ราคากลาง (อ้างอิง)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (Expert Chief) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 256010
2 ราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 2 (Migration Phase 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 9 ตุลาคม 256014
3 ราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 (Migration Phase 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4 ตุลาคม 256015
4 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ4 80 แกรม จำนวน 30,000 รีม 19 ตุลาคม 256013
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร 118 ตุลาคม 256022
6 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือวิเคราะห์ FT-IR Spcetrometer17 ตุลาคม 256020
7 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (Expert Chief) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560 17 ตุลาคม 256021
8 ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดระบายความร้อนระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์อาคาร 1 และ อาคาร 120 ปี16 ตุลาคม 256021
9 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17 ตุลาคม 256025
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลสวนของด่านฯ สิชล29 กันยายน 256047
11 ราคาอ้างอิง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังส่งเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน (ด่านศุลกากรกันตัง)11 ตุลาคม 256047
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ด่านศุลกากรปัตตานี)28 กันยายน 256047
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ด่านศุลกากรปัตตานี)28 กันยายน 256047
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ด่านศุลกากรปัตตานี)28 กันยายน 256048
15 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณกรมศุลกากรและสถานที่ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256127 กันยายน 256049
16 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256128 กันยายน 256048
17 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการบำรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25616 ตุลาคม 256058
18 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Windows (NSW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25615 ตุลาคม 256069
19 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบ Single Sign On ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25614 ตุลาคม 256067
20 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่ทำการและบ้านพักข้าราชการที่บริเวณย่านสถานีสุไหงโก-ลก4 ตุลาคม 256068
21 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อทำลานจอดรถขนถ่ายสินค้าที่บริเวณย่านสถานีปาดังเบซาร์3 ตุลาคม 256065
22 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าพื้นที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อวางตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่ใช้เก็บเอกสาร2 ตุลาคม 256069
23 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานเช่าบริการ โครงการจัดเช่าวงจรเครือข่ายสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC-DR) กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2 ตุลาคม 256071
24 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าเร่งด่วน (e-Express) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 ตุลาคม 256070
25 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาฯ โครงการจัดหาระบบ Mail ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256129 กันยายน 256076
26 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑28 กันยายน 256080
27 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ ณ อาคาร ๑๒๐ ปี และอาคารจอดรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑28 กันยายน 256079
28 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาฯ โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256129 กันยายน 256081
29 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256129 กันยายน 256078
30 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 กันยายน 256079
31 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 กันยายน 256076
32 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างบริหารโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256128 กันยายน 256082
33 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานเช่าบริการ โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256128 กันยายน 256080
34 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (โครงการใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑28 กันยายน 256083
35 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑28 กันยายน 256085
36 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กรณีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-Customs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑27 กันยายน 256088
37 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าใช้บริการวงจรสื่อสารสายสัญญาณความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรกับ Server ของระบบ CMIS ตั้งอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ27 กันยายน 256086
38 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑27 กันยายน 256086
39 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และผู้ประสานงานจากบริษัทเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน) 27 กันยายน 256086
40 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256127 กันยายน 256084
41 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงสำหรับระบบเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าแบบอุโมงค์รถไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 256090
42 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) รายการจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. ๑๒๒ (ใช้กับคอมพิวเตอร์) ชนิดต่อเนื่อง22 สิงหาคม 2560185
43 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานเช่าบริการ โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256122 สิงหาคม 2560221
44 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256122 สิงหาคม 2560224
45 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจัดซื้อโครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง (Advance Persistent Threats :APT)22 สิงหาคม 2560205
46 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าเร่งด่วน (e-Express) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256122 สิงหาคม 2560206
47 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานเช่าบริการ โครงการจัดเช่าวงจรเครือข่ายสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC-DR) กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 สิงหาคม 2560199
48 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 380 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256022 สิงหาคม 2560218
49 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 119 (ชนิดเขียนมือ)21 สิงหาคม 2560213
50 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอัตราศุลกากร (Integrated Tariff Database) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256121 สิงหาคม 2560212
51 โครงการก่อสร้างห้องน้ำด่านศุลกากรตากใบ18 สิงหาคม 2560219
52 น้ำมันหล่อลื่นมาตรฐาน SAE ตราอักษร CASTROL สำหรับเรือศุลกากร ชนิด 10W40 (209 ลิตร/ถัง) จำนวน 4 ถัง และ ชนิด 15W40 (205 ลิตร/ถัง) จำนวน 4 ถัง 18 สิงหาคม 2560211
53 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ASEAN Customs Transit System ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256118 สิงหาคม 2560217
54 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการ Help Desk and Call Center ระบบ National Single Windows (NSW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256117 สิงหาคม 2560219
55 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำและการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑11 สิงหาคม 2560252
56 ราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือด่านศุลกากรตากใบ11 สิงหาคม 2560259
57 ราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะด่านศุลกากรตากใบ11 สิงหาคม 2560249
58 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรตากใบ และจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้สวนหย่อมและสนามหญ้า พ.ศ. ๒๕๖๑11 สิงหาคม 2560247
59 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและบ้านพักของทางราชการ ด่านศุลกากรตากใบ พ.ศ. ๒๕๖๑11 สิงหาคม 2560245
60 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน อาคาร 1 อาคาร 120 ปี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 25618 สิงหาคม 2560246
61 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 37810 สิงหาคม 2560255
62 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 37810 สิงหาคม 2560251
63 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 6079 สิงหาคม 2560261
64 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซ่อมแซมเรือศุลกากร 381 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25608 สิงหาคม 2560257
65 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 381 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25607 สิงหาคม 2560263
66 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ3 สิงหาคม 2560299
67 ราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล 3 สิงหาคม 2560294
68 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเปลี่ยนลิฟต์โดยสารอาคาร 120 ปี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 กรกฎาคม 2560319
69 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 87 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256120 กรกฎาคม 2560347
70 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 19 กรกฎาคม 2560337
71 ราคากลางและคุณลักษณะจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์อาคาร 120 ปี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา17 กรกฎาคม 2560344
72 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาซ่อมทำผนังบ่อลิฟท์หมายเลข 1 และ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา7 กรกฎาคม 2560383
73 ราคากลาง สำหรับงานจ้างเหมาซ่อมทำผนังบ่อลิฟท์หมายเลข 1 และ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา7 กรกฎาคม 2560388
74 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับงานจ้างเหมาซ่อมทำผนังบ่อลิฟท์หมายเลข 1 และ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา7 กรกฎาคม 2560380
75 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับงานจ้างเหมาซ่อมทำผนังบ่อลิฟท์หมายเลข 1 และ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา7 กรกฎาคม 2560382
76 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 379 โดยวิธีตกลงราคา5 กรกฎาคม 2560398
77 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดหาบริการโครงข่ายสื่อสารรวมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)27 มิถุนายน 2560412
78 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสีดำ ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น Taskalfa 4550Ci 23 มิถุนายน 2560436
79 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างพิมพ์ใบขนสินค้าพิเศษ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 900,000 ชุด22 มิถุนายน 2560456
80 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบเครื่องทำน้ำเย็น TRANE 20 มิถุนายน 2560458
81 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดระบายความร้อน (cooling Tower) ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร 1 และอาคาร 120 ปี13 มิถุนายน 2560464
82 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ บริเวณภายในและนอกอาคารกรมศุลกากร7 มิถุนายน 2560480
83 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการซ่อมแซมเรือศุลกากร 378 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 6 มิถุนายน 2560477
84 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดจ้างบำรุงรักษาพร้อม Calibrate เครื่องมือวิเคราะห์ FTIR รุ่น Frontier ยี่ห้อ Perkin-Elmer5 มิถุนายน 2560491
85 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ทำความเย็น ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์2 มิถุนายน 2560521
86 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าพื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่ใช้เก็บเอกสาร1 มิถุนายน 2560504
87 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Profiling System กรมศุลกากร 31 พฤษภาคม 2560504
88 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 12 รายการ30 พฤษภาคม 2560552
89 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำเรือ 60526 พฤษภาคม 2560513
90 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเชือกไนล่อน 100% ใช้สำหรับผูกเรือศุลกากร จำนวน 7 รายการ23 พฤษภาคม 2560539
91 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256024 พฤษภาคม 2560520
92 จัดซื้อเชือกไนล่อน ๑๐๐% ความยาวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตรต่อรน โดยไม่มีรอยต่อ ใช้สำหรับผูกเรือศุลกากร จำนวน ๗ รายการ23 พฤษภาคม 2560532
93 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจและพื้นที่พิเศษ (ปรับปรุงผิวจรจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ)22 เมษายน 2560540
94 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้า และระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 22 พฤษภาคม 2560530
95 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบ e – Tax Incentive ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 22 พฤษภาคม 2560535
96 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256022 พฤษภาคม 2560537
97 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ระบบ Global Positioning System GPS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 พฤษภาคม 2560549
98 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้ Internet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 พฤษภาคม 2560533
99 ราคากลางจัดซื้อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว โกล์ด แบบ บรรจุ 200 ลิตร/ถัง จำนวน 3,000 ลิตร(15ถัง) และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 17,000 ลิตร19 พฤษภาคม 2560538
100 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการระบบการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐19 พฤษภาคม 2560561
ผลลัพท์ทั้งหมด 684 จำนวน 7 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร