ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 1 เรื่อง 1 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอขยายเวลาใช้ EXEMPT 100 กรณีนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากร จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
 
 

RSS : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๓๘๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยาม 1 และก่อสร้างป้อมยาม 2 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ๖ รายการ จำนวน ๓๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)