What's new


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 กรมศุลกากรชี้แจงรายละเอียดกฎหมายลูกตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ฉบับใหม่)16 ตุลาคม 25601,816
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 256016 ตุลาคม 2560796
3 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา “กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า รุ่นที่ 3” วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 256011 ตุลาคม 25601,312
4 คลิปความดีที่ฝากไว้ จากข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 256011 ตุลาคม 2560576
5 แจ้งตารางการให้บริการ “คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร(Tax Incentives Clinic:TIC)9 ตุลาคม 25601,131
6 "ใบขนสินค้าขาออกที่มีค่าภาษีอากร ต้องดำเนินการชำระเงินค่าภาษีอากร ให้แล้วเสร็จก่อนการจัดทำข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า"4 ตุลาคม 2560219
7 รายงานผลการศึกษาการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก (Time Release Study: TRS)29 กันยายน 25601,323
8 แนวปฏิบัติของกรมการค้าต่างประเทศสำหรับการนำเข้าสินค้า “ส่วนผสมกาแฟร้อยละ 36.54 ขึ้นไป” ในสินค้ากาแฟสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์กาแฟ (Hs Code 2017) 2101.11.10 2101.11.90 2101.12.10 2101.12.91 2101.12.92 และ 2101.12.99 ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป คลิกรายละเอียด 25 กันยายน 25601,268
9 ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา “กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า รุ่นที่ 3 และ 4” (ปิดรับสมัครแล้ว)18 กันยายน 25602,704
10 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น18 กันยายน 25601,412
11 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น.18 กันยายน 25601,638
12 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยสินค้านำเข้าตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กรณียังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต18 กันยายน 25604,529
13 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 114/2560 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้านำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต18 กันยายน 2560523
14 กรมศุลกากรเปิดศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาการดำเนินการตาม พ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ. 256018 กันยายน 2560587
15 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ กรมศุลกากร13 กันยายน 25601,978
16 เอกสารกรมสรรพสามิต-กรมศุลกากร ตาม พรบ.สรรพสามิต ปี 256013 กันยายน 25605,317
17 เอกสารประกอบการบรรยาย Customs Business Conference22 สิงหาคม 25604,239
18 เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification System โครงการที่ 1 และ 2 ) ของอาเซียน21 สิงหาคม 25603,282
19 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา “กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า” รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 256017 สิงหาคม 25603,001
20 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ 1/2560 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร 16 สิงหาคม 25602,665
21 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ 2/2560 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร16 สิงหาคม 25602,787
22 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ 3/2560 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร 16 สิงหาคม 25603,136
23 กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วมโครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 25607 สิงหาคม 25601,408
24 เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 2 และ 3 เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่4 สิงหาคม 25602,466
25 ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรถิ่นกำเนิดสินค้า 20173 สิงหาคม 25603,279
26 ประกาศ รายชื่อผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification System โครงการที่ 1 และ 2 ) ของอาเซียน” รุ่นที่ 13 สิงหาคม 25601,501
27 ประกาศ รายชื่อผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification System โครงการที่ 1 และ 2 ) ของอาเซียน” รุ่นที่ 23 สิงหาคม 25601,861
28 รับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยสินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้า ตามพิกัดศุลกากรตอนที่ 72 และตอนที่ 7331 กรกฎาคม 25601,489
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเรียน หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 256025 กรกฎาคม 25601,799
30 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 2 เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้ศุลกากรฉบับใหม่ วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ24 กรกฎาคม 25601,098
31 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 3 เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้ศุลกากรฉบับใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง24 กรกฎาคม 25601,114
32 ประกาศ!! ขอเชิญเข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ของอาเซียน21 กรกฎาคม 25601,357
33 ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากรครั้งที่ 5 และ 6 ประจำปี 256020 กรกฎาคม 2560880
34 ขอเชิญร่วมสัมมนา โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 2 และ 3 เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่12 กรกฎาคม 25603,265
35 ประกาศ !!! ผู้ชำนาญการศุลกากรที่ยังไม่ได้ยื่นใบผ่อนผัน6 กรกฎาคม 25601,310
36 ประกาศ สถาบันวิทยาการศุลกากร ขอปิดการรับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 15/25605 กรกฎาคม 25601,622
37 เอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่" วันที่ 31 พฤษภาคม 256026 มิถุนายน 25602,682
38 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 47 ในวันที่ 26 มิถุนายน 256020 มิถุนายน 25601,170
39 ประชาสัมพันธ์โครงการ eGovernment Forum 201713 มิถุนายน 2560594
40 โครงการสัมมนาหลักสูตร 'ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่' วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (คลิปการบรรยาย)8 มิถุนายน 25604,213
41 ประกาศ!!!!!!! สำหรับผู้ชำนาญการศุลกากร ที่ยังไม่ได้ยื่นใบผ่อนผันฯ ขอให้รีบดำเนินการ ด่วน!!!!30 พฤษภาคม 25601,961
42 เอกสารการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 9 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร (เรื่อง Free Zone Operator)30 พฤษภาคม 25602,120
43 สถาบันวิทยาการศุลกากร เปิดรับสมัครหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 5-8 ประจำปี พ.ศ. 256026 พฤษภาคม 25601,765
44 สถาบันวิทยาการศุลกากร เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 15 ประจำปี 256026 พฤษภาคม 25602,444
45 การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการและการพิชิตงานคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ15 พฤษภาคม 25602,157
46 พิธีเปิดโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร หัวข้อเรื่อง “เขตปลอดอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากร”9 พฤษภาคม 25601,955
47 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด สำหรับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร (Private Sector) ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2560 8 พฤษภาคม 25601,701
48 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด สำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร (Focal Point) ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร (Joint Workshop) ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 25608 พฤษภาคม 25601,919
49 แก้ไข** กำหนดการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง เขตปลอดอากรภายใต้กฎหมายศุลกากร วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 25605 พฤษภาคม 25601,154
50 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง เขตปลอดอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากร วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 รอบที่ 1 เวลา 8.30 - 12.00 น.5 พฤษภาคม 25601,245
51 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง เขตปลอดอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากร วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 รอบที่ 2 เวลา 13.00- 16.30 น.5 พฤษภาคม 25601,509
52 มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย3 พฤษภาคม 25601,805
53 ขอเชิญร่วมสัมมนา โครงการสิทธิประโยชน์สัญจรครั้งที่ 1 เรื่องเขตปลอดอากรภายใต้กฎหมายศุลกากร ****รอบเช้า/รอบบ่ายเต็มแล้ว ข้อมูล ณ เวลา 14.25 น. วันที่ 28 เมษายน 2560 26 เมษายน 25603,297
54 กรมศุลกากรจัด หลักสูตรการต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร21 เมษายน 25601,809
55 กรมศุลกากรจัดการอบรม หลักสูตรการต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร21 เมษายน 2560768
56 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี 21 เมษายน 25601,212
57 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 25 เมษำยน 2560 ณ โรงแรม โฟร์วิงส์ (สุขุมวิท 26) กรุงเทพฯ21 เมษายน 25601,922
58 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร ระหว่างวันที่ 24 และ 25 เมษายน 2560 (1 รุ่น/วัน) ณ พัทยา และกทม. 12 เมษายน 25602,953
59 ท่านสามารถเข้าใช้งาน e-Tracking System บนอุปกรณ์ Smartphone/Tablet ได้แล้ว โดย Download Application ผ่านทาง App Store (สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS) และ Play Store (สำหรับระบบปฏิบัติการ Android) ชื่อ e-Tracking Thai Customs (โดยผู้ใช้สามารถเข้าใช้งาน e-Tracking System ด้วย รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่านเดิม)11 เมษายน 25602,025
60 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานหลักสูตรฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร รุ่นที่ 4 วันที่ 28 มีนาคม 2560 (*เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมเป็น บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) สนง.ระยอง) 20 มีนาคม 25602,365
61 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 215 มีนาคม 25603,625
62 โครงการพันธมิตรศุลกากร14 มีนาคม 25603,422
63 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม สัมมนาเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า8 มีนาคม 25605,548
64 ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการของผู้รับบริการจากกรมศุลกากร28 กุมภาพันธ์ 25602,123
65 กรมศุลกากรขยายเวลาโครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการถึงสิ้นปี 6021 กุมภาพันธ์ 25603,516
66 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานหลักสูตรฝึกอบรม HS 2017 สัญจร รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 20 และ 21 กุมภาพันธ์ 256016 กุมภาพันธ์ 25602,927
67 ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร รุ่น 49 กุมภาพันธ์ 25604,098
68 ศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Customs Call Center 1164 ขอเชิญชวนผู้สนใจตอบแบบสอบถาม8 กุมภาพันธ์ 25601,923
69 ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร รุ่น 3 และ 48 กุมภาพันธ์ 25601,538
70 ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร7 กุมภาพันธ์ 25602,840
71 ร่างประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 67/25597 กุมภาพันธ์ 25601,547
72 กรมศุลกากร สานักงานตารวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจยึดเกล็ดลิ่นลักลอบผ่านแดนจากทวีปแอฟริกา จานวน 2.9 ตัน มูลค่า 29,000,000 บาท2 กุมภาพันธ์ 25602,154
73 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 - 4 ประจำปี พ.ศ. 25601 กุมภาพันธ์ 25603,099
74 ประชาสัมพันธ์ เพิ่มพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 34 หน้า 34-5 ให้ผู้ที่ซื้อหนังสือพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2017 ทราบ25 มกราคม 25602,647
75 ซักซ้อมความเข้าใจในการต่ออายุสูตรการผลิตของผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตร 19 ทวิ25 มกราคม 25602,679
76 ประชาสัมพันธ์ แก้คำผิดให้ผู้ที่ซื้อหนังสือพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2017 ทราบ18 มกราคม 25602,760
77 ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256017 มกราคม 25602,110
78 Update ประกาศกรมศุลกากร เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร ของเขตการค้าเสรี11 มกราคม 25607,900
79 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 240/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (Update)10 มกราคม 25601,293
80 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 239/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (Update)10 มกราคม 25601,349
81 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 237/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (Update)10 มกราคม 25601,181
82 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 235/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (Update)10 มกราคม 25601,151
83 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 236/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐอินเดีย (Update)10 มกราคม 25601,165
84 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 234/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Update)10 มกราคม 25601,127
85 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 233/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (Update)10 มกราคม 25601,145
86 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 232/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์ (Update)10 มกราคม 25601,161
87 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 238/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น (Update)10 มกราคม 25601,280
88 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 231/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐเปรู (Update)10 มกราคม 25601,187
89 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย (Update)10 มกราคม 25601,129
90 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 229/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (update)10 มกราคม 25601,197
91 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 228/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐชิลี (Update)10 มกราคม 25601,137
92 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 227/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Update)10 มกราคม 25601,143
93 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 226/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (update)10 มกราคม 25601,149
94 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 225/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (Update)10 มกราคม 25601,190
95 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 219/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก (Update)10 มกราคม 25601,290
96 ปชส. ให้มารับใบแทรกหนังสือ สำหรับผู้ที่ซื้อหนังสือพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2017 5 มกราคม 25602,933
97 ไฟล์ (Text) สำหรับดาวน์โหลด พิกัดฯ และรหัสสถิติสินค้า 25601 มกราคม 25607,889
98 ประกาศกระทรวงการคลังสำหรับ AHTN 2017 จำนวน 25 ฉบับ พร้อมคำชี้แจง31 ธันวาคม 255912,386
99 ประชาสัมพันธ์รหัสสิทธิพิเศษสำหรับประกาศกระทรวงการคลังตามมาตรา 1231 ธันวาคม 25593,449
100 ประชาสัมพันธ์รหัสสิทธิพิเศษสำหรับประกาศกระทรวงการคลังตาม FTAs และ WTO31 ธันวาคม 25593,159
ผลลัพท์ทั้งหมด 991 จำนวน 10 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร