สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย6 ธันวาคม 25667
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 44 ธันวาคม 256613
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25664 ธันวาคม 256612
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ของ ด่านศุลกากรนครพนม4 ธันวาคม 256612
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 24 ธันวาคม 25667
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์1 ธันวาคม 256645
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1)1 ธันวาคม 256638
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน1 ธันวาคม 256646
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.51 ธันวาคม 256626
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ29 พฤศจิกายน 256653
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี29 พฤศจิกายน 256649
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3)24 พฤศจิกายน 256663
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน14 พฤศจิกายน 256673
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ด่านศุลกากรระนอง10 พฤศจิกายน 256678
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน ตุลาคม 25666 พฤศจิกายน 256688
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 23 พฤศจิกายน 256690
17 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย3 พฤศจิกายน 256697
18 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ด่านศุลกากรคลองใหญ่3 พฤศจิกายน 256699
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 พฤศจิกายน 2566107
20 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.52 พฤศจิกายน 2566104
21 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน1 พฤศจิกายน 256678
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 11 พฤศจิกายน 256683
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 ของ ด่านศุลกากรนครพนม1 พฤศจิกายน 256677
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ1 พฤศจิกายน 256667
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์1 พฤศจิกายน 256678
26 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี31 ตุลาคม 256693
27 รายงาน สขร.ประจำเดือนกันยายน 256630 ตุลาคม 2566121
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน18 ตุลาคม 2566135
29 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของด่านศุลกากรแม่กลอง6 ตุลาคม 2566111
30 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด่านศุลกากรแม่สอด6 ตุลาคม 2566106
31 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย6 ตุลาคม 2566110
32 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 ตุลาคม 2566117
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 (ด่านศุลกากรชุมพร)4 ตุลาคม 2566142
34 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของด่านศุลกากรเชียงดาว4 ตุลาคม 2566131
35 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด4 ตุลาคม 2566123
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ของ ฝพด. 1 สบพ. สลข.3 ตุลาคม 2566145
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ของ ด่านศุลกากรนครพนม 3 ตุลาคม 2566135
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 (ด่านศุลกากรระนอง)3 ตุลาคม 2566148
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 (ศภ.3)3 ตุลาคม 2566147
40 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของด่านศุลกากรคลองใหญ่3 ตุลาคม 2566141
41 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.53 ตุลาคม 2566152
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ2 ตุลาคม 2566141
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 2 ตุลาคม 2566143
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน2 ตุลาคม 2566128
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน กันยายน 25662 ตุลาคม 2566140
46 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี2 ตุลาคม 2566143
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 ตุลาคม 2566135
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์2 ตุลาคม 2566140
49 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566 ดสบ.26 กันยายน 2566155
50 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด13 กันยายน 2566163
51 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่กลอง12 กันยายน 2566169
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช8 กันยายน 2566178
53 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย8 กันยายน 2566152
54 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน8 กันยายน 2566172
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน สิงหาคม 25666 กันยายน 2566159
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงดาว5 กันยายน 2566158
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 ของ ด่านศุลกากรนครพนม 5 กันยายน 2566159
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 กันยายน 2566202
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ด่านศุลกากรชุมพร)4 กันยายน 2566164
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3)4 กันยายน 2566161
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรคลองใหญ่4 กันยายน 2566172
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ด่านศุลกากรระนอง)4 กันยายน 2566152
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)4 กันยายน 2566151
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรบ้านดอน4 กันยายน 2566156
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนlสิงหาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 1 กันยายน 2566178
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน1 กันยายน 2566167
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25661 กันยายน 2566180
68 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สค.66 ด่านศุลกากรสังขละบุรี31 สิงหาคม 2566207
69 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สค.66 ด่านศุลกากรสังขละบุรี31 สิงหาคม 2566183
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ31 สิงหาคม 2566192
71 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี28 สิงหาคม 2566163
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2556 ด่านศุลกากรนครพนม28 สิงหาคม 2566164
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3)21 สิงหาคม 2566170
74 รายงาน สขร.ประจำเดือนกรกฎาคม 256616 สิงหาคม 2566210
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช)9 สิงหาคม 2566169
76 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด8 สิงหาคม 2566190
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน8 สิงหาคม 2566184
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรระนอง)7 สิงหาคม 2566196
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)7 สิงหาคม 2566180
80 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย7 สิงหาคม 2566176
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรชุมพร)7 สิงหาคม 2566210
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 24 สิงหาคม 2566184
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ4 สิงหาคม 2566176
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรคลองใหญ่4 สิงหาคม 2566185
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์4 สิงหาคม 2566177
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงดาว4 สิงหาคม 2566228
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรบ้านดอน4 สิงหาคม 2566187
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน3 สิงหาคม 2566181
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 13 สิงหาคม 2566180
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 สิงหาคม 2566170
91 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ดสบ.27 กรกฎาคม 2566177
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี26 กรกฎาคม 2566173
93 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน21 กรกฎาคม 2566179
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 หน่วยพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 ตุลาคม 256518 กรกฎาคม 2566179
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 30 พฤศจิกายน 256518 กรกฎาคม 2566188
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 3 มกราคม 256618 กรกฎาคม 2566177
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 มกราคม 256618 กรกฎาคม 2566182
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 256618 กรกฎาคม 2566176
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 มีนาคม 256618 กรกฎาคม 2566196
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 1 พฤษภาคม 256618 กรกฎาคม 2566176
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,634 จำนวน 17 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร