การกำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า

การกำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า คืออะไร

การกำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า เป็นการให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการทราบหลักเกณฑ์ การกำหนดราคาศุลกากรของสินค้าก่อนที่จะมีการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่ได้ร้องขอ

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

 • ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจเชิงธุรกิจ โดยสามารถคาดการณ์ถึงจำนวนภาษีที่ต้องชำระได้อย่างเป็นธรรม
 • ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการร้องเรียนและอุทธรณ์
 • ทำให้การตรวจปล่อยในระบบ e-Customs เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
 • รองรับระบบการตรวจปล่อยล่วงหน้า (Pre Clearance)
 • เอกสารประกอบการขอให้กำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า
 • แบบคำร้องขอให้กำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า (แบบที่ 1 แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 17/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยื่น การพิจารณา และ การแจ้งผลการพิจารณาคำร้องขอทราบราคาศุลกากร ถิ่นกำเนิดแห่งของ และพิกัดอัตราศุลกากร ล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561)
 • เอกสารที่มีความจำเป็นต่อการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า เช่น
  • หนังสือสัญญาซื้อขาย (Sale Contract)
  • เอกสารการให้สิทธิของสินค้าที่นำเข้า (License Agreement)
  • เอกสารการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย
  • บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
  • บัญชีราคาสินค้าล่วงหน้า (Proforma Invoice)
  • ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)
  • เลตเตอร์ ออฟ เครดิต (Letter of Credit)
  • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการกำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า

 • ใช้อ้างอิงในการสำแดงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาศุลกากรของสินค้า ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
 •  พนักงานศุลกากรถือปฏิบัติตามหนังสือแจ้งผลการกำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า
 • ใช้บังคับภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือแจ้งผลการกำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า
 • ใช้เฉพาะรายผู้ยื่นคำร้อง สำหรับของที่มีธุรกรรมการค้าของสินค้าที่เหมือนกันทุกประการกับของที่ได้มีการยื่นคำร้องขอให้มีการกำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้าไว้เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมในการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า

ผู้ยื่นคำร้องขอให้กำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า จะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับละ 2,000 บาท)

หมายเหตุ

 • กรมศุลกากรจะไม่พิจารณากำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้าสำหรับธุรกรรมการค้าของสินค้าประเภทเดียวกัน และ/หรือ มีลักษณะเดียวกันกับของที่
  • อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ราคาศุลกากร
  • อยู่ในระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานภายในกรมศุลกากร
  • อยู่ในกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล
  • เป็นธุรกรรมการค้าที่สมมติขึ้น
  • เป็นธุรกรรมการค้าที่เกิดขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผล

ประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 17/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยื่น การพิจารณา และ การแจ้งผลการพิจารณาคำร้องขอทราบราคาศุลกากร ถิ่นกำเนิดแห่งของ และพิกัดอัตราศุลกากร ล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยื่นคำร้องขอรับบริการได้ที่ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ชั้น 12 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร (คลองเตย กรุงเทพฯ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 1 : 026676507
ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 2 : 026677179
ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 3 : 026677187
http://www.customs.go.th
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 มีนาคม 2561 16:39:04
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร