 สัญญาเลขที่ 24/2564 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางกรมศุลกากร และผู้ประสานงานจากบริษัทเอกชน4 เมษายน 2565229
69 สัญญาเลขที่ 25/2564 เช่าเคครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 101 เครื่อง4 เมษายน 2565250
70 สัญญาเลขที่ 26/2564 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณกรมศุลกากร, อาคารสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ, อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และศูนย์ฝึกอบรมของสถาบันวิทยาการศุลกากร4 เมษายน 2565244
71 สัญญาเลขที่ 27/2564 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยในบริเวณหน่วยสืบสวนปราบปรามระนอง4 เมษายน 2565247
72 สัญญาเลขที่ 28/2564 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณท่าเทียบเรือศุลกากรภูเก็ต4 เมษายน 2565318
73 สัญญาเลขที่ 29/2564 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมศุลกากร4 เมษายน 2565347
74 สัญญาเลขที่ 30/2564 สัญญาซื้อขายน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกขนาด 18.9 ลิตร จำนวนประมาณ 12,000 ถัง4 เมษายน 2565246
75 สัญญาเลขที่ 31/2564 จ้างทำงานดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ณ อาคาร 120 ปี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และอาคารศุลกพิพัฒน์ 140 ปี กรมศุลกากร4 เมษายน 2565265
76 สัญญาเลขที่ 32/2564 โครงการพัฒนาระบบชดเชยอากรและระบบบัตรภาษี4 เมษายน 2565251
77 สัญญาเลขที่ 33/2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการาบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสานสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กรณีพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-Customs 4 เมษายน 2565239
78 สัญญาเลขที่ 34/2564 โครงการระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking)4 เมษายน 2565272
79 สัญญาเลขที่ 36/2564 โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร 4 เมษายน 2565251
80 สัญญาเลขที่ 37/2564 โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง (Advanced Persistent Threats:APT)4 เมษายน 2565255
81 สัญญาเลขที่ 38/2564 ซื้อขายรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน4 เมษายน 2565257
82 สัญญาเลขที่ 39/2564 ซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 3 คัน4 เมษายน 2565235
83 สัญญาเลขที่ 40/2564 ซื้อขายรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูลไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 4 คัน4 เมษายน 2565239
84 สัญญาเลขที่ 41/2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ NSW e-Form เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลคำขอกลางผ่านระบบ NSW4 เมษายน 2565252
85 สัญญาเลขที่ 42/2564 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ PKI สำหรับ ebXML Gateway เพื่อรองรับมาตรฐานใหม่และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ สำหรับหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ณ กรมศุลกากร4 เมษายน 2565241
86 สัญญาเลขที่ 44/2564 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการนำเข้า ส่งออก และการเชื่อมโยงระบบกรมศุลกากรกับระบบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25644 เมษายน 2565227
87 สัญญาเลขที่ 45/2564 ซื้อขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบพิธีการศุลกากร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อ Oracle รุ่น SPARC M8-8 Server และ รุ่น SPARC T8-1 Server 4 เมษายน 2565258
88 สัญญาเลขที่ 46/2564 โครงการระบบ Single Sign On 4 เมษายน 2565254
89 สัญญาเลขที่ 47/2564 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ศุลการเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่ระบบ API และ Mobile Application ยี่ห้อ Lenovo รุ่น Think System SR650 จำนวน 3 ชุด4 เมษายน 2565241
90 สัญญาเลขที่ 48/2564 โครงการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (โครงการใหญ๋)4 เมษายน 2565258
91 สัญญาเลขที่ 49/2564 โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ระยะที่ 24 เมษายน 2565240
92 สัญญาเลขที่ 51/2564 ซื้อขายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-tracking) เพื่อรองรับระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ4 เมษายน 2565249
93 สัญญาเลขที่ 52/2564 ซื้อขายโครงการปรับปรุงระบบ ebXML Gateway4 เมษายน 2565257
94 สัญญาเลขที่ 53/2564 ซื้อขายและติดตั้งโครงการเปลี่ยนทดแทนและเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ลูกข่าย กรมศุลกากร4 เมษายน 2565235
95 สัญญาเลขที่ 55/2564 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Office Paperless) 4 เมษายน 2565238
96 สัญญาเลขที่ 56/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ4 เมษายน 2565319
97 สัญญาเลขที่ 57/2564 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา4 เมษายน 2565252
98 สัญญาเลขที่ 58/2564 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการจ่ายเงินค่าจ้าง สวัสดิการ กรมศุลกากร4 เมษายน 2565245
99 สัญญาเลขที่ 59/2564 ซื้อขายพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรใหญ่ ซ้าย-ขวา เรือศุลกากร 805 4 เมษายน 2565269
100 สัญญาเลขที่ 60/2564 จ้างซ่อมแซมเรือยางท้องแข็งของหน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล-ปากบารา4 เมษายน 2565239
ผลลัพท์ทั้งหมด 352 จำนวน 4 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร