1- December 27, 20212,345
2ไม่มีเลขที่ March 12, 20218,985
3ไม่มีเลขที่ July 24, 20205,644
4ไม่มีเลข July 20, 20201,807
5ไม่มีเลข June 30, 20201,741
6ไม่มีเลข May 20, 20201,980
7ไม่มีเลขที่ January 30, 20203,169
8ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,773
9ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,930
10- October 28, 20194,275
11- October 8, 20192,238
12ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,523
13ไม่มีเลขที่ May 27, 20192,190
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,683
15ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,486
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,866
17ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,799
18ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,279
19ไม่มี May 8, 201711,431
20ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,399
21ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,706
22 March 3, 20155,533
23กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,606
24กค 0503/ว24 January 15, 20155,442
25ประกาศ October 10, 20145,211
26ไม่มี October 3, 20145,112
27กค 0503/ว207 April 26, 20135,315
28กค0503/ว131 March 13, 20135,212
29กค 0503/ว466 August 7, 20125,168
30-กค0503/ว304 May 1, 20125,205
31กค 0503/258 April 4, 20125,224
32-กค 0503/ว 199 February 28, 20125,144
33- กค 0503/ว 84 January 19, 20125,090
34กค 0503/ว 496 December 19, 20115,121
35กค 0503/ว 403 October 26, 20115,215
36** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20115,177
37 September 2, 20115,488
38- กค 0503/ว 605 December 13, 20105,162
39- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20105,065
40- กค 0503/ว 495 October 12, 20105,092
41(กค 0503/ว 71) February 16, 20105,102
42-(กค 0503/ว 461) December 25, 20095,114
43(กค 0503/ว 408) November 23, 20095,078
44------- April 15, 20095,160
45------- April 10, 20094,999
46-(กค 0503/ว 54) March 3, 20095,134
47กค 0503/ว 717 December 24, 20085,105
48กค 0503/ว 250 March 31, 20085,419
49-(กค 0503/ว988) November 28, 20075,172
50-(กค 0503/ว386) April 25, 20075,043
51-(กค 0503/ว333) April 5, 20075,180
52กค 0503/ว 201 February 28, 20075,076
53-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,994
54-(กค 0503/ว0245) March 17, 20065,150
55-(กค 0503/1312) December 16, 20055,047
56-(กค 0503/ว1114) October 17, 20055,135
57-(กค 0503/ว0764) July 15, 20055,036
58-(กค 0503/ว0233) February 16, 20055,070
59-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,962
60-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,944
61-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,994
62ไม่มี 5,023
63ไม่มี 5,065
63 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th