บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 94 เข้าชมวันนี้
  • 108,157 เข้าชมเดือนนี้
  • 2,201,975 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

แบบฟอร์มทั่วไป


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 แบบแจ้งรายการเงินตราไทย หรือเงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือ แบบฟอร์มทั่วไป > 28-02-2560 11:17:59
2 แบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (กศก.170) แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 13:23:49
3 ใบอนุญาตปล่อยสินค้าอย่างคุ้มได้ทั่วไป (เรื่องใบอนุญาตปล่อยสินค้า) แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 10:44:37
4 หนังสือรับรองการยกเว้นค่าธรรมเนียมประภาคาร (สำหรับเรือค้าชายฝั่ง) แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 10:43:32
5 ใบสรุปยอดเงินภาษีอากรขาเข้า แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 10:42:54
6 ใบปล่อยสินค้าอย่างธรรมดา (ใบแนบ 11 แบบที่ 376) (การบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเรือค้าชายฝั่ง) แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 10:29:38
7 ใบกำกับสินค้า(แบบที่ 449) แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 10:25:56
8 ใบกำกับการขนย้ายสินค้า แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 10:22:00
9 แบบแสดงรายละเอียดการคำนวณภาษีสุรานำเข้า แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 10:20:59
10 แบบแสดงรายการนำเข้า-ส่งออก อัญมณีที่ยังมิได้เจียระไน แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 10:16:16
11 แบบแสดงรายการจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประทับ ออกจากเขตคลัง(แนบท้ายคำสั่งทั่วไปกรมฯ ที่ 16/2556) แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 10:15:33
12 แบบสำแดงเงินตราไทย แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 10:14:18
13 แบบรับรองตนเองเกี่ยวกับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าฯ(เฉพาะกรณีการนำเข้าสัตว์น้ำแช่แข็งแช่เย็นในลักษณะของกอง) แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 10:13:06
14 ขั้นตอนการลงทะเบียน การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 16-11-2559 13:30:15
15 แบบฟอร์มใบขนสินค้าขาออก อาเซียน-นิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 10:11:14
16 ตัวอย่าง แบบเครื่องหมายแสดงการใช้รถ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวตามพิกัดอัตราศุลกากรภาค 4 ประเภทที่ 3(ค) ยกเว้นอากร ตามภาค 4 16-11-2559 11:26:41
17 แบบคำขอต่ออายุการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 16-11-2559 13:29:52
18 แบบที่ 454 หนังสือขออนุญาตนำยานพาหนะส่วนและสิ่งต่างๆฯ ออกไปต่างประเทศ แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 10:05:18
19 ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษ สำหรับคอนเทนเนอร์ฯ ภาค 4 ประเภท 15 ยกเว้นอากร ตามภาค 4 16-11-2559 11:26:26
20 แบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 16-11-2559 13:29:39
21 แบบแจ้งรายละเอียดการนำเข้าในคำขอทำอนุญาตใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 10:04:39
22 แบบฟอร์ม ภาค 4 ประเภท 8 (น้ำมันเชื้อเพลิง) ยกเว้นอากร ตามภาค 4 16-11-2559 11:26:11
23 แบบขอเคลื่อนย้ายของ จากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายลงเรือเดินทางไปเมืองต่างประเทศ (ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 19/2559) เขตปลอดอากร 16-11-2559 12:41:57
24 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ EDI การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 16-11-2559 13:29:28
25 แบบคำร้องให้บริการเคาน์เตอร์บริการ แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 10:03:03
26 แบบคำร้องขอยกเว้นอากรภาค 4 ประเภท 16 องค์กรสาธารณกุศล ยกเว้นอากร ตามภาค 4 16-11-2559 11:25:44
27 หนังสือรับรองการใช้วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่ขอหักทอนราคา เขตปลอดอากร 16-11-2559 12:41:35
28 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 16-11-2559 13:29:16
29 แบบคำร้องขอผ่อนผันเพื่อผ่านพิธีการศุลกากรของตกค้าง แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 10:02:23
30 แบบคำขอปฏิบัติพิธีการนำเข้ารถยนต์ฯเป็นการชั่วคราว ภาค 4 ประเภท 3 ยกเว้นอากร ตามภาค 4 16-11-2559 11:25:30
31 หนังสือรับรองการใช้วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้สิทธิยกเว้นอากร(เขตปลอดอากรฯ) เขตปลอดอากร 16-11-2559 12:41:20
32 แบบคำขอลงทะเบียนธนาคารศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 16-11-2559 13:28:56
33 แบบคำร้องขอนำของเสียจากเรือมาบำบัดหรือกำจัด ยกเว้นอากรภาค 2 ป.คลัง แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 10:01:24
34 ตารางละเอียดแนบคำร้องขอยกเว้นอากร ภาค 4 ประเภท 16 ยกเว้นอากร ตามภาค 4 16-11-2559 11:25:06
35 สัญญาทัณฑ์บนฯ ถ่ายลำ (แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๑๑/๒๕๕๘) 16-11-2559 11:46:03
36 ส่งของที่ได้รับยกเว้นฯเข้าไปในเขตปลอด โดยรีบด่วนก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วน เขตปลอดอากร 16-11-2559 12:41:05
37 แบบคำขอลงทะเบียนตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออก ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 16-11-2559 13:28:43
38 ป้ายแสดงเครื่องหมายสินค้าผ่านแดน (แบบที่ ๔๕๑) ผ่านแดน (แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๑๐/๒๕๕๘) 16-11-2559 11:52:50
39 แบบขออนุญาตเปิดตู้คอนเทนเนอร์ แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 09:59:04
40 ตารางละเอียดแนบคำร้องขอยกเว้นอากร ภาค 4 ประเภท 7 ยกเว้นอากร ตามภาค 4 16-11-2559 11:24:13
41 แบบแสดงรายการสินค้าที่ส่งออกไม่ครบตามจำนวนที่แสดงไว้ในใบขนสินค้า พิธีการขาออก 16-11-2559 11:36:33
42 ใบแจ้งการบรรทุก ถ่ายลำ (แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๑๑/๒๕๕๘) 16-11-2559 11:45:53
43 แบบการโอนของนำเข้าให้แก่บุคคลอื่น จากคลังฯทั่วไป คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 16-11-2559 12:14:05
44 แบบคำร้องขอลดอัตราอากรฯที่นำออกจากเขตปลอดเพื่อจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ(ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 73/2559) เขตปลอดอากร 16-11-2559 12:40:51
45 กศก.159 คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นเอกสารประกอบชุดคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร การชดเชยค่าภาษีอากร ภาค 5 16-11-2559 12:56:39
46 แบบฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดฯ อาเซียน-อินเดีย แบบฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด 16-11-2559 13:11:35
47 แบบคำขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 16-11-2559 13:28:29
48 ใบกำกับสินค้า ผ่านแดน (แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๑๐/๒๕๕๘) 16-11-2559 11:52:38
49 บัญชีรายการสิ่งของส่วนตัว (บัญชีสำหรับเรือ) แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 09:58:00
50 คำร้องขอยกเว้นอากร ภาค 4 ประเภท 7 อู่เรือ ยกเว้นอากร ตามภาค 4 16-11-2559 11:23:43
51 แบบ ศ.บ.3 บัญชีสินค้าสำหรับของที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางบก (แบบ ศ.บ.3) พิธีการขาออก 16-11-2559 11:36:21
52 ใบกำกับสินค้า ถ่ายลำ (แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๑๑/๒๕๕๘) 16-11-2559 11:44:55
53 บัญชีรายละเอียดการนำของออกจากคลังฯทั่วไป คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 16-11-2559 12:13:49
54 คำร้องขอนำอากาศยานเข้าเขตปลอดอากร(เขตปลอดอากรฐานซ่อมบำรุงอากาศยาน) เขตปลอดอากร 16-11-2559 12:40:36
55 กศก.123 ใบรับคำขอชดเชยค่าภาษีอากร การชดเชยค่าภาษีอากร ภาค 5 16-11-2559 12:56:10
56 แบบฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดฯ อาเซียน-นิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย แบบฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด 16-11-2559 13:11:19
57 แบบคำขอลงทะเบียนตัวแทนออกของผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร(สำหรับบุคลธรรมดา) การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 16-11-2559 13:28:15
58 ใบแจ้งการบรรทุก ผ่านแดน (แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๑๐/๒๕๕๘) 16-11-2559 11:52:24
59 คำขออนุญาตขนสินค้าเข้าหรืออกหรือขนภายในบริเวณพิเศษในเขตควบคุมศุลกากร (ภาค 2 การควบคุมทางบก) แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 09:52:46
60 คำร้องขอยกเว้นอากร ภาค 4 ประเภท 7 เรือ 250 ตันกรอส ยกเว้นอากร ตามภาค 4 16-11-2559 11:23:30
61 กศก.131 คำร้องขอลดอัตราอากร มาตรา 19 ทวิ 16-11-2559 11:30:30
62 คำร้องขอเปลี่ยนท่าที่จะรับบรรทุกสินค้า พิธีการขาออก 16-11-2559 11:36:10
63 ใบขนสินค้าพิเศษสำหรับเรือสำราญและกีฬาที่นำเข้าหรือนำออกชั่วคราว ใบขนสินค้า 16-11-2559 11:40:22
64 หนังสือแจ้งตัวแทนเรือหรือผู้ขนส่งต้นทางหรือผู้ปฏิบัติพิธีการถ่ายลำให้มาปฏิบัติพิธีการ ถ่ายลำ (แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๑๑/๒๕๕๘) 16-11-2559 11:44:43
65 บัญชีกำกับตู้สินค้าผ่านแดน ผ่านแดน (แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๑๐/๒๕๕๘) 16-11-2559 11:52:07
66 คำร้องขออนุมัติหลักการในการขนย้ายหรือโอนวัตถุดิบในคลังทั่วไปไปคลังอื่น คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 16-11-2559 12:13:38
67 สัญญาประกันและทัณฑ์บนคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับเก็บนามัน (คสน.) อื่น ๆ 16-11-2559 12:31:19
68 คำร้องขอนำของออกจากเขตปลอดฯไปบรรจุเข้าคอนเทนเนอร์ร่วมกับของในเขตปลอดอื่น เขตปลอดอากร 16-11-2559 12:40:20
69 กศก.25 คำร้องขอให้ออกบัตรภาษี การชดเชยค่าภาษีอากร ภาค 5 16-11-2559 12:55:56
70 ใบส่งเงินชดเชยคืน (แบบศุลฯ-สก.-3) กองทุนน้ำมัน 16-11-2559 13:02:19
71 แบบฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดฯ อาเซียน-ญี่ปุ่น แบบฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด 16-11-2559 13:11:06
72 แบบคำขอลงทะเบียนตัวแทนออกของผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร(สำหรับนิติบุคคล) การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 16-11-2559 13:28:02
73 หนังสือแจ้งตัวแทนเรือหรือผู้ขนส่งต้นทางหรือผู้ปฏิบัติพิธีการผ่านแดนให้มาปฏิบัติพิธีการ ผ่านแดน (แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๑๐/๒๕๕๘) 16-11-2559 11:51:51
74 แบบฟอร์ม กศก. 107 (ก) ตารางแสดงรายการของใบขนสินค้าขาเข้าและขาออก แบบฟอร์มทั่วไป > 10-04-2560 09:12:44
75 แบบฟอร์ม กศก.107 แบบใบขอคืนเงินอากรทั่วไป แบบฟอร์มทั่วไป > 10-04-2560 09:13:00
76 สัญญาค้ำประกันและทัณฑ์บน รพท./ICD รพท. ICD 16-11-2559 10:51:45
77 คำร้องขอยกเว้นอากร ภาค 4 ประเภท 7 เรือ ยกเว้นอากร ตามภาค 4 16-11-2559 11:23:14
78 กศก.111 ใบขอคืนค่าภาษีอากร ม.19 ทวิ และหนังสือค้ำประกัน มาตรา 19 ทวิ 16-11-2559 11:29:58
79 คำร้องขอตรวจรับสินค้ากลับคืนบางส่วน พิธีการขาออก 16-11-2559 11:35:55
80 ใบขนสินค้าขาออก 101/1 ใบขนสินค้า 16-11-2559 11:39:47
81 ป้ายแสดงเครื่องหมายสินค้าถ่ายลำ (แบบที่ ๔๕๑) ถ่ายลำ (แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๑๑/๒๕๕๘) 16-11-2559 11:44:32
82 สัญญาทัณฑ์บนฯ ผ่านแดน (แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๑๐/๒๕๕๘) 16-11-2559 11:51:34
83 คำขอฝากเก็บของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 16-11-2559 12:13:12
84 หลักฐานการขาย กศก.61 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร 16-11-2559 12:17:43
85 แบบขออนุญาตย้ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายลงเรือ แบบ ข/ร อื่น ๆ 16-11-2559 12:31:08
86 คำขอนำของออกจากเขตปลอดอากร-เขตประกอบการเสรีเป็นการชั่วคราว เขตปลอดอากร 16-11-2559 12:39:49
87 กศก.24 คำร้องขอต่ออายุบัตรภาษี การชดเชยค่าภาษีอากร ภาค 5 16-11-2559 12:55:43
88 ใบส่งเงินคืนเพิ่มเติม (แบบศุลฯ-สก.-1.3) กองทุนน้ำมัน 16-11-2559 13:02:06
89 ใบขนสินค้า JDA3 JDA พื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซีย 16-11-2559 13:05:06
90 แบบฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดฯ อาเซียน-จีน แบบฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด 16-11-2559 13:10:48
91 แบบหนังสือยกคำร้องขอให้จำแนกประเภทพิกัดฯล่วงหน้า Advance Ruling พิกัดศุลกากร 16-11-2559 13:18:12
92 แบบคำขอลงทะเบียนผู้ผ่าน พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร(สำหรับบุคคลธรรมดา) การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 16-11-2559 13:27:46
93 กศก.179 คำขออนุญาตขนถ่ายนำมันดีเซลในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 09:51:57
94 สัญญาประกันผู้ขอผ่านแดน ผ่านแดน (แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๑๐/๒๕๕๘) 16-11-2559 11:51:14
95 กศก.18/1 แบบแสดงความประสงค์ขอตรวจสอบสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม แบบฟอร์มทั่วไป > 16-11-2559 09:49:20
96 รายงานเรือเข้า เรือสำราญหรือประมง 16-11-2559 10:47:49
97 คำร้องขอจัดตั้งโรงพักสินค้า รพท./ICD รพท. ICD 16-11-2559 10:51:16
98 คำร้องขอยกเว้นอากร ภาค 4 ประเภท 7 ซ่อมสร้างอากาศยาน ยกเว้นอากร ตามภาค 4 16-11-2559 11:22:59
99 กศก.96-6 แบบแสดงรายการโอนสิทธิเพื่อขอคืนอากร ม.19 ทวิ มาตรา 19 ทวิ 16-11-2559 11:29:12
100 คำร้องขอตรวจรับกลับคืนทั้งหมด-ยกเลิกการส่งออก พิธีการขาออก 16-11-2559 11:35:44
ผลลัพท์ทั้งหมด 180 จำนวน 2 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร