แบบฟอร์ม ตาม พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 แบบคำร้องขอรับใบอนุญาตให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 15-08-2562 11:44:21
2 แบบฟอร์มสำหรับตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ประมวลฯ บทที่ 4 ส่วนที่ 4 หมวด 9 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 10-05-2561 14:44:55
3 แบบฟอร์มสำหรับผู้นำของเข้า ผุ้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ประมวลฯ บทที่ 3 ส่วนที่ 4 หมวด 9 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 10-05-2561 14:45:16
4 แบบฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดฯ อาเซียน ATIGA แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 9 02 08 04 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 04-05-2561 13:24:58
5 แบบสำแดงเงินตราไทย หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:55:00
6 คำขอหนังสือรับรองการไม่เปลี่ยนแปลงสภาพสินค้า ของกรมศุลกากร (Non-Manipulation Certificate) แบบแนบท้ายประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร ข้อ 9 02 11 01 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:55:39
7 แบบคำร้องขอรับอนุญาตเป็นหน่วยงานรับถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สินค้าของกรมศุลกากร หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:54:23
8 คำร้องขอให้กักสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:54:06
9 คำร้องขอให้กักเพื่อตรวจสอบสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:53:52
10 กศก.18-1แบบแสดงความประสงค์ขอตรวจสอบสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:53:36
11 สัญญาค้ำประกัน ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 04 (2.4) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:28:00
12 ใบสั่งจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:24:39
13 ใบสั่งจ่ายเงินกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:24:27
14 ใบขออนุญาตเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสาหรับใช้ในเรือ ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 (2.2.1) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:24:14
15 หนังสือแจ้งรายการของที่จะปันส่วน ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 06 04 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:20:53
16 ใบขนสินค้าขาออกพิเศษ สำหรับคอนเทนเนอร์และคอนเทนเนอร์แร็ค ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 16 (5.1) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:23:36
17 สัญญาประกันเรือของกลางไปเก็บรักษาเอง ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 04 02 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:20:37
18 ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษสำหรับคอนเทนเนอร์และคอนเทนเนอร์แร็ค หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:23:21
19 รูปแบบบัตรประจำตัวพนักงานศุลกากรแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 7 01 02 02 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:20:20
20 แบบหนังสือเรื่องส่งคืนหน่วยงานท่าที่ ที่นำเข้าตามประมวลฯ ข้อ 9 01 02 04 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:19:40
21 รายงานจับของลักลอบหนีศุลกากรหรือหลีกเลี่ยงอากรหรือการห้ามการกำกัด (แบบที่ 149) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 20 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:19:56
22 แบบหนังสือแจ้งการคืนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:18:13
23 รายงานของคงเหลือประจำปี ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 07 01 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:19:28
24 แบบหนังสือแจ้งการคืนเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:17:47
25 รายงานเกี่ยวกับของกลางที่จับกุม (กศก.35) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 07 08 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:18:25
26 แบบหนังสือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมตามประมวลฯ ข้อ 9 01 02 04 (1.2.2) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:17:12
27 รายงานการจำหน่ายของกลาง ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 07 02 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:18:34
28 แบบรายงานการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่อากาศยาน ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 (2.1) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:16:26
29 รายงานการจับกุมของพนักงานศุลกากร (แบบที่ 306) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 21 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:17:48
30 แบบรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ตามประมวลฯ ข้อ 9 01 02 03 (1) หน้า 11 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:16:01
31 ผนึกศุลกากรแบบ กศก. 461 ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 13 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:17:35
32 แบบใบส่งเงินคืนเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 (2.2.4) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:15:45
33 ใบสั่งจ่ายของกลางปันส่วนของร้านค้าทุนกลาง ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 06 04 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:17:13
34 แบบใบส่งเงินคืนเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามประมวลฯข้อ 9 02 01 09 (2.2.4) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:05:56
35 ใบทักท้วงของส่วนตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (แบบที่ 154, กศก.17) ตามประมวลฯ ข้อ 7 03 02 02 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:16:43
36 แบบใบขอรับเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามประมวลฯข้อ 9 02 01 09 (2.2.5) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:04:08
37 ใบแจ้งความนำจับ (แบบที่ 306 ก.) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 01 01 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:19:01
38 แบบใบขอรับเงินจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง ตามประมวลฯข้อ 9 02 01 09 (2.2.5) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:04:14
39 แบบหมายค้น (ระหว่างสอบสวน) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 03 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:16:15
40 แบบคำขอส่งของออกไปผลิต ผสม ประกอบ ฯ ณ ต่างประเทศ ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 03 (2) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:02:17
41 รายละเอียดของคงเหลือที่ขอขยายระยะเวลาการเก็บในเขตปลอดอากร_เขตประกอบการเสรี แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 03 04 03 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:03:41
42 แบบหนังสือเรียก ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 14 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:16:03
43 แบบคาร้องขอผ่อนผันใบสุทธิสาหรับนำกลับ ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 02 และข้อ 9 02 01 03 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:04:22
44 รายละเอียดของคงเหลือที่ขอขยายระยะเวลาการเก็บในเขตประกอบการเสรี แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 04 05 03 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:03:30
45 แบบรายงานการสั่งคดีไปก่อนของสานักงานศุลกากร สานักงานศุลกากรภาคด่านศุลกากร ตามประมวลฯ ข้อ 7 04 01 04 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:15:49
46 แบบขออนุมัติแก้ไขหลักการสำหรับการยกเว้นอากร ตามประเภท 19 ฯ แบบ ข ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 20 (4.1) แบบ ข หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:59:45
47 สัญญาประกันและทัณฑ์บนคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อที่ 5 02 06 01 (1) หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 28-02-2561 09:56:21
48 รายงานการนำเข้าส่งออกในเขตปลอดอากร หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:03:19
49 แบบรายงานการสั่งคดีไปก่อน ตามประมวลฯ ข้อ 7 04 01 04 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:15:35
50 แบบขออนุมัติหลักการสำหรับการยกเว้นอากร ตามประเภท 19 ฯ แบบ ก ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 20 ข้อ (3.1) (แบบ ก) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:59:53
51 สัญญาประกันและทัณฑ์บนสำหรับโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท.ICD) แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อที่ 5 02 10 01 หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 28-02-2561 09:54:40
52 แบบคำขอโอนของระหว่างผู้ประกอบกิจการภายในเขตปลอดอากรเดียวกัน แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 03 03 01 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:03:07
53 แบบรายงานการจับกุมเบื้องต้น ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 21 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:15:24
54 บันทึกการอนุญาตเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในเรือ หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:52:40
55 สัญญาประกันและทัณฑ์บนสำหรับโรงพักสินค้าบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อที่ 5 02 12 01 หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 28-02-2561 09:54:23
56 แบบขออนุญาตย้ายของจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายลงเรือเดินทางไปเมืองต่างประเทศ แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 03 02 04 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:02:51
57 แบบรายงานการขออนุมัติ ตามประมวลฯ ข้อ 7 04 01 04 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:15:12
58 ตารางรายละเอียดแนบคำร้องขอยกเว้นอากร ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 17 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:48:32
59 สัญญาประกันและทัณฑ์บนโรงพักสินค้าที่มั่นคงท่าเรือรับอนุญาต แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อที่ 5 02 09 01 (1) หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 28-02-2561 09:54:04
60 แบบขอเคลื่อนย้ายของจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายลงเรือเดินทางไปเมืองต่างประเทศ แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 03 06 14 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:02:12
61 แบบประเมินของกลาง ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 04 02 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:14:47
62 ตารางรายละเอียดแนบคำร้องขอยกเว้นอากร ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 08 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:47:43
63 สัญญาประกันและทัณฑ์บนคลังเสบียงทัณฑ์บน แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อที่ 5 02 08 01 หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 28-02-2561 09:52:55
64 คำร้องขอรับโอนสิทธิตามบัตรภาษี แบบ กศก 22_1 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:01:59
65 แบบบันทึกการตรวจค้น-จับกุม (ยาเสพติดให้โทษ) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 03 03 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:14:33
66 คำร้องขอยกเว้นอากร แบบ ง ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 08 ข้อ (5.5) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:47:24
67 สัญญาประกันและทัณฑ์บนคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อที่ 5 02 03 01 (1) หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 28-02-2561 09:51:46
68 คำร้องขอใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 01 03 01 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:01:44
69 แบบบันทึกการตรวจค้น-จับกุม ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 19 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:14:22
70 แบบที่ 6 แบบคำร้องขอให้ทบทวนการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า หมวด 2 การเก็บอากร 07-06-2561 09:58:12
71 คำร้องขอรับเจ้าหน้าที่ไปประจำการนอกเขตที่ทำการฯ ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 (2.2.1) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:47:06
72 แบบฟอร์มคำร้องโต้แย้งการประเมินภาษีอากร (ไปรษณีย์) หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 12-11-2562 15:06:40
73 แบบคำร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (แบบ กศก.103) แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 3 01 01 26 หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 04-05-2561 14:23:02
74 สัญญาประกันและทัณฑ์บนคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อที่ 5 02 04 01(1) หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 28-02-2561 09:50:46
75 คำร้องขอนำอากาศยานเข้าเขตปลอดอากร แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 03 07 02 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:01:30
76 แบบบัญชีของกลาง (แบบที่ ๔๖๓) ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 07 01 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:14:04
77 แบบที่ 5 แบบคำร้องขอให้ทบทวนการกำหนดถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า หมวด 2 การเก็บอากร 07-06-2561 09:57:40
78 คำร้องขอรับเจ้าหน้าที่ไปประจำการนอกเขตที่ทำการฯ ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 (2.2.1) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:46:38
79 กศก.153 ใบแจ้งรายละเอียดสินค้าขาออกส่่งออกทางบกฯ ตามประมวลฯ ข้อ 3 03 03 10 หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 04-05-2561 14:19:39
80 สัญญาประกันและทัณฑ์บนคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว แบบแนบท้ายประมวลข้อ 5 02 02 01 หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 28-02-2561 09:50:29
81 คำร้องขอนำสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรเขตประกอบการเสรี แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 03 01 03 (กศก.122) หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 16-08-2562 13:47:23
82 หนังสือค้ำประกันการทุเลาการเสียอากร แนบแบบท้ายประมวลฯ ข้อ 2 04 02 01 หมวด 2 การเก็บอากร 07-05-2561 16:07:42
83 แบบทะเบียนควบคุมการรับแจ้งความนาจับ ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 01 03 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:13:52
84 คำร้องขอยกเว้นอากร แบบ ค ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 08 ข้อ (4.2) , (4.3) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:45:43
85 แบบแสดงรายการสินค้าที่ส่งออกไม่ครบตามจานวนที่แสดงไว้ในใบขนสินค้า ตามประมวลฯ ข้อ 3 01 04 01 หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 28-02-2561 09:43:43
86 สัญญาประกันและทัณฑ์บนคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อที่ 5 02 07 01 (1) หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 28-02-2561 09:50:16
87 คำขอโอนย้ายของที่มีความเสี่ยง แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 02 05 02 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:01:03
88 คำอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร (กศก.171) แนบแบบท้ายประมวลฯ ข้อ 2 04 01 01 หมวด 2 การเก็บอากร 22-11-2561 13:22:00
89 แบบคำร้องขอเปรียบเทียบงดการฟ้องร้อง ตามประมวลฯ ข้อ 7 04 01 07 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:13:38
90 หน้าสมุดรับ-จ่ายตามประมวลฯ ข้อ 2 04 01 06 หมวด 8 อำนาจทางศุลกากรในพื้นที่เฉพาะ 28-02-2561 10:31:49
91 คำร้องขอยกเว้นอากร แบบ ข ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 08 ข้อ (3.2) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:46:11
92 แบบที่ 3 แบบคำร้องขอให้ตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า หมวด 2 การเก็บอากร 07-06-2561 09:56:52
93 แบบแสดงรายการนำเข้า-ส่งออก อัญมณีที่ยังมิได้เจียระไนตามประมวลฯ ข้อ 3 05 04 03 หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 28-02-2561 09:43:27
94 สัญญาประกันและทัณฑ์บนคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อที่ 5 02 05 01 (1) หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 28-02-2561 09:50:03
95 คำขอรับใบอนุญาติจัดตั้งเขตปลอดอากร แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อที่ 6 01 02 03 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:00:45
96 แบบคำร้องขอประกันหน้า ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 22 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:13:21
97 หนังสือรับรองการยกเว้นค่าธรรมเนียมประภาคาร ตามประมวลฯ ข้อ 8 03 02 02 หมวด 8 อำนาจทางศุลกากรในพื้นที่เฉพาะ 28-02-2561 10:31:30
98 คำร้องขอยกเว้นอากร แบบ ก ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 08 ข้อ (2.1) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:44:38
99 แบบคำร้องขอให้กำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า แนบท้ายประมวลฯ ข้อ 2 01 03 01 (2) หมวด 2 การเก็บอากร 28-02-2561 09:41:06
100 แบบแจ้งรายการสินค้าขาออกเปลี่ยนอากาศภายในประเทศ ตามประมวลฯ ข้อ 3 04 07 13 หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 28-02-2561 09:43:09
ผลลัพท์ทั้งหมด 142 จำนวน 2 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร