What's new


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 การตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากรของอธิบดีและผู้บริหารกรมศุลกากร ประจำปี งบประมาณ 25661 มีนาคม 2567102
2 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ >> ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยอุธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ.25671 มีนาคม 2567135
3 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 28/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (ฉบับที่ 2)29 กุมภาพันธ์ 2567427
4 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่ง พรก.อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 7) ตามมาตราการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย29 กุมภาพันธ์ 2567313
5 อธิบดีฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ28 กุมภาพันธ์ 2567178
6 อธิบดีฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ28 กุมภาพันธ์ 2567191
7 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 26/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลด อัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับที่ 2)27 กุมภาพันธ์ 2567743
8 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากร23 กุมภาพันธ์ 2567476
9 รองฯ นันท์ฐิตา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2567 23 กุมภาพันธ์ 2567312
10 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากรแทนตำแหน่งที่ว่าง22 กุมภาพันธ์ 2567731
11 กรมศุลกากร โดยกองสืบสวนและปราบปราม ส่งมอบของกลางประเภท บุหรี่และยาเส้น ให้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี22 กุมภาพันธ์ 2567413
12 อธิบดีฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก 22 กุมภาพันธ์ 2567399
13 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ21 กุมภาพันธ์ 25671,820
14 รองฯ กิจจาลักษณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/256721 กุมภาพันธ์ 2567525
15 รองฯ นันท์ฐิตา ร่วมแสดงความยินดีพร้อมร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี19 กุมภาพันธ์ 2567523
16 กรมศุลกากรนำของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วและตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายไปทำลาย18 กุมภาพันธ์ 25671,046
17 อธิบดีกรมศุลกากรให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ด่านศุลกากรนครพนม17 กุมภาพันธ์ 2567873
18 อธิบดีกรมศุลกากรตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของด่านศุลกากรนครพนม17 กุมภาพันธ์ 2567477
19 รองฯ นันท์ฐิตา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ครั้งที่ 74 (1/2567)15 กุมภาพันธ์ 25671,032
20 ทปษ.พันธ์ทอง เป็นประธานการประชุม การบูรณาการด้านการบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมศุลกากร 15 กุมภาพันธ์ 25671,068
21 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่องพิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4)14 กุมภาพันธ์ 25671,314
22 แจ้งเตือนตัวแทนออกของ กรณีกระทำความผิดผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร14 กุมภาพันธ์ 25671,836
23 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 256714 กุมภาพันธ์ 2567838
24 อธิบดีกรมศุลกากร มอบนโยบายการประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ประจำปีงบฯ พ.ศ. 256712 กุมภาพันธ์ 25671,435
25 รองฯ ยุทธนา เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ“นโยบายการบริหารระบบภาษีภาครัฐ ด้านภาษีอากรและรายได้อื่นสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก”12 กุมภาพันธ์ 25671,201
26 กรมศุลกากรนำของกลางที่คดีถึงที่สุดไปทำลาย รวมมูลค่ากว่า 8.3 ล้านบาท12 กุมภาพันธ์ 25671,346
27 รองฯ นิติ เข้าร่วมการบรรยายในหัวข้อ “Expectation to RILOs (Regional Intelligence Liaison Office for Asia and the Pacific) as WCO regional bodies)”8 กุมภาพันธ์ 25671,509
28 ทปษ. พันธ์ทอง และรองฯ ยุทธนา เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ8 กุมภาพันธ์ 25671,815
29 กรมศุลกากร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา7 กุมภาพันธ์ 25671,382
30 กรมศุลกากรเข้าร่วมการประชุม WCO Asia/Pacific Regional High-Level Roundtable on Enhancement of Data/Intelligence Analysis and Regional Cooperation Network7 กุมภาพันธ์ 25671,624
31 รองฯ นิติ เข้าร่วมพิธีเปิด สำนักงานประสานงานการข่าวทางศุลกากรขององค์การศุลกากรโลก ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก6 กุมภาพันธ์ 25671,847
32 ด่านศุลกากรช่องจอม ร่วมบรรยายการอบรมหลักสูตร 'ครบเครื่องเรื่องการส่งออก พัฒนาสินค้าเพื่อเข้าสู่ตลาดสากล 2024'5 กุมภาพันธ์ 25671,686
33 ผู้แทนศุลกากรกัมพูชา ประจำด่านพรมแดนโอเสม็ด จังหวัดอุดรมีชัย หารือกับด่านศุลกากรช่องจอม กรณีรถต่างประเทศ ที่ไม่สามารถนำเข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวได้ 1 กุมภาพันธ์ 25672,480
34 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 22/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย1 กุมภาพันธ์ 25673,184
35 ทปษ. พันธ์ทอง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร1 กุมภาพันธ์ 25671,584
36 รองฯ กิจจาลักษณ์ ให้การต้อนรับ รมช.กระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (eWTP Thailand Duty Free Zone)1 กุมภาพันธ์ 25673,275
37 กรมศุลกากรประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256730 มกราคม 25672,613
38 รองฯ กิจจาลักษณ์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยฝ่ายศุลกากร ของคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก (ครอ.)30 มกราคม 25671,834
39 ช่องทางการร้องเรียนของกรมศุลกากร29 มกราคม 25672,229
40 สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคคลและเครือข่ายเข้ารับรางวัล เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256729 มกราคม 25671,910
41 ทปษ. พันธ์ทอง ร่วมงานแนะนำเอกอัครราชฑูตแคนาดา ประจำประเทศไทย29 มกราคม 25672,187
42 อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว29 มกราคม 25672,546
43 รองฯ นันท์ฐิตา เป็นประธานในการประชุม “Meeting of Basic Planning Survey Mission for JICA’s new Technical Cooperation Project”29 มกราคม 25671,586
44 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับ Mr. Mark Gooding OBE เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย29 มกราคม 25672,400
45 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับ Mr. Norikazu Kuramoto หัวหน้าสำนักงาน ROCB A/P และคณะ29 มกราคม 25672,152
46 อธิบดีฯ เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลก เนื่องในวันศุลกากรสากล ประจำปี 2567 (International Customs Day 2024)26 มกราคม 25671,682
47 อธิบดีฯ เป็นประธานในงาน “Tea Party 2024” เพื่อแนะนำท่านอธิบดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่26 มกราคม 25673,077
48 รองฯ ยุทธนา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร25 มกราคม 25672,595
49 อธิบดีฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย 25 มกราคม 25672,838
50 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ พระราชทานบัตรอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 256723 มกราคม 25673,096
51 ทปษ. พันธ์ทองฯ ประชุมร่วมกับคณะข้าราชการระดับสูงของรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารระบบ NSW ของไทย 23 มกราคม 25672,964
52 อธิบดีกรมศุลกากรร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา23 มกราคม 25672,659
53 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูงของรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารระบบ NSW ของไทย 22 มกราคม 25672,325
54 กรมศุลกากร เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565-256619 มกราคม 25673,119
55 อธิบดีฯ เป็นประธานพิธีมอบใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 256616 มกราคม 25674,962
56 รองฯ นันท์ฐิตา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 'Sub-Regional Workshop on Training Management for the Members of the Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN)'15 มกราคม 25672,692
57 กรมศุลกากร มอบเงินสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 256712 มกราคม 25673,716
58 ทปษ. พันธ์ทอง เข้าร่วมการประชุมกับคณะกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย 10 มกราคม 25673,251
59 รองฯ นันท์ฐิตา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ธุรกิจใหม่ท่าเรือกรุงเทพ : New Business Model of Bangkok Port”10 มกราคม 25672,903
60 อธิบดีฯ เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาการรับข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองแบบ Single Submission และศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 (1/2567)10 มกราคม 25673,023
61 infographic เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ( ฉบับที่ 3 ) 8 มกราคม 25674,667
62 อธิบดีกรมศุลกากร และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมอวยพรและขอพรจากผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 8 มกราคม 25674,172
63 Infographic ประกาศกรมศุลกากร ที่ 177/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้ามาทั้งคัน4 มกราคม 25674,859
64 กรมศุลกากรร่วมทำบุญตักบาตรกระทรวงการคลัง ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 3 มกราคม 25674,680
65 ทปษ.พันธ์ทอง พร้อมคณะ เป็นผู้แทนกรมศุลกากรร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 1 มกราคม 25674,379
66 วารสาร Good Governance (GG) on the Move ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนธันวาคม 256628 ธันวาคม 25665,462
67 คณะผู้บริหารกรมศุลกากร ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายธีรัชย์ อัตนวานิช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร 20 ธันวาคม 25665,932
68 รองฯ กิจจาลักษณ์ ร่วมเป็นประธานเปิดการสัมมนา APEC Seminar on Smart Customs (亚太经合组织 “智慧海关” 国际研讨会)19 ธันวาคม 25666,022
69 ทปษ. พันธ์ทอง เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาการรับข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองแบบ Single Submission และศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวจังหวัดหนองคาย18 ธันวาคม 25665,058
70 กรมศุลกากร ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต15 ธันวาคม 25666,098
71 กรมศุลกากรขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร15 ธันวาคม 25665,330
72 รองฯ นันท์ฐิตา เข้ารับรางวัลเกียรติคุณรางวัลไทย “รางวัลจิตอาสาเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 256615 ธันวาคม 25666,832
73 กรมศุลกากรจับมือธนาคารกรุงไทย จัดงานเสวนาหัวข้อ “เมื่อโลกเปลี่ยน ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก จะปรับให้ทันอย่างไร” พร้อมเปิดตัว “Customs Trader Portal” อย่างเต็มรูปแบบ 13 ธันวาคม 25666,653
74 ข้อควรทราบเกี่ยวกับการนำเข้าส่วนต่างๆและผลิตภัณฑ์ของกัญชาและกัญชง12 ธันวาคม 25667,830
75 กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรปรับปรุงหลักเกณฑ์การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourists: VRT)10 ธันวาคม 25664,107
76 รองฯ นันท์ฐิตา เยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกรมศุลกากรในงานกาชาด ประจำปี 256610 ธันวาคม 25667,281
77 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านพรมแดนบ้านพุน้ำร้อน9 ธันวาคม 25665,248
78 งานกาชาดประจำปี 2566 (วันกาชาด 100 ปี) พบกับกรมศุลกากร ในร้านกาชาดกระทรวงการคลัง9 ธันวาคม 25665,560
79 รองปลัดกระทรวงการคลัง รองอธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี 9 ธันวาคม 25665,185
80 ขอเชิญลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “เมื่อโลกเปลี่ยน ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก จะปรับให้ทันอย่างไร” จัดโดยกรมศุลกากรจับมือธนาคารกรุงไทย 9 ธันวาคม 25667,994
81 ทปษ. พันธ์ทองฯ เป็นประธานพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 524”7 ธันวาคม 25665,900
82 กรมศุลกากร รับมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 25666 ธันวาคม 25666,517
83 รองฯ กิจจาลักษณ์ ให้การต้อนรับ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 4 ธันวาคม 25666,067
84 เอกสารค้ำประกัน จากประกาศกรมศุลกากร ที่ 145/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำของเข้าและส่งของออกโดยใช้เอกสารค้ำประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์)1 ธันวาคม 25667,621
85 ทปษ. พันธ์ทองฯ เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการพิเศษ “พญานาคราช”30 พฤศจิกายน 25665,930
86 รองฯ กิจจาลักษณ์ ร่วมประชุมติดตามผลการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาและมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี30 พฤศจิกายน 25665,899
87 กรมศุลกากร ให้การต้อนรับคณะสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ASEAN Business Council : EU-ABC)30 พฤศจิกายน 25666,630
88 ทปษ. พันธ์ทองฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าฯ29 พฤศจิกายน 25667,695
89 รองฯ กิจจาลักษณ์ เป็นประธานการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างกรมศุลกากร และผู้แทนสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและพาณิชย์ในประเทศไทย29 พฤศจิกายน 25667,256
90 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรสงขลา28 พฤศจิกายน 25667,851
91 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่28 พฤศจิกายน 25668,001
92 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมสำนักงานศุลกากรภาคที่ 428 พฤศจิกายน 25667,915
93 แจ้งปิดระบบ ebXML Gateway และระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร (ระบบ Production)27 พฤศจิกายน 25667,336
94 รองฯ กิจจาลักษณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรฯ27 พฤศจิกายน 25665,510
95 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรบ้านประกอบ27 พฤศจิกายน 25667,165
96 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 27 พฤศจิกายน 25668,656
97 รองฯ กิจจาลักษณ์ เป็นประธานการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างกรมศุลกากร และผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย27 พฤศจิกายน 25668,028
98 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ณ ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา 27 พฤศจิกายน 25668,682
99 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรี ณ ด่านศุลกากรสะเดา26 พฤศจิกายน 25668,707
100 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรี25 พฤศจิกายน 25666,673
ผลลัพท์ทั้งหมด 2,327 จำนวน 24 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร