แบบคำขอและแบบแนบของแบบคำขอ

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:52:58
จำนวนผู้เข้าชม : 4,131

คำถาม :

แบบคำขอและแบบแนบของแบบคำขอมีกี่แบบ มีแบบใดบ้าง

คำตอบ :

แบบคำขอ คือ แบบฟอร์มหลักที่ผู้นำเข้า/ส่งออกใช้เพื่อขออนุญาตดำเนินการทางทะเบียน ในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ

ประเภทของแบบคำขอ

ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมายเลข 1

ลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ ผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมายเลข 2

ลงทะเบียนผู้รายงานยานพาหนะเข้าออกทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมายเลข 3

ลงทะเบียนธนาคารศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมายเลข 4

ลงทะเบียนศูนย์บริหารเงินศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมายเลข 5

เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมายเลข 7

ขอใช้ข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถูกระงับการใช้ข้อมูล (ต่ออายุผู้นำเข้า/ส่งออก)

แบบคำขอหมายเลข 8

ยกเลิกการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมายเลข 9


แบบแนบของแบบคำขอ คือ แบบฟอร์มที่ผู้นำเข้า/ส่งออกใช้เพื่อขอดำเนินการทางทะเบียนเพิ่มเติมจาก แบบคำขอ (ถ้ามี) ในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ

ประเภทของแบบ แนบ

เพิ่มผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

แบบแนบ ก

เพิ่มผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน ในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก

แบบแนบ ข

เพิ่มบัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอำนาจ

แบบแนบ ค

เพิ่มบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง

แบบแนบ ง

เพิ่มธนาคารเพื่อการขอชำระภาษีอากรและ/หรือ ขอคืนเงินอากร

แบบแนบ จ

มอบหมายให้ศูนย์บริหารเงินทำหน้าที่บริหารจัดการ เงินตราต่างประเทศแทน

แบบแนบ ฉวันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 สิงหาคม 2566 16:24:17
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร