1ไม่มีเลขที่ March 12, 20216,186
2ไม่มีเลขที่ July 24, 20205,166
3ไม่มีเลข July 20, 20201,634
4ไม่มีเลข June 30, 20201,598
5ไม่มีเลข May 20, 20201,838
6ไม่มีเลขที่ January 30, 20203,017
7ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,632
8ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,762
9- October 28, 20194,119
10- October 8, 20192,106
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,394
12ไม่มีเลขที่ May 27, 20192,073
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,577
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,352
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,760
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,665
17ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,163
18ไม่มี May 8, 201711,328
19ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,296
20ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,593
21 March 3, 20155,424
22กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,468
23กค 0503/ว24 January 15, 20155,323
24ประกาศ October 10, 20145,108
25ไม่มี October 3, 20145,006
26กค 0503/ว207 April 26, 20135,181
27กค0503/ว131 March 13, 20135,098
28กค 0503/ว466 August 7, 20125,062
29-กค0503/ว304 May 1, 20125,097
30กค 0503/258 April 4, 20125,119
31-กค 0503/ว 199 February 28, 20125,027
32- กค 0503/ว 84 January 19, 20124,981
33กค 0503/ว 496 December 19, 20115,003
34กค 0503/ว 403 October 26, 20115,085
35** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20115,045
36 September 2, 20115,337
37- กค 0503/ว 605 December 13, 20105,060
38- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,955
39- กค 0503/ว 495 October 12, 20104,990
40(กค 0503/ว 71) February 16, 20104,993
41-(กค 0503/ว 461) December 25, 20094,982
42(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,973
43------- April 15, 20095,054
44------- April 10, 20094,889
45-(กค 0503/ว 54) March 3, 20095,017
46กค 0503/ว 717 December 24, 20085,005
47กค 0503/ว 250 March 31, 20085,265
48-(กค 0503/ว988) November 28, 20075,068
49-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,932
50-(กค 0503/ว333) April 5, 20075,064
51กค 0503/ว 201 February 28, 20074,963
52-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,889
53-(กค 0503/ว0245) March 17, 20065,035
54-(กค 0503/1312) December 16, 20054,944
55-(กค 0503/ว1114) October 17, 20055,023
56-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,920
57-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,960
58-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,856
59-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,838
60-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,884
61ไม่มี 4,915
62ไม่มี 4,947
62 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th