พิกัดศุลกากร

ประเภท 10 ภาค 4

 


ในทางปฏิบัติ สำนักพิกัดอัตราศุลกากร โดยฝ่ายมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากรที่ 2.2 ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 2มีภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการพิจารณาคำขออนุมัติยกเว้นอากรตามประเภท 10เฉพาะกรณี
  1. ของที่ได้รับเอกสิทธิตามสัญญากับนานาประเทศและไม่ผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
  2. ของที่คณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายใต้ความตกลงฟลอเรนซ์ ของยูเนสโก ได้พิจารณาและเสนอกรมศุลกากรเพื่อยกเว้นอากร
เมื่อฝ่ายมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากรที่ 2.2 ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 2 ได้พิจารณาคำขออนุมัติยกเว้นอากรแล้วจะส่งผลการพิจารณา ไปยังสำนักงาน หรือ ด่านศุลกากร ณ ท่าหรือที่ ที่นำเข้าเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่อไป
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2559 15:48:17
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 2 (สพศ.2) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5854 หรือ 5859
อีเมล์ : 80120000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร