ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 1 เรื่อง 1 กรมศุลกากรจะดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม W3C Recommendation XML Signature Syntax สำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเข้าสู่ระบบของกรมศุลกากรตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบกับบริษัทซอร์ฟแวร์ที่ท่านใช้บริการว่ารองรับมาตรฐานตามที่กรมศุลกากรกำหนดหรือไม่ สำหรับผู้ประกอบการที่พัฒนาซอร์ฟแวร์เอง หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 026677000 ต่อ 6189,5910