ของต้องห้ามนำเข้า/ส่งออก

# กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศที่เกี่ยวข้องหน่วยงานเจ้าของกฎหมายบทลงโทษ
1 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2532 (มาตรา 18, 43)ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กรมโรงงานอุตสาหกรรมจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 74)
2 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามา พุทธศักราช ๒๔๘๑ (มาตรา 5)กรมศุลกากร กระทรวงการคลังให้นำบทกฎหมายว่าด้วยการศุลกากร และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการห้ามนำของเข้า และอำนาจของพนักงานศุลกากรเกี่ยวแก่การนั้น บังคับแก่ของต้องห้ามนำเข้าตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
3 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 (มาตรา 25(1) + 26 + 58)
(มาตรา 25(2) + 27 + 59
(มาตรา 25(3) + 28 + 60)
(มาตรา 25(4) + 29 + 61)
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 358) พ.ศ.2556
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 345) พ.ศ.2555
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 344) พ.ศ. 2555
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ (310) พ.ศ. 2551
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 263) พ.ศ.2545
6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 264) พ.ศ.2545
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 174) พ.ศ.2539

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข1. ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ (มาตรา 58)
2. ระวางโทษจำคุกตั้ง แต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้ง แต่ห้าพันบาทถึง หนึ่งแสนบาท (มาตรา 59)
3. ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท (มาตรา 60)
4. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 61)
4 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2531 (มาตรา 12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ.๒๕๔๙ เรื่อง กําหนดเครื่องมือแพทย?ที่ห?ามนําเข?าหรือขายสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 58)
5 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (มาตรา ๑๑๐) 1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 94) พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 21 เมษายน 2536
2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530
กรมทรัพย์สินทางปัญญาบรรดาสินค้าที่ได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่า
จะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ (มาตรา ๑๑๕)
6 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 (มาตรา 29)อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 69)
7 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (มาตรา 56)กรมปศุสัตว์1. ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ (มาตรา 83)
2. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 86)
3. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 87)
3. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือน
ถึงสามปีหรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 88)
4. ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 89)
5. ระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 90)
6. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือน
ถึงสามปีหรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 91)

8 1. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 (มาตรา 5 (1))
2. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) (มาตรา 5 /1)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559)กระทรวงพาณิชย์1. ระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับเป็นเงินห้าเท่าของสินค้าที่ส่งออกหรือ นําเข้าหรือทั้งจําทั้งปรับ กับให้ริบสินค้ารวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะใด ๆ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้า ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความผิดรวมทั้งพาหนะที่ใช้ลากจูงพาหนะบรรทุกสินค้านั้นเสีย (มาตรา ๒๐)
2. ระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงินสองเท่าครึ่งของสินค้าที่นำผ่าน หรือทั้งจำทั้งปรับ กับให้ริบสินค้า...(มาตรา 20./1)
9 พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518
(ม.30, 32, 32)
1. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับปุ๋ย ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๔
2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดปุ๋ยที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมวิชาการเกษตร1. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท (มาตรา 65)
2. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึง
ห้าหมื่นบาท (มาตรา 66)
3. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นถึง สองแสนบาท (มาตรา 67)
4. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือน
ถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงแปดหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 68)
10 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518
(มาตรา 33, 36, 37)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ.๒๕๕๖
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์1. ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 62)
2. ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองพันบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 64)
3. ระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 65)
11 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
(มาตรา 72)
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข1. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึง หนึ่งหมื่นบาท (มาตรา 119)
2. ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี
และปรับไม่เกินห้าพันบาท (มาตรา 120 วรรค 1)
3. ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
(มาตรา 120 วรรค 2)
4. ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสามพันบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 121)
5. ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 122)
12 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509
(มาตรา 27)
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 52)
13 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 (มาตรา 39)คณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
1. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปี
ถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาท
ถึงสองล้านบาท (มาตรา 82)
2. ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 84)
3. ระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินห้าแสนบาท (ม.86)
14 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
(มาตรา 13, 13 ทวิ, 36)
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 97 (พ.ศ.2539) เรื่อง ระบุชื่อ และจัดประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท พ.ศ.2518
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559
คณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
1. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง สี่แสนบาท (มาตรา 89)
2. ระววางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง สามแสนบาท (ม.98)
3. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง สองแสนบาท (มาตรา 99)
4. ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นหรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 100)
5. ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 101)
ผลลัพท์ทั้งหมด 14 จำนวน 1 หน้า