การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ


ตัวแทนออกของ หมายความว่า นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซึ่งรับมอบอำนาจจากผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ผู้นำของผ่านแดน หรือผู้ถ่ายลำ เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ หมายความว่า พนักงานหรือลูกจ้างของตัวแทนออกของนิติบุคคลที่ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร และให้หมายความรวมถึงตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา

 

ผู้มีคุณสมบัติเป็นตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่ประสงค์จะขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ สามารถดำเนินการได้ ช่องทาง คือ

1) ลงทะเบียน ณ หน่วยบริการรับลงทะเบียนของกรมศุลกากร หรือ

2) ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร (Online Customs Registrationหรือ

3ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal 


ซึ่งปัจจุบัน ระบบลงทะเบียนฯ ได้เปิดให้บริการ ดังนี้


กิจกรรมที่ให้บริการ

ประเภทผู้ใช้บริการ

หน่วยบริการ

รับลงทะเบียน

ระบบ Online Customs Registration

ระบบ

Customs Trader Portal

การขออนุญาตฯ

ตัวแทนออกของนิติบุคคล

/

-

/

ตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา

/

-

/

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

/

-

/

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน

ตัวแทนออกของนิติบุคคล

/

/

/

ตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา

/

/

/

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

/

-

/

การต่ออายุ

ตัวแทนออกของนิติบุคคล

          /

/

/

ตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา

/

-

/

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

/

-

/

การขอยกเลิกฯ

ตัวแทนออกของนิติบุคคล

/

-

-

ตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา

/

-

-

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

/

-

-


ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่ 96/2565 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

หมายเหตุ สามารถศึกษาการใช้งานระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร (Online Customs Registration) และระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal ได้ในคู่มือการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของระบบดังกล่าวข่าวประชาสัมพันธ์


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2567 09:56:37
จำนวนผู้เข้าชม : 110,976
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร