สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 สัญญาเลขที่ 43/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและจ่ายเงินค่าจ้าง สวัสดิการ กรมศุลฯ ประจำปีงบประมาณ256318 มีนาคม 2564393
2 สัญญาเลขที่ 44/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมฯ ปี256318 มีนาคม 2564321
3 สัญญาเลขที่ 45/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง(Advance Persist Threats : APT) ประจำปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564406
4 สัญญาเลขที่ 46/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล ประจำปีงบประมาณ256318 มีนาคม 2564325
5 สัญญาเลขที่ 47/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564287
6 สัญญาเลขที่ 48/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร(e-tax intensives) ส่วนที่1 การพัฒนาระบบe-tax intensives ประจำปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564287
7 สัญญาเลขที่ 49/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการคลังข้อสอบกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564303
8 สัญญาเลขที่ 50/2563 จ้างบำรุงรักษาระบบลิฟท์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564256
9 สัญญาเลขที่ 51/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานสนับสนุนและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564318
10 สัญญาเลขที่ 52/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนงานด้านพิธีการนำเข้าส่งและออก ประจำปีงบ 256318 มีนาคม 2564291
11 สัญญาเลขที่ 53/2563 โครงการพัฒนาระบบการชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์(Digital Tax Compensation)18 มีนาคม 2564281
12 สัญญาเลขที่ 54/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ ที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ 2-4 ประจำปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564284
13 สัญญาเลขที่ 55/2563 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564307
14 สัญญาเลขที่ 56/2563 จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารชิลเลอร์ อาคาร1 กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 2563 18 มีนาคม 2564277
15 สัญญาเลขที่ 57/2563 บริการโครงข่ายสื่อสารรวมอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม ๒๕๖๒18 มีนาคม 2564305
16 สัญญาเลขที่ 58/2563 บริการโครงข่ายสื่อสารรวมอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 256318 มีนาคม 2564279
17 สัญญาเลขที่ 59/2563 จ้างบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนจำนวน 86 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564298
18 สัญญาเลขที่ 60/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอัตราศุลกากร (Integrated Tariff Database) ประจำปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564286
19 สัญญาเลขที่ 61/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสืบค้นผลคำวินิจฉัยประเภทพิกัดอัตราศุลกากรขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564289
20 สัญญาเลขที่ 62/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเลคทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง (e-Coasting Trade) ประจำปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564278
21 สัญญาเลขที่ 63/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเลคทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง (e-Coasting Trade) ประจำปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564290
22 สัญญาเลขที่ 64/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการบริหารจัดการ Mobile Application ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564285
23 สัญญาเลขที่ 65/2563 จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาณความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 90 กิโลวัตต์18 มีนาคม 2564271
24 สัญญาเลขที่ 66/2563 จัดซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน(ดีเซล)ปริมาณความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน18 มีนาคม 2564289
25 สัญญาเลขที่ 67/2563 จัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาณความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 65 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน18 มีนาคม 2564306
26 สัญญาเลขที่ 68/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า18 มีนาคม 2564345
27 สัญญาเลขที่ 69/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV System) และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพ่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีงบ63-6718 มีนาคม 2564292
28 สัญญาเลขที่ 70/2563 จ้างบริการระบบเครือข่าย สำหรับจัดหาบริการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2564314
29 สัญญาเลขที่ 71/2563 จัดซื้อตู้ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าสำหรับรถเก็บของกลางพร้อมบริการติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 18 มีนาคม 2564284
30 สัญญาเลขที่ 72/2563 จัดซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน(ดีเซล)ปริมาณความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ จำนวน 10 คัน18 มีนาคม 2564285
31 สัญญาเลขที่ 73/2563 จ้างเหมาบริการ โครงการ Help Desk and Call Center ระบบ National Single Windows (NSW) ประจำปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564279
32 สัญญาเลขที่ 74/2563 โครงการจ้างปรับปรุงอาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ระยะที่ 218 มีนาคม 2564331
33 สัญญาเลขที่ 75/2563 จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบคำขอใบอนุญาต ใบแจ้งเพื่อนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรแบบอิเลคทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ผ่านระบบ Nsw18 มีนาคม 2564272
34 สัญญาเลขที่ 76/2563 จัดซื้อโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ กรมศุลกากร(Customs Cloud Data Sharing Systems)18 มีนาคม 2564279
35 สัญญาเลขที่ 77/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าเร่งด่วน (e-Express) ประจำปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564269
36 สัญญาเลขที่ 78/2563 จ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 38118 มีนาคม 2564288
37 สัญญาเลขที่ 79/2563 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 21918 มีนาคม 2564311
38 สัญญาเลขที่ 80/2563 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 37218 มีนาคม 2564279
39 สัญญาเลขที่ 81/2563 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 80518 มีนาคม 2564313
40 สัญญาเลขที่ 82/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการฐานข้อมูลสินค้านำเข้าและระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564323
41 สัญญาเลขที่ 83/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร(e-Tax incentives) กรณีพัฒนา/ปรับปรุงระบบงาน e-Customs ปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564262
42 สัญญาเลขที่ 84/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำและการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564335
43 สัญญาเลขที่ 85/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสืบค้นผลคำวินิจฉัยประเภทพิกัดอัตราศุลกากรขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ256318 มีนาคม 2564266
44 สัญญาเลขที่ 86/2563 จัดซื้อกระโจมส่งสัญญาณเรดาห์ (Radar Transponder) ใช้ในราชการประจำเรือศุลกากร จำนวน 15 เครื่อง18 มีนาคม 2564266
45 สัญญาเลขที่ 87/2563 ซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 70118 มีนาคม 2564304
46 สัญญาเลขที่ 88/2563 ซ่อมแซมoverhaul เครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 60618 มีนาคม 2564264
47 สัญญาเลขที่ 89/2563 โครงการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือศุลกากร 100118 มีนาคม 2564258
48 สัญญาเลขที่ 90/2563 โครงการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลาการใช้งาน 3 ปี เรือศุลกากร 60518 มีนาคม 2564293
49 สัญญาเลขที่ 91/2563 โครงการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลาการใช้งาน 3 ปี เรือศุลกากร 70118 มีนาคม 2564244
50 สัญญาเลขที่ 92/2563 จ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 37818 มีนาคม 2564302
51 สัญญาเลขที่ 93/2563 จ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 37918 มีนาคม 2564250
52 สัญญาเลขที่ 94/2563 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 21718 มีนาคม 2564267
53 สัญญาเลขที่ 95/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบชดเชยอากรและระบบบัตรภาษี ปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564267
54 สัญญาเลขที่ 96/2563 จัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาณความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 65 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน18 มีนาคม 2564266
55 สัญญาเลขที่ 97/2563 จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาณความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 90 กิโลวัตต์18 มีนาคม 2564267
56 สัญญาเลขที่ 98/2563 โครงการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือศุลกากร 80418 มีนาคม 2564251
57 สัญญาเลขที่ 99/2563 โครงการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือศุลกากร 80618 มีนาคม 2564263
58 สัญญาเลขที่ 100/2563 โครงการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือศุลกากร 80518 มีนาคม 2564270
59 สัญญาเลขที่ 101/2563 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 36418 มีนาคม 2564274
60 สัญญาเลขที่ 102/2563 จ้างซ่อมเปลี่ยนฉนวนกันความร้อนและหุ้มอลูมิเนียม พร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร 1 18 มีนาคม 2564278
61 สัญญาเลขที่ 103/2563 จัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับอาคารใหม่ของด่านศุลกากรและเพิ่มเติมให้หน่วยงาน18 มีนาคม 2564273
62 สัญญาเลขที่ 104/2563 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 31 เครื่อง18 มีนาคม 2564250
63 สัญญาเลขที่ 105/2563 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 80 แกรม 10,000 รีม18 มีนาคม 2564259
64 สัญญาเลขที่ 106/2563 โครงการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลาการใช้งาน 3 ปี เรือศุลกากร 60718 มีนาคม 2564258
65 สัญญาเลขที่ 107/2563 โครงการซ่อมแซมอาคารหน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล-ปากบารา(ด่านศุลกากรปากบาราเดิม) ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล18 มีนาคม 2564271
66 สัญญาเลขที่ 108/2563 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด6ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกะบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก18 มีนาคม 2564270
67 สัญญาเลขที่ 109/2563 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องระบบปรับอากาศรวมศูนย์ อาคาร120ปี กรมศุลกากร จำนวน 1 ระบบ18 มีนาคม 2564297
68 สัญญาเลขที่ 110/2563 จัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ยี่ห้อ mercury สำหรับเรือศุลกากร18 มีนาคม 2564261
69 สัญญาเลขที่ 111/2563 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 36818 มีนาคม 2564263
70 สัญญาเลขที่ 112/2563 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 38018 มีนาคม 2564267
71 สัญญาเลขที่ 113/2563 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 34918 มีนาคม 2564266
72 สัญญาเลขที่ 114/2563 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 60718 มีนาคม 2564289
73 สัญญาเลขที่ 115/2563 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 60518 มีนาคม 2564269
74 สัญญาเลขที่ 116/2563 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 80618 มีนาคม 2564289
75 สัญญาเลขที่ 117/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ ปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564252
76 สัญญาเลขที่ 118/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564299
77 สัญญาเลขที่ 119/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้าส่งออกและการเชื่อมโยงระบบกรมศุลกากรกับระบบกลาง ปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564298
78 สัญญาเลขที่ 120/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุง เขื่อนป้องกันตลิ่ง โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 18 มีนาคม 2564300
79 สัญญาเลขที่ 121/2563 จัดซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในสำนักงานเพื่อรองรับหน่วยงานใหม่ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร18 มีนาคม 2564261
80 สัญญาเลขที่ 122/2563 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก122ชนิดต่อเนื่อง18 มีนาคม 2564279
81 สัญญาเลขที่ 123/2563 จ้างทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ประจำอาคาร 1 และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 พร้อมอบโอโซน ประจำปีงบประมาณ 256318 มีนาคม 2564270
82 สัญญาเลขที่ 124/2563 จ้างปรับปรุงผนังหุ้มกรอบอาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 18 มีนาคม 2564291
83 สัญญาเลขที่ 125/2563 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอะไหล่และอุปกรณ์ประจำเรือศุลกากร 70118 มีนาคม 2564249
84 สัญญาเลขที่ 126/2563 จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ ตราอักษรซูซูกิ เริศุลกากร 378 ,379,380 และ 38118 มีนาคม 2564262
85 สัญญาเลขที่ 127/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ NSW e-Form เพื่อให้หน่วบงานรัฐเชื่อมโยงข้อมูลคำขอกลาง ผ่านระบบ NSW ประจำปี 256318 มีนาคม 2564244
86 สัญญาเลขที่ 128/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 256318 มีนาคม 2564254
87 สัญญาเลขที่ 129/2563 จ้างโครงการปรับปรุงระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของเร่งด่วน (e-Express) CIF ไม่เกิน 1500 บาท18 มีนาคม 2564284
88 สัญญาเลขที่ 130/2563 จ้างปรับปรุงพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพื้นที่พัฒนาร่วม(e-JDA)18 มีนาคม 2564269
89 สัญญาเลขที่ 131/2563 จัดซื้อพร้มติดตั้งอะไหล่เครื่องยนต์(เพาเวอร์ทริม) ตราอักษรเมอร์คิวรี่ จำนวน 2 ชุด สำหรับเรือศุลกากร 21418 มีนาคม 2564260
90 สัญญาเลขที่ 132/2563 จัดจ้างปรับปรุงระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรใหญ่ ประจำเรือศุลกากร 80718 มีนาคม 2564269
91 สัญญาเลขที่ 133/2563 จ้างปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาอาคารชิลเลอร์ อาคาร1 กรมศุลกากร18 มีนาคม 2564290
92 สัญญาเลขที่ 3/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ Asean Customs Transit System ประจำปีงบประมาณ 256317 มีนาคม 2564277
93 สัญญาเลขที่ 4/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 256317 มีนาคม 2564314
94 สัญญาเลขที่ 5/2563 โครงการเช่าสายเครือข่ายสื่อสาร Internet ของระบบ National Single Windows (NSW) ปีงบประมาณ 256317 มีนาคม 2564627
95 สัญญาเลขที่ 6/2563 จัดเช่าวงจรเครือข่ายสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยง internet ประจำปีงบประมาณ 256317 มีนาคม 2564256
96 สัญญาเลขที่ 7/2563 จัดเช่าวงจรเครือข่ายสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC-DR) กรมศุลกากร ประจำปีงบ 256317 มีนาคม 2564267
97 สัญญาเลขที่ 8/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบ single sign on ประจำปีงบประมาณ 256317 มีนาคม 2564246
98 สัญญาเลขที่ 9/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 2 (Migration Phases 2) ประจำปีงบประมาณ 256317 มีนาคม 2564252
99 สัญญาเลขที่ 10/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 2 (Migration Phases 2) ประจำปีงบประมาณ 256317 มีนาคม 2564234
100 สัญญาเลขที่ 11/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Windows (NSW) ประจำปีงบประมาณ 256317 มีนาคม 2564285
ผลลัพท์ทั้งหมด 242 จำนวน 3 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร