พิกัดศุลกากร

ประเภท 10 ภาค 4

 


     พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม   พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากรประเภท 10 ซึ่งระบุยกเว้นอากรให้แก่ “ของที่ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่กับองค์การสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ หรือทางการทูตซึ่งได้ปฏิบัติต่อกัน โดยอัธยาศัยไมตรี หรือตามความตกลงที่ประเทศไทยมีกับองค์การต่างประเทศเป็นการเฉพาะ”

หมายเหตุ 
- “ตามกฎหมายระหว่างประเทศ” หมายถึง กฎต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในประชาคมระหว่างประเทศระหว่างรัฐ (States) ด้วยกัน ระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล (Inter Governmental Organizations) หรือองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลด้วยกัน ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและพันธกรณี (rights and obligations) ระหว่างกัน
- “ข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ตามสัญญากับนานาประเทศ” หมายความว่า เป็นความตกลงที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
- “ทางการทูตซึ่งปฏิบัติต่อกันโดยอัธยาศัยไมตรี” หมายความครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ และมักจะมีปัจจัยให้ผลปฏิบัติต่างตอบแทนอยู่ด้วย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
ฝ่ายอัตราอากรทั่วไป ส่วนโครงสร้างอัตราอากร 
กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (กนอ.) กรมศุลกากร 
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-6482 และ 20-4896
หรือสายด่วนกรมศุลกากร โทร. 1164


 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 สิงหาคม 2565 12:20:10
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7372
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร