What's new


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 New e-Bill Payment26 มีนาคม 25621,048
2 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากร28 มีนาคม 2562735
3 การดำเนินการเรื่องร้องเรียน 28 มีนาคม 2562856
4 ระเบียบการแถลงข่าวของกรมศุลกากร28 มีนาคม 25621,080
5 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service)861
6 ประชาสัมพันธ์โครงการ eGovernment Forum 2019 17 มิถุนายน 25621,065
7 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service)21 มิถุนายน 25621,036
8 กรมศุลกากรขยายเวลาโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service)26 มิถุนายน 25622,240
9 กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จับกุมการลักลอบงาช้างจากทวีปแอฟริกา 6 กรกฎาคม 2558151
10 ประกาศกรมศุลกากร : การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าไม้และของทำด้วยไม้9 กรกฎาคม 2558356
11 การแถลงข่าวเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการ24 กรกฎาคม 2558196
12 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ3 สิงหาคม 2558212
13 ส่วนของกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม จะทำการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ในวันที่ 25-26 ส.ค.5813 สิงหาคม 2558373
14 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของทางราชการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255813 สิงหาคม 2558308
15 กรมศุลกากรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 117 สิงหาคม 2558379
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว2 กันยายน 2558333
17 กรมศุลกากรจัดงานครบรอบสถาปนา 141 ปี3 กรกฎาคม 255893
18 โครงการ “ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558” 28 กรกฎาคม 2558166
19 กรมศุลกากรจัดการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ประจำปี 2558 กวาดรายได้เข้ารัฐกว่า 1,000 ล้านบาท3 กันยายน 2558335
20 ประกาศสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ7 กันยายน 2558309
21 กรมศุลกากรปรับวงเงินของส่วนตัวผู้เดินทางเข้าประเทศ จาก ๑๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๐,๐๐๐ บาท14 กรกฎาคม 2558157
22 กรมศุลกากรจับมือธนาคารพาณิชย์เพิ่มช่องทางการชำระค่าภาษีอากรปากระวาง ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) 25 กรกฎาคม 2558215
23 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร จะปิดระบบ e-Customs, e-Licensing และระบบ ebXML Gateway เพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๔.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. รวม ๓ ชั่วโมง ดังนั้นในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ผ10 กันยายน 2558357
24 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ขอแจ้งกำหนดการปิดระบบงาน e-Customs e-Licensing และระบบ ebXML Gateway ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 04.00 – 07.00 น. 7 สิงหาคม 2558178
25 งานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 10 สิงหาคม 2558251
26 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร (สทส.) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปิดระบบ e-Customs, e-Licensing และระบบ ebXML Gateway เพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบดังกล่าว เป็นวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 04.00 – 07.00 น.11 สิงหาคม 2558251
27 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของทางราชการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255818 สิงหาคม 2558320
28 ***สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร จะปิดระบบ e-Customs, e-Licensing และระบบ ebXML Gateway (Production) เพื่อทำการทดสอบระบบดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 04.00 - 07.00 น. รวม 3 ชั่วโมง ดังนั้นในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ผู้ให้บร6 ตุลาคม 2558395
29 กรมศุลกากรรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบฯ 2558 (เพิ่มเติม)14 ตุลาคม 2558343
30 กรมศุลกากรเดินหน้าประชุมหารือกำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU FISHING)31 ตุลาคม 2558380
31 ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง3 พฤศจิกายน 2558345
32 กรมศุลกากรจัดประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลาง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ครั้งที่ 2 ในรอบปีงบฯ 255821 สิงหาคม 2558341
33 กรมศุลกากรจับกุมชาวโบลิเวียลักลอบนำเข้าโคเคนเข้าประเทศ มูลค่ากว่า ๒๐.๘ ล้านบาท16 กันยายน 2558330
34 กรมศุลกากรเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่ รับเส้นทาง R3A23 กันยายน 2558358
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว29 กันยายน 2558405
36 กรมศุลกากรจัดประมูลรถยนต์ของกลาง25 สิงหาคม 2558326
37 กรมศุลกากรส่งมอบรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรมคืนทางการมาเลเซีย25 สิงหาคม 2558320
38 กรมศุลกากร และกรมประมง ร่วมเดินหน้าแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing)13 พฤศจิกายน 2558428
39 ศุลกากรจับกุมชาวรัสเซีย ลักลอบนำเข้าโคเคน มูลค่ากว่า 26 ล้านบาท16 พฤศจิกายน 2558377
40 นายมงคล เกียรติทวีมั่นคง นิติกรชำนาญการ สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558 17 พฤศจิกายน 2558495
41 ***ผลการขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางกรมศุลกากร ทำรายได้ทะลุ 670 ล้านบาท28 สิงหาคม 2558448
42 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดราคาศุลกากร (สำหรับผู้ประกอบการ) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมภาศกรวงศ์19 พฤศจิกายน 2558634
43 กรมศุลกากร รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบฯ พ.ศ.255920 พฤศจิกายน 2558457
44 กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และลักลอบหนีภาษีศุลกากร มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท23 พฤศจิกายน 2558563
45 กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมหญิงไทยลักลอบนำเข้าโคเคน น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 2,600 กรัม มูลค่าประมาณ 10.4 ล้านบาท23 พฤศจิกายน 2558510
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบฯ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)25 พฤศจิกายน 2558420
47 ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบฯ 2558 (เพิ่มเติม)16 ธันวาคม 2558437
48 กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กรมศุลกากร จัดโครงการ "จริยธรรสัญจร"2 พฤศจิกายน 2558326
49 พิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน16 ธันวาคม 2558765
50 กรมศุลกากรเปิดตัว Mobile Application “Anti IUU Fishing” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) 20 มกราคม 2559800
51 ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากรฯ ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ CPMU22 มกราคม 2559708
52 ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบฯ พ.ศ.255925 มกราคม 2559790
53 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลกเนื่องในวันศุลกากรสากล ประจำปี 255927 มกราคม 2559907
54 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลกเนื่องในวันศุลกากรสากล ประจำปี 255927 มกราคม 2559854
55 ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ23 กุมภาพันธ์ 2559827
56 กรมศุลกากรจับกุมน้ำมันดิบ (Condensate) จำนวน 88,000 ลิตร มูลค่ารวม 10 ล้านบาท 10 พฤศจิกายน 2558359
57 *******สวัสดีปีใหม่ 2559*******25 ธันวาคม 2558582
58 ศุลกากรจับกุมงาช้าง และเกล็ดลิ่น มูลค่ากว่า ๔๐ ล้านบาท15 ธันวาคม 2558534
59 กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจฯ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้างาช้าง18 ธันวาคม 2558425
60 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล29 ธันวาคม 2558508
61 กรมศุลกากรจับกุมบุหรี่ จำนวน 1,000,000 ซอง (20 ล้านมวน) มูลค่ากว่า 25 ล้านบาท25 ธันวาคม 2558526
62 พิธีเปิดการเดินขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าคอนเทนเนอร์ผ่านระบบตรวจสอบตู้สินค้าทางรถไฟด้วยเครื่องเอกซเรย์30 ธันวาคม 2558558
63 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25597 มกราคม 2559748
64 โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ13 มกราคม 2559741
65 กรมศุลกากร จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ประเภทบุหรี่ สุรา กระเทียม เครื่องยนต์เก่าใช้แล้ว และเนื้อโคกระบือ รวมมูลค่าประมาณ 26 ล้านบาท 11 มกราคม 2559774
66 ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองผู้สมัคร (รอบแรก) เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ CPMU15 มกราคม 2559732
67 การประชุมเผยแพร่ “ผลการศึกษาการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ปี 2559 ตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก”18 กุมภาพันธ์ 2559875
68 ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร26 กุมภาพันธ์ 2559795
69 ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการค้าภายใน26 กุมภาพันธ์ 25591,084
70 ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย26 กุมภาพันธ์ 2559861
71 กรมศุลกากรจับมือธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางชำระค่าธรรมเนียมใบขนสินค้า26 กุมภาพันธ์ 2559908
72 กรมศุลกากรจับกุมสินค้าต้องห้ามต้องกำกัด ประเภท บารากู่ คอนแทคเลนส์ เครื่องสำอาง ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ (Viagra) ยาลดความอ้วน (Sibutramine) เก้าอี้ไฟฟ้า เครื่องนวดไฟฟ้า พระพุทธรูปและศิลปวัตถุ และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ รวมมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท3 มีนาคม 25591,015
73 >>>>>วิสัยทัศน์<<<<<<9 มีนาคม 2559841
74 ระบบเครือข่ายหลักของกรมศุลกากรขัดข้อง‏21 มีนาคม 2559896
75 กรมศุลกากรจับกุมกระบวนการลักลอบขนบุหรี่ต่างประเทศทางทะเล จำนวนกว่า 5 ล้านมวน มูลค่ารวมภาษีอากรทั้งสิ้นกว่า 88 ล้านบาท21 มีนาคม 2559881
76 รับฟังข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น ในการปรับปรุงข้อมูลและรูปแบบการนำเสนอบนเว็บไซต์4 เมษายน 2559938
77 กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจยึดงาช้างลักลอบนำเข้าจากทวีปแอฟริกา จำนวน 87 ท่อน น้ำหนักกว่า 300 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 28 ล้านบาท 5 เมษายน 2559997
78 พิธีเปิดการใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock และเปิดโครงการปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-arrival Processing System) 7 เมษายน 25591,355
79 เชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 255926 เมษายน 2559913
80 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัดในการนำเข้า และสินค้าที่สำแดงเมืองกำเนิดอันเป็นเท็จ เข้ามาในราชอาณาจักร มูลค่ากว่า 8.6 ล้านบาท26 เมษายน 25591,063
81 กรมศุลกากรจับมือภาคเอกชน องค์กรอิสระ และภาครัฐ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในงานด้านศุลกากรให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างจริงจัง4 พฤษภาคม 25591,050
82 เอกสารประกอบการสัมมนาซักซ้อม ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดตั้ง และขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร10 พฤษภาคม 25591,211
83 กรมศุลกากรจับกุมชายชาวอียิปต์ ลักลอบนำเข้าโคคาอีน จำนวน ๒๙๓ ก้อน น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ ๕,๐๗๐ กรัม มูลค่ากว่า ๑๕ ล้านบาท 18 พฤษภาคม 25591,131
84 กรมศุลกากรเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร11 มีนาคม 2559947
85 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 14)24 พฤษภาคม 25591,725
86 กรมศุลกากรจับกุมสินค้านำเข้าประเภทส้ม สำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านบาท24 พฤษภาคม 25591,184
87 การเพิ่มประสิทธิภาพการผ่านพิธีการศุลกากรด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองแบบบูรณาการเพื่อการค้าระหว่างประเทศ9 มิถุนายน 25591,424
88 จำหน่ายหนังสือประกาศกระทรวงการคลังฯ มาตรา 12 ปรับปรุงถึงพฤษภาคม 255916 มิถุนายน 25591,234
89 พิธีสาร 7 ระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิค20 มิถุนายน 25591,737
90 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว 3-5 นาที27 มิถุนายน 25591,137
91 Customs-Business Conference8 กรกฎาคม 25591,153
92 แจ้งเวียนประกาศสำนักงานพิกัดอัตราศุลกากรที่ 1/2557 และประกาศที่ 2/255716 พฤษภาคม 2557119
93 กรมศุลกากรจับกุมหญิงไทยลักลอบนำเข้าไอซ์ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 2,370 กรัม มูลค่าประมาณ 8.3 ล้านบาท19 พฤษภาคม 255790
94 กรมศุลกากรจับกุมหญิงชาวอินเดีย ลักลอบนำเข้าไอซ์ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 1,620 กรัม มูลค่าประมาณ 6 ล้านบาท26 พฤษภาคม 255750
95 กรมศุลกากรจับกุมหญิงชาวเวียดนาม ลักลอบนำเข้าไอซ์ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 3.2 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 9 ล้านบาท27 พฤษภาคม 255752
96 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00-15.00 น. ณ อาคารสโมสรศุลกากร ชั้น 22 มิถุนายน 255752
97 การตอบแบบสำรวจแก่ผู้ประกอบการ3 มิถุนายน 255750
98 กรมศุลกากรจับกุมหญิงชาวไทยลักลอบนำเข้าไอซ์ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 600 กรัม มูลค่าประมาณ 2.1 ล้านบาท4 มิถุนายน 255762
99 กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้มีพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่4318 มิถุนายน 2557109
100 กรมศุลกากรจัดสัมมนาศุลกากรพบภาคธุรกิจต่างประเทศ (Customs–Business Conference)7 กรกฎาคม 25591,147
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,261 จำนวน 13 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร