พิกัดศุลกากร

การขอใช้สิทธิลดอัตราอากร

 หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการขอใช้สิทธิลดอัตรอากร

  1. หนังสือรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ร.ง. 2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) หรือใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ. 03/2) แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ขอใช้สิทธิลดอัตราอากรไม่มีโรงงานเป็นของตนเอง ให้แนบสัญญาว่าจ้างที่ผู้ขอใช้สิทธิลดอัตราอากรจัดทำกับโรงงานประกอบยานยนต์ผู้รับจ้างพร้อมหลักฐานการอนุญาตหรือหนังสือรับรองดังกลาวข้างต้นของผู้รับจ้าง
  2. รายละเอียดของแบบ (model) รถยนต์หรือยานยนต์ที่จะทำการประกอบหรือผลิตโดยใช้ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่ขอลดอัตราอากร
  3. บัญชีแสดงราคา ซี.ไอ.เอฟ. หรือ เอฟ.โอ.บี. (C.I.F./F.O.B.) ของส่วนประกอบและอุปกรณ์ ประกอบแต่ละรายการของรถยนต์หรือยานยนต์ทั้งคัน และแต่ละรายการที่นำเข้าจากต่างประเทศ
  4. หลักฐานที่ใช้ในการขอใช้สิทธิลดอัตราอากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษาได้จากประกาศกรมศุลกากรที่ 144/2560 ข้อ 12
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 มกราคม 2561 10:20:08
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 4 (สพศ.4) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5108
อีเมล์ : 80140000@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร