ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบทบาทศุลกากรเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ธันวาคม 25613
2 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่เครื่องขวาประจำเรือศุลกากร 609 โดยวิธีคัดเลือก13 ธันวาคม 25611
3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบ e – Tax Incentive ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256212 ธันวาคม 25616
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 802 โดยวิธีคัดเลือก12 ธันวาคม 25618
5 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 606 โดยวิธีคัดเลือก12 ธันวาคม 25618
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องจักรใหญ่ เครื่องซ้าย เรือศุลกากร 703 โดยวิธีคัดเลือก12 ธันวาคม 25615
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 703 โดยวิธีคัดเลือก12 ธันวาคม 25614
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 1101 โดยวิธีคัดเลือก12 ธันวาคม 25616
9 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 606 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 ธันวาคม 25616
10 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 609 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 ธันวาคม 25615
11 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศรวมศูนย์ อาคาร ๑ กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร12 ธันวาคม 25614
12 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศรวมศูนย์ อาคาร ๑ กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร12 ธันวาคม 25614
13 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 70112 ธันวาคม 25613
14 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document ระยะที่ ๑) 12 ธันวาคม 25613
15 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 370 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 ธันวาคม 256111
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเอกสารที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว11 ธันวาคม 256129
17 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 2187 ธันวาคม 256124
18 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ เชฟโรเล็ต หมายเลขทะเบียน ชค-8340 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 256125
19 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ เชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน สฐ-6812 กทม. และยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน ชง-6024 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 256120
20 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออแวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6697 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ธันวาคม 256127
21 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออแวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6700 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ธันวาคม 256125
22 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้แผงสวิตซ์ย่อยระบบไฟฟ้าพร้อมบริการติดตั้ง และปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า บริเวณอาคาร 8 ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 256137
23 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 ธันวาคม 256141
24 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเจนเนอเรเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องซ้าย) ประจำเรือศุลกากร 802 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 256137
25 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 ธันวาคม 256138
26 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 256151
27 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบควบคุมการถือท้ายเรือศุลกากร 605 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 256155
28 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 214 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 256151
29 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูอลูมิเนียม ชั้น 3 และประตูหนีไฟ ชั้น 4 สสอ. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 256148
30 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโช๊คอัพและลูกบิดประตู ห้องทปษ.ชูชัยและห้องรองฯ ชัยยุทธ ชั้น 2 อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 256148
31 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ แบบ 376 ใบแนบ 11 ใบปล่อยสินค้าอย่างธรรมดา, แบบ 432 ใบอนุญาตทำการล่วงเวลา,แบบ 138 สมุดรับ-ส่งหนังสือ และแบบ 138.ก สมุดส่งหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 256147
32 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 213 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 256158
33 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศรวมศูนย์อาคาร ๑ กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร27 พฤศจิกายน 256159
34 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโต๊ะประชุม สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 256155
35 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฯ โครงการพัฒนาระบบศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับสนามบินสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256222 พฤศจิกายน 256172
36 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒20 พฤศจิกายน 256181
37 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256220 พฤศจิกายน 256182
38 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า ส่งออก และการเชื่อมโยงระบบกรมศุลกากรกับระบบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256220 พฤศจิกายน 256180
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กรณีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-Customs ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 19 พฤศจิกายน 256184
40 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์ HP Laser Jet CE285A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2561105
41 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งห้องรองอธิบดี กิตติ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักผู้บริหาร 14 พฤศจิกายน 2561103
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 1 แห่ง (ในส่วนของงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 พฤศจิกายน 2561104
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 พฤศจิกายน 2561102
44 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานสนับสนุนและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤศจิกายน 2561103
45 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศนอกเวลา ห้อง ทปษ.ชูชัย อาคาร 1 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤศจิกายน 2561107
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบใบอนุญาตและใบรับรองแบบ Single Window Entry ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะเวลา ๑๐ เดือน 13 พฤศจิกายน 2561101
47 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมดาดฟ้าและฝ้าเพดานห้องโสตทัศนศึกษา สวศ. สบท. ชั้น ๑๕ อาคาร ๑๒๐ ปี12 พฤศจิกายน 2561108
48 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2561106
49 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2561121
50 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนาด 205/70 R15 จำนวน 4 เส้น พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2561120
51 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือตรวจชนิดสารประกอบของแข็งด้วยรังสีเอ็กซ์แบบพกพา (Handheld X-Ray Diffraction Analyzer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤศจิกายน 2561120
52 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25628 พฤศจิกายน 2561120
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์กระดาษฟอร์มสำหรับใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. ๑๒๒ ชนิดต่อเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤศจิกายน 2561118
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) การจัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบเชื่อมโยงข้อมูล ebXML Gateway แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร6 พฤศจิกายน 2561126
55 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ เชฟโลเลต หมายเลขทะเบียน ชค 8340 กทม. ประจำหน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤศจิกายน 2561124
56 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 พฤศจิกายน 2561147
57 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติและธงเหลือง ว.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2561141
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก1 พฤศจิกายน 2561143
59 ประกาศด่านศุลกากรเชียงดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานด่านศุลกากรเชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 พฤศจิกายน 2561146
60 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร30 ตุลาคม 2561162
61 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 ตุลาคม 2561172
62 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฌฬ 1941 กทม.26 ตุลาคม 2561172
63 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออร์แวน หมายเลขทะเบียนฮก 3034 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ตุลาคม 2561179
64 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ชค 8506 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ตุลาคม 2561177
65 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยระบบเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า สัมภาระและหีบห่อสินค้าของผู้เดินทางรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 19 ตุลาคม 2561238
66 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้าย เรือ ชนิดเบนซิน เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์ส่วนควบเครื่องยนต์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๘ เครื่อง 18 ตุลาคม 2561204
67 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้าย เรือ ชนิดเบนซิน เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ขนาด ๓๐๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์ส่วนควบเครื่องยนต์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๗ เครื่อง 18 ตุลาคม 2561202
68 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว-9305 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ตุลาคม 2561259
69 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย กรมศุลกากร16 ตุลาคม 2561344
70 ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 4 คัน10 ตุลาคม 2561442
71 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 ประจำปีงบประมาณ 256210 ตุลาคม 2561440
72 ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ใช้งานประจำห้องพระ9 ตุลาคม 2561442
73 ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก เรื่อง ผู้ชนะการจ้างโครงการปรับปรุงระดับผิวจราจรลานตรวจสินค้า ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี9 ตุลาคม 2561443
74 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการหน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ตุลาคม 2561461
75 ประกาศผลการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และอาคาร 120 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25623 ตุลาคม 2561447
76 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่ทำการและบ้านพักข้าราชการบริเวณสถานีสุไหงโก-ลก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ตุลาคม 2561459
77 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ใช้สถานที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561485
78 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบทดสอบและเอกสารจัดสอบ พร้อมตรวจกระดาษคำตอบ โครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2561478
79 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่ทำการบ้านพักและคลังเก็บของที่ย่านสถานีปาดังเบซาร์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2561460
80 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการและบ้านพักหน่วยสืบสวนปราบปรามประจวบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2561492
81 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การเช่าระบบเครือข่ายเพื่อใช้กับระบบเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าแบบอุโมงค์รถไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒27 กันยายน 2561477
82 ด่านศุลกากรสิชล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding27 กันยายน 2561477
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2561468
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กันยายน 2561 (วันที่ 1-30 กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2561461
85 ประกาศผลการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256226 กันยายน 2561382
86 ประกาศผลการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณกรมศุลกากร และสถานที่ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256226 กันยายน 2561387
87 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างปรับปรุงระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร (ลานจอดเฮลิคอปเตอร์) 25 กันยายน 2561474
88 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2561475
89 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 กันยายน 2561449
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เรือตรวจการณ์ทางทะเลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ลำ24 กันยายน 2561461
91 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฯ โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบรปะมาณ พ.ศ. 256221 กันยายน 2561467
92 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายเคเบิ้ลเชื่อมต่อเซนเซอร์เกียร์บล็อกและเกจวัดอุณหภูมิเรือศุลกากร 805 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2561449
93 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องส่งลมเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561444
94 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แผงสวิตซ์ย่อยระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งประจำอาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561436
95 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 18.9 ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 350 มิลลิลิตร และขนาด 550-600 มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 กันยายน 2561444
96 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร ๑, อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และอาคาร ๑๒๐ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 21 กันยายน 2561288
97 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมแซมประจำปี เรือศุลกากร 368 หน่วยสืบสวนปราบปรามระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2561460
98 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ประจำเรือศุลกากร 703 ขนาดความจุ 12 V. 200 Amp. จำนวน 8 ลูก และขนาดความจุ 12 V. 150 Amp. จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2561448
99 จ้างเหมางานบริการและซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 19 กันยายน 2561503
100 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โครงการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (Support Desk) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2561512
ผลลัพท์ทั้งหมด 592 จำนวน 6 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร