พิกัดศุลกากร

ประเภท 10 ภาค 4

 

1. กรณีของที่ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่กับองค์การสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ หรือตามความตกลงที่ประเทศไทยมีกับองค์การต่างประเทศเป็นการเฉพาะ ซึ่งผ่าน/ไม่ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ


2. กรณีของที่คณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษาภายใต้ความตกลงเกี่ยวกับการนำเข้ามาซึ่งอุปกรณ์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม (The Florence Agreement) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ประเทศไทยมีต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)หมายเหตุ :
- หน่วยงานที่ประสงค์จะขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณายกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษาต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือการขอยกเว้นอากรนำเข้า วัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
- เมื่อคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเรียบร้อย จะแจ้งมติผลการพิจารณาต่อกรมศุลกากร เพื่อยกเว้นอากร


 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 ตุลาคม 2564 11:42:16
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7372
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร