ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ประจำเรือศุลกากร 703 ขนาดความจุ 12 V. 200 Amp. จำนวน 8 ลูก และขนาดความจุ 12 V. 150 Amp. จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 256147
2 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมแซมประจำปี เรือศุลกากร 368 หน่วยสืบสวนปราบปรามระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 256150
3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการและบ้านพักหน่วยสืบสวนปราบปรามประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2561151
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการและบ้านพักหน่วยสืบสวนปราบปรามบ้านดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2561151
5 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการและบ้านพักหน่วยสืบสวนปราบปรามชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2561147
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง X-Ray กระเป๋าสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กันยายน 2561138
7 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบคลังข้อสอบของกรมศุลกากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 กันยายน 2561154
8 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โครงการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (Support Desk) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2561156
9 จ้างเหมางานบริการและซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 19 กันยายน 2561163
10 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต(e-Tracking) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะเวลาจ้าง ๑๒ เดือน18 กันยายน 2561189
11 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Windows (NSW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กันยายน 2561188
12 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กันยายน 2561195
13 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอัตราศุลกากร (Integrated Tariff Database) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กันยายน 2561189
14 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าบริการ โครงการจัดเช่าวงจรเครือข่ายสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC-DR) กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กันยายน 2561188
15 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบ Single Sign On ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กันยายน 2561192
16 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเข้าห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สวศ. สบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256218 กันยายน 2561197
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ บริเวณด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 17 กันยายน 256118 กันยายน 2561212
18 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารศุลกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี กรมศุลกากร18 กันยายน 2561220
19 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว-9304 กทม. และรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว-9305 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2561195
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2561203
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนในการดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของด่านศุลกากรเชียงแสน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2561198
22 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้าและระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 กันยายน 2561198
23 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนสายสัญญาณลิฟต์โดยสารอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2561206
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 17 กันยายน 2561200
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลสวน สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 17 กันยายน 2561195
26 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 กันยายน 2561182
27 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์อาคารประภาคารท่าเทียบเรือศุลกากรเกาะสีชัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2561179
28 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายฝ่ายเบิกจ่าย อาคาร 1 ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2561178
29 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารศุลกพิพัฒน์ 140 ปี กรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2561173
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อวางตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่ใช้เก็บเอกสาร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2561202
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำก2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา 13 กันยายน 2561186
32 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการ Help Desk and Call Center ระบบ National Single Windows (NSW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 กันยายน 2561179
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox 3435 D/DN Toner Cartridge-Black(10k) จำนวน 1000 กลัก โดยวิธีคัดเลือก13 กันยายน 2561191
34 ประกาศผลการจัดซื้อ Circuit Breaker เครื่องสูบน้ำระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 13 กันยายน 2561187
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (โครงการใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 กันยายน 2561197
36 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ ตราอักษรซูซูกิ12 กันยายน 2561194
37 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ด้านขวา ประจำเรือศุลกากร 100112 กันยายน 2561196
38 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมแซมชุดขดลวดจ่ายกระแสไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขวา ประจำเรือศุลกากร 605 12 กันยายน 2561193
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการจำนวน 3 คัน หมายเลขทะเบียน ษฮ-6907 กทม., ชค-8505 กทม. และหมายเลขทะเบียน ศฮ-9047 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2561196
40 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 กันยายน 2561196
41 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำหน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2561191
42 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน ตย-5827 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2561191
43 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรดาร์ (Radar) ประจำเรือศุลกากร 349 ยี่ห้อ Samyang รุ่น SMR-3700 หมายเลขเครื่อง 3405661 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2561192
44 ประกาศผลการาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ระบบประปาและระบบสุขาภิบาล จำนวน ๑๙ รายการ11 กันยายน 2561190
45 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดทำเอกสารการประชุมของสำนักพิกัดอัตราศุลกากร11 กันยายน 2561203
46 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบอกตำบลที่เรือ (GPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ประจำเรือศุลกากร 609 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2561202
47 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ ยี่ห้อ HYUNDAI ประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 กันยายน 2561194
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 กันยายน 2561196
49 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 (Migration Phase 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 กันยายน 2561198
50 ประกาศผลการจ้างซ่อมแซมดาดฟ้าและฝ้าเพดานห้องประชุม สวศ. สบท. ชั้น 1510 กันยายน 2561202
51 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ของอธิบดีกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 . 10 กันยายน 2561208
52 ประกาศผลการจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับเรือศุลกากร 606 และ 60710 กันยายน 2561213
53 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศนอกเวลา ชั้น 9 อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2561225
54 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำ และการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 กันยายน 2561221
55 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2561218
56 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2561227
57 ประกาศผลการจัดเช่าบริการ โครงการเช่าสายเครือข่ายสื่อสาร Internet ของระบบ National Single Windows (NSW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25626 กันยายน 2561155
58 ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ระบบประปาและระบบสุขาภิบาล จำนวน 2 รายการ6 กันยายน 2561220
59 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2561225
60 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์และผ้าเบรค ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮจ-4367 กทม. และ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮฉ - 5942 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2561226
61 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 2 (Migration Phase 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6 กันยายน 2561235
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบ Mail ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 4 กันยายน 2561141
63 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคาร 1 และอาคารศุลพิพัฒน์ 140 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2561201
64 ประกาศผลการประกวดราคาเช่าโครงการจัดเช่าวงจรเครือข่ายสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยง Internet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 4 กันยายน 2561146
65 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ EPSON รุ่น LQ2090 และหมึกพิมพ์ TALLY รุ่น T6215 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2561222
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 กันยายน 2561174
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าเร่งด่วน (e-Express) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4 กันยายน 2561192
68 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 120 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2561187
69 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สก็อตเทป ขนาด 1 นิ้ว และแฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2561211
70 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสายไมโครโฟน สายสัญญาณเสียงและสายสัญญาณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2561191
71 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2561192
72 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่ราชการ ของด่านศุลกากรเชียงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 สิงหาคม 2561157
73 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย บริเวณสถานที่ทำการของกรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 2561145
74 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประจำคลังเก็บพัสดุ สบพ. และห้องอธิบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 2561142
75 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ษฮ-6906 กทม. ประจำหน่วยสืบสวนปราบปรามจันทบุรี-ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2561172
76 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2561154
77 ประกาศผลการจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อเชฟโรเลต รุ่นออฟตร้า หมายเลขทะเบียน ศอ 771628 สิงหาคม 2561175
78 ประกาศผลการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศสำหรับโครงการสัมมนาหลักสูตร การพัฒนาทีมบริหารงานบุคคล 28 สิงหาคม 2561165
79 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 3 กญ 486 กทม. ประจำหน่วยสืบสวนปราบปรามประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2561170
80 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโช๊คอัพประตูอลูมิเนียมห้องผู้เชี่ยวชาญด้านพิกัดศุลกากรระหว่างประเทศอาคาร 120 ปี ชั้น 3 และประตูอลูมิเนียมทางเข้าด้านหน้าอาคาร 120 ปี ชั้น P โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 สิงหาคม 2561185
81 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2561187
82 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นแอสติม่า หมายเลขทะเบียน ภค 738 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2561181
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2561201
84 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ” 21 สิงหาคม 2561203
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2561212
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ แบบที่ 409 ใบปะหน้าสำนวนแฟ้มคดี จำนวน 100,000 แผ่น และพิมพ์แบบที่ 438 บัญชีรับเครื่องบินเข้าออก จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2561228
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบ Intranet ของกรมศุลกากร ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2561278
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่ทำการบ้านพักที่บริเวณย่านสถานีสุไหงโก-ลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2561270
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อทำลานจอดรถขนถ่ายสินค้าและวางตู้คอนเทนเนอร์ที่บริเวณย่านสถานีปาดังเบซาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2561270
90 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ทักษะดิจิทัลสำหรับการพัฒนากรมศุลกากรสู่องค์กรแห่ง นวัตกรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 สิงหาคม 2561250
91 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตะกั่วตีตรา จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม และลวดเกลียวมัดหีบห่อ จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม โดยประกาศเชิญชวนทั่วไป กรณีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2561264
92 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือตรวจการณ์ทางทะเลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ลำ9 สิงหาคม 2561265
93 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดควบคุมอุณหภูมิระบบปรับอากาศ (Room Thermostat) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2561278
94 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ชค 8502 กทม. ประจำหน่วยสืบสวนปราบปรามนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2561267
95 ประกาศผลการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมขอบฝ้าหลุม สำนักงานศลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร6 สิงหาคม 2561280
96 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ขนาด 195/R14 จำนวน 8 เส้น พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อ และแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12V-75Ah จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 สิงหาคม 2561278
97 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมแซมหลังคา พื้นกระเบื้องและประตูห้องน้ำ ส่วนของกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม6 สิงหาคม 2561272
98 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ท่อเติมน้ำชุดระบายความร้อน(Cooling Tower) พร้อมติดตั้งของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร ๑๒๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 สิงหาคม 2561286
99 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 สิงหาคม 2561279
100 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อม Calibrate เครื่องมือวิเคราะห์ FT-IR Spectrometer ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น Frontier และรุ่น Spectrum One25 กรกฎาคม 2561340
ผลลัพท์ทั้งหมด 494 จำนวน 5 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร