ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 1 เรื่อง 1 ขณะนี้ระบบ รับ-ส่งข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการในรูปแบบกระดาษแทน จนกว่า ปส. จะดำเนินการแล้วเสร็จ