เกี่ยวกับ

  การให้บริการ
  ⚬ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ⚬ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ⚬ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
  ⚬ e-Service

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ⚬ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ⚬ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
  ⚬ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ⚬ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ⚬ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
  ⚬ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  ⚬ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ⚬ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ⚬ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ⚬ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ⚬ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลคลประจำปี

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ⚬ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
  ⚬ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตแและประพฤติมิชอบ
  ⚬ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ⚬ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  ⚬ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ⚬ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  ⚬ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  ⚬ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  ⚬ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ⚬ การสร้างวัฒนธรรมกรมศุลกากร

  แผนป้องกันการทุจริต
  ⚬ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ⚬ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  ⚬ รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  ⚬ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
  ⚬ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ⚬ รางวัลเกียรติยศ

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 11 พฤษภาคม 2565 10:26:16
จำนวนผู้เข้าชม : 177,913

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร