ของต้องมีใบอนุญาตใบรับรอง

# กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศที่เกี่ยวข้องหน่วยงานเจ้าของกฎหมายบทลงโทษ
1 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2532 (มาตรา 18, 22, 23, 36)ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๘
กรมโรงงานอุตสาหกรรม1. จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา72)
2. จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา73)
2 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 (มาตรา 6)1. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๖
2. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม๒๕๕๔
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือจำคุก
ไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
(มาตรา 23)
3 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 (มาตรา 23)กฎกระทรวง การขอใบอนุญาตหรือใบรับรองและการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่า พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 23 เทษายน 2558กรมป่าไม้, กรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์1. ระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
(มาตรา 47)
2. ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 48)
4 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 (มาตรา 6)ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 272) พ.ศ.2546 เรื่อง สุรากรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท (มาตรา 35)
5 พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย
พ.ศ.2527 (มาตรา 47)
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
6 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(มาตรา 7, 24, 38, 47, 52)
กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงการคลัง
1. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท (มาตรา 72)
2. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท (มาตรา 73)
3. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท (มาตรา 74)
4. ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 77)
7 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
(มาตรา 15)
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 331) พ.ศ.2554
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 307) พ.ศ.2550
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 372) พ.ศ.2558
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 359) พ.ศ.2556
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 360) พ.ศ.2556
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 53)
8 พระราชกำหนดประมง พ.ศ.2558

อธิบดีกรมประมงระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 144 วรรคหนึ่ง)
9 พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 (มาตรา ๑๘, ๑๙, ๓๐ )1. กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พุทธศักราช 2481
2. กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พุทธศักราช 2481
3. กฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พุทธศักราช 2481
4. กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พุทธศักราช 2481
5. กฎกระทรวงการคลังออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช 2481

กรมวิชาการเกษตร1. ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 52)
2. เมื่อมีการลงโทษให้ริบยาง เครื่องมือเครื่องใช้รวมทั้งภาชนะและหีบห่อบรรจุยางที่เกี่ยวเนื่องกับความ ผิดในคดีและให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการทำลายเสียหรือจัดการอย่างอื่นตาม ที่เห็นสมควร (มาตรา 57)
10 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๑๕) 1. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
2. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต พ.ศ.2541
3. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต พ.ศ.2547
4. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต พ.ศ.2548
5. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต พ.ศ.2551
กระทรวงกลาโหม1. มาตรา ๔๒ ระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๔๒)
2. ระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(มาตรา ๔๓)
11 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558
(มาตรา ๑๔ )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ.ศ. 2557สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1. ระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจํา ทั้งปรับ (มาตรา 60 วรรคแรก)
2. ระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๖๐ วรรคสอง)
3. ระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 62)
12 พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514 (มาตรา 6) กรมทรัพยากรธรณี1. ระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสี่เท่าของราคาแร่ในวันกระทำความผิด หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะริบแร่ที่มี อยู่โดยการกระทำความผิดตามมาตรานี้เสียก็ได้ (มาตรา 29)
2. ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท (มาตรา 30)
3. ระวางโทษปรับ ไม่เกินสี่เท่าของราคาแร่ในวันกระทำความผิดในส่วนที่เกินจำนวน และจะ ริบแร่ที่มีอยู่เกินจำนวนนั้นเสียก็ได้ (มาตรา 31)
13 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 (มาตรา ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๗)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์1. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท (มาตรา ๖๓)
2. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๖๔ วรรคแรก)
3. ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท (มาตรา 64 วรรคสอง)
4. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 65 วรรคแรก)
5. ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองแสนบาท (มาตรา 65 วรรคสอง)

14 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507
(มาตรา 6 ทวิ วรรคสอง, ๘, ๙, ๑๐, ๑1)
กรมวิชาการเกษตร1. ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท(มาตรา ๒๐ ตรี)
2. ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่น บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๒๑)
3. ระวางโทษปรับไม่เกินสี่พันบาท(มาตรา ๒๒)
4. บรรดาพืช ศัตรูพืช หรือพาหะ ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ที่ มิได้นําเข้ามาทางด่านตรวจพืชก็ดีหรือนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วย พระราชบัญญัตินี้ด้วยประการใด ๆ ก็ดีหรือพืช ศัตรูพืชหรือพาหะ ซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทําผิด เกี่ยวกับเขตควบคุมพืชตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๘ ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำาพิพากษาหรือไม่ บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบให้ตกเป็นของกรมวิชาการ เกษตร เพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร (มาตรา 26)
15 พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕58
(มาตรา ๕ )
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งงาช้าง พ.ศ. 2558กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ ไม่เกินหกล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ(มาตรา ๑๓)
16 1. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
(มาตรา ๕ (2), ๗)
2. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (มาตรา 7/1)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522กระทรวงพาณิชย์1. ระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับเป็นเงินห้าเท่าของสินค้าที่ส่งออกหรือ นําเข้าหรือทั้งจําทั้งปรับ กับให้ริบสินค้ารวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะใด ๆ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้า ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความผิดรวมทั้งพาหนะที่ใช้ลากจูงพาหนะบรรทุกสินค้านั้นเสีย (มาตรา ๒๐)
2. ระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงินสองเท่าครึ่งของสินค้าที่นำผ่าน หรือทั้งจำทั้งปรับ กับให้ริบสินค้า...(มาตรา 20/1)
17 1. พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 (มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง)
2. พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (มาตรา 6/1)
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485
2. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศและตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ พ.ศ.2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559
3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
กรมศุลกากรนำบทกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและอำนาจพนักงานศุลกากรตาม กฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าด้วยการตรวจของและป้องกันลักลอบหนีศุลกากร การตรวจค้น การยึดและริบของ หรือการจับกุมผู้กระทำผิด การแสดงเท็จ และการฟ้องร้องมาใช้บังคับแก่ การกระทำดังกล่าวรวมทั้งบุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง
18 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558
(มาตรา ๖, ๑๕, ๑๖,35,37, 61 (2))
กรมปศุสัตว์1. ระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 71)
2. ระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 72)
3. ระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ (มาตรา ๗๔ วรรคแรก)
4. ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ (มาตรา 74 วรรคสอง)
5. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 91)

19 พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518
(มาตรา 12)
ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก หรือการผลิตปุ๋ยที่ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมวิชาการเกษตรระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 57)
20 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 (มาตรา 13)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระวางจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 21)
21 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518
(มาตรา 14, 29 ตรี, 30)
1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์พ.ศ. ๒๕๕๗
2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชให้เป็นพืชสงวน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518
3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดชนิด และชื่อพันธุ์ของพันธุ์พืชให้เป็นพันธุ์พืชสงวน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๓๐

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์1. ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 56)
2. ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามพันบาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับ (มาตรา 61ทวิ)
3. ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 62)
22 พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ.2486 (มาตรา 5)กรมสรรพสามิตระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปีและปรับตามจำนวนไพ่ของกลางเป็นเงินสี่เท่าของราคาไพ่ (มาตรา 14)
23 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 (มาตรา 21 ทวิ)สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 48 ทวิ)
24 พระราชบัญญัติมาตรฐานชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 (มาตรา 17, 34)กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์1. ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 68)
2. ระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ (มาตรา 81)
25 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 (มาตรา 12, 27 (2), 27ทวิ, 46, 59 (2), 79)คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข1. ระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท (มาตรา 101)
2. รวางโทษปรับตั้งแต่สองพันถึงหนึ่งหมื่นบาท (มาตรา 105)
3. ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินห้าพันบาท (มาตรา 111)
4. ระวางโทษปรับหนึ่งพันบาทถึง ห้าพันบาท (ม.114)
5. ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 123)
26 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 (มาตรา 15, 16, 20, 26)คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข1. ระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท (มาตรา 65)
2. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ยี่สิบปีถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท (มาตรา 68)
3. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง สามแสนบาท (มาตรา 70)
4. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง สองแสนบาท (มาตรา 73)
5. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาท ถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท (มาตรา 75)
27 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 (มาตรา 129)กรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับ ตั้งแต่ห้าเท่าถึงสิบเท่าของมูลค่าแร่ (มาตรา 152)
28 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 (มาตรา 31)ประกาสกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธัการนำเข้า ส่งออก นำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2558กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับ ไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 68)
29 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 (มาตรา 4)กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งริบ (มาตรา 17)
30 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท พ.ศ.2518 (มาตรา 16, 40)1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 97 (พ.ศ.2539) เรื่อง ระบุชื่อและจัดประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559
คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
1. ระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท (มาตรา 90)
2. ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ (มาตรา 102)
ผลลัพท์ทั้งหมด 30 จำนวน 1 หน้า