พิกัดศุลกากร

ประเภท 13 ภาค 4

 

พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร ประเภท 13 กำหนดให้ยกเว้นอากรแก่ “ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในทางราชการ” 

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 150/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรของตามประเภท 13 ภาค 4
2. บัญชีรายการยุทธภัณฑ์ของกระทรวงกลาโหมเพื่อการผ่อนผันขอยกเว้นค่าอากรทางศุลกากร ฉบับที่กระทรวงการคลังและกระทรวงกลาโหมให้ความเห็นชอบแล้ว
3. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
ฝ่ายอัตราอากรทั่วไป ส่วนโครงสร้างอัตราอากร 
กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (กนอ.) กรมศุลกากร 
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-6482 และ 20-4896
หรือสายด่วนกรมศุลกากร โทร. 1164


 

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 สิงหาคม 2565 12:24:08
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7372
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร