สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 112 ตุลาคม 256042
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 ด่านศุลกากรกันตัง12 ตุลาคม 256037
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ด่านศุลกากรกันตัง12 ตุลาคม 256037
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ฝพด. 1 สบพ. สบก.12 ตุลาคม 256040
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 (ด่านศุลกากรช่องเม็ก)11 ตุลาคม 256039
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ด่านศุลกากรหนองคาย11 ตุลาคม 256042
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 36 ตุลาคม 256057
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่25 ตุลาคม 256060
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่25 กันยายน 256059
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ด่านศุลกากรเบตง5 ตุลาคม 256057
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ของสำนักกฎหมาย4 ตุลาคม 256057
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4 ตุลาคม 256065
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์3 ตุลาคม 256066
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 ตุลาคม 256068
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง2 ตุลาคม 256067
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ด่านฯท่าลี่2 ตุลาคม 256067
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ด่านศุลกากรตากใบ2 ตุลาคม 256067
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 (สทก.)2 ตุลาคม 256070
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 สสล.1 กันยายน 2560114
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 สสล.1 สิงหาคม 2560102
21 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 314 กันยายน 2560134
22 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 ฝพด. 1 สบพ. สบก. 14 กันยายน 2560137
23 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 111 กันยายน 2560143
24 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่8 กันยายน 2560150
25 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 ด่านศุลกากรปัตตานี6 กันยายน 2560152
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ของด่านศุลกากรหนองคาย6 กันยายน 2560153
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน5 กันยายน 2560158
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 45 กันยายน 2560157
29 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์5 กันยายน 2560154
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง4 กันยายน 2560162
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (สทก.)4 กันยายน 2560157
32 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ของ สำนักกฎหมาย4 กันยายน 2560159
33 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ด่านศุลกากรตากใบ4 กันยายน 2560156
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ด่านศุลกากรท่าลี่ ในรอบเดือนสิงหาคม 25601 กันยายน 2560165
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ด่านศุลกากรกันตัง1 กันยายน 2560167
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (ด่านฯเบตง)1 กันยายน 2560167
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ด่านศุลกากรกันตัง1 กันยายน 2560167
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560(ช่องเม็ก)31 สิงหาคม 2560174
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 311 สิงหาคม 2560257
40 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 111 สิงหาคม 2560240
41 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช8 สิงหาคม 2560255
42 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ด่านศุลกากรช่องเม็ก4 สิงหาคม 2560268
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4 สิงหาคม 2560271
44 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่4 สิงหาคม 2560270
45 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 24 สิงหาคม 2560260
46 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 กรกฎาคม 2560258
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ด่านศุลกากรปัตตานี3 สิงหาคม 2560265
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ด่านศุลกากรท่าลี่ ในรอบเดือนกรกฎาคม 25603 สิงหาคม 2560270
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ด่านศุลกากรเบตง ในรอบเดือนกรกฎาคม 25603 สิงหาคม 2560267
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ฝพด. 1 สบพ. สบก. ในรอบเดือนกรกฎาคม 25603 สิงหาคม 2560271
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2560 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ2 สิงหาคม 2560280
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 สิงหาคม 2560280
53 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ด่านศุลกากรหนองคาย2 สิงหาคม 2560284
54 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ด่านศุลกากรตากใบ2 สิงหาคม 2560269
55 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ของ สำนักกฎหมาย2 สิงหาคม 2560270
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง1 สิงหาคม 2560276
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 (สทก.)1 สิงหาคม 2560280
58 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์27 กรกฎาคม 2560293
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ฝพด. 1 สบพ. สบก. ในรอบเดือน มิ.ย. 2560 14 กรกฎาคม 2560364
60 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย. 2560 สสล.13 กรกฎาคม 2560350
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 311 กรกฎาคม 2560368
62 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 111 กรกฎาคม 2560260
63 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560358
64 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 110 มกราคม 2560361
65 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 111 กรกฎาคม 2560371
66 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 27 กรกฎาคม 2560357
67 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 27 กรกฎาคม 2560360
68 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 เมษายน 2560360
69 รายงานสรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 23 มีนาคม 2560360
70 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ด่านศุลกากรช่องเม็ก5 กรกฎาคม 2560371
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่5 กรกฎาคม 2560374
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ด่านศุลกากIเบตง5 กรกฎาคม 2560377
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ด่านศุลกากรหนองคาย5 กรกฎาคม 2560382
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ด่านศุลกากรปัตตานี4 กรกฎาคม 2560387
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ4 กรกฎาคม 2560376
76 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ด่านศุลกากรตากใบ4 กรกฎาคม 2560360
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4 กรกฎาคม 2560399
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 44 กรกฎาคม 2560391
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ของด่านฯท่าลี่3 กรกฎาคม 2560388
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (ด่านศุลกากรทุ่งช้าง)3 กรกฎาคม 2560374
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 (สทก.)3 กรกฎาคม 2560372
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์30 มิถุนายน 2560385
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ด่านศุลกากรกันตัง16 มิถุนายน 2560447
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 313 มิถุนายน 2560460
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 19 ธันวาคม 2559357
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 19 มิถุนายน 2560481
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของ ฝพด. 1 สบพ. สบก.8 มิถุนายน 2560498
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์6 มิถุนายน 2560467
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 45 มิถุนายน 2560491
90 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 สสล.5 มิถุนายน 2560473
91 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ของด่านฯ เบตง5 มิถุนายน 2560502
92 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ของด่านฯ หนองคาย4 มิถุนายน 2560506
93 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ของด่านฯท่าลี่2 มิถุนายน 2560506
94 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่2 มิถุนายน 2560498
95 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ด่านศุลกากรช่องเม็ก2 มิถุนายน 2560473
96 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ของ สำนักกฎหมาย2 มิถุนายน 2560478
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ด่านศุลกากรตากใบ2 มิถุนายน 2560475
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน1 มิถุนายน 2560500
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 (ด่านศุลกากรทุ่งช้าง)1 มิถุนายน 2560483
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 (สทก.)1 มิถุนายน 2560479
ผลลัพท์ทั้งหมด 461 จำนวน 5 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร