การใช้สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Bank Statement) ที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตเป็นหลักฐานประกอบ (แบบแนบ จ)

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:17:19
จำนวนผู้เข้าชม : 1,849

คำถาม :

กรณีผู้นำเข้า/ส่งออกประสงค์จะแจ้งบัญชีธนาคารเพิ่มเติม สำหรับการขอชำระภาษีอากร และ/หรือ ขอคืนเงินอากร (แบบแนบ จ) กับกรมศุลกากร ผู้นำเข้า/ส่งออกสามารถใช้สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Bank Statement) ที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตเป็นหลักฐานประกอบ (แบบแนบ จ) ได้หรือไม่

คำตอบ :

สามารถใช้สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Bank Statement) ที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตเป็นหลักฐานประกอบ แบบแนบ จ ได้ หากสำเนาที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตดังกล่าวต้องปรากฏรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้

1. ชื่อธนาคาร

2. สาขาธนาคาร

3. ชื่อเจ้าของบัญชี

4. เลขที่บัญชี

5. ประเภทของบัญชี

และผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขอลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

                 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2566 14:27:54
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร