ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น(Chiller) ยี่ห้อ Trane พร้อมติดตั้งและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร ๑๒๐ ปี25 พฤษภาคม 2561103
2 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเปลี่ยนถังน้ำมันเชื้อเพลิงเรือศุลกากร 213, 214 และ 220 25 พฤษภาคม 2561100
3 ซื้ออุปกรณ์ท่อน้ำเย็น(ท่ออ่อนแสตนเลส) Stainless Steel Flexible จำนวน ๒ ชุด สำหรับเครื่องทำความเย็นของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร ๑๒๐ ปี24 พฤษภาคม 256191
4 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2561106
5 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสลิงลิฟต์ อาคาร 120 ปี และอาคารจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2561109
6 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 'การควบคุมสินค้าที่มีความสำคัญเชิงยุทธวิธี' โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2561110
7 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ราชการ จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2561113
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารเพื่อการจัดทำสัญญาโครงการอาคารศูนย์ฝึกอบรมของสถาบันวิทยาการศุลกากร ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2561102
9 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเปลี่ยนและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคาร 8 ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2561130
10 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2561124
11 ประกาศผลการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา สำหรับใช้งานบริเวณด้านหน้าเวที ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี21 พฤษภาคม 2561127
12 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออแวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6753 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2561136
13 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2561133
14 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน ตย ๕๘๒๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤษภาคม 2561118
15 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือตรวจการณ์ทางทะเลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ลำ17 พฤษภาคม 2561128
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 พฤษภาคม 2561120
17 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 13 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2561124
18 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดควบคุมเกียร์ เรือศุลกากร 803 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2561118
19 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูรั้วเหล็กอัลลอยด์ ประตู 1 กรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤษภาคม 2561138
20 ประกาศผลการจ้างล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศแบบพิเศษ ใช้งานประจำชั้น 9 อาคาร 120 ปี11 พฤษภาคม 2561136
21 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวล์ท ๑๐๐ แอมแปร์ จำนวน ๒ ลูก เพื่อใช้ในราชการประจำเรือศุลกากร ๓๗๒ 10 พฤษภาคม 2561142
22 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัสดุแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2561169
23 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนภาพจากไมโครฟิล์ม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2561142
24 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น 1 อาคาร 83 พฤษภาคม 2561162
25 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2561165
26 ประกาศผลการจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีเรือค้าชายฝั่ง จำนวน 100 เล่ม2 พฤษภาคม 2561171
27 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการอาคารศูนย์ฝึกอบรมของสถาบันวิทยาการศุลกากร ระยะที่ ๒ 2 พฤษภาคม 2561170
28 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ตราอักษรมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ชค 8506 กทม. 1 พฤษภาคม 2561193
29 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 3กฒ-4383 กทม. 1 พฤษภาคม 2561184
30 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ (New-entry Customs Officers) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2561208
31 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ (New-entry Customs Officers) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2561190
32 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26.01.2561)26 มกราคม 2561105
33 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26.01.2561)26 มกราคม 2561105
34 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ FUJI XEROX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26.01.2561)26 มกราคม 2561107
35 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-2090 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(19.01.2561)19 มกราคม 2561104
36 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15.01.2561)15 มกราคม 2561105
37 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 20 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2561229
38 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน 12 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2561201
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อฮีโน่ รุ่น FC2W หมายเลขทะเบียน 93-8967 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2561195
40 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6697 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2561206
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำชาย ฝ่ายเบิกจ่าย สบก. ชั้น 1 อาคาร 118 เมษายน 2561220
42 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างที่ทำการด่านศุลกากรท่าลี่และส่วนประกอบอื่น 18 เมษายน 2561224
43 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ตย-5826 กทม.17 เมษายน 2561212
44 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกวดราคาซ่อมแซมเรือศุลกากร 80617 เมษายน 2561225
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมประตูเหล็กม้วน ห้องเก็บของส่วนสื่อสารองค์กร สบก11 เมษายน 2561140
46 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการปรับปรุงระบบท่อประปา - สุขาภิบาล อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 17 เมษายน 2561223
47 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังตู้เก็บของในห้องน้ำหญิง สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2561215
48 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ 9 เมษายน 2561229
49 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกุญแจล๊อกประตูอลูมิเนียมบานสวิง ส่วนบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑล สกท. ชั้น 1 อาคาร 120 ปี9 เมษายน 2561213
50 ประกาศผลการจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ตราอักษร SUZUKI สำหรับเรือศุลกากร 3805 เมษายน 2561277
51 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองอากาศรถยนต์ส่วนกลาง ๑๘ คัน5 เมษายน 2561256
52 ประกาศผลการจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ตราอักษรเมอร์คิวรี่ สำหรับเรือศุลกากร 364, 217, 216, 371, 372 และ 2193 เมษายน 2561243
53 ประกาศผลการจัดซื้อยางรถยนต์ ชนิดไม่ใช้ยางใน ขนาด 265/70-16 จำนวน 4 เส้น20 มีนาคม 2561184
54 ประกาศผลการจัดซื้อผงหมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Docu print รุ่น 240A12 มีนาคม 2561189
55 ประกาศผลการจัดซื้อผงหมึก Samsung รุ่น SL-M 3820 Series Black Toner : 10,000 Page12 มีนาคม 2561186
56 ประกาศผลการจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ เชฟโรเลต รุ่นออฟตร้า หมายเลขทะเบียน สณ 8026 กทม.25 กุมภาพันธ์ 2561199
57 ประกาศผลการซื้อตลับหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น DP-MB 251 CX23 กุมภาพันธ์ 2561188
58 ประกาศผลการจ้างซ่อมห้องน้ำชาย หญิง สำนักผู้บริหาร ชั้น 2 โซนอธิบดี2 กุมภาพันธ์ 2561184
59 ประกาศผลการซื้อตลับหมึกเครื่องโทรสาร Canon รุ่น L170 จำนวน 30 ตลับ7 กุมภาพันธ์ 2561182
60 ประกาศผลการซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 1,200 ลิตร สำหรับเติมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน อาคาร 120 ปี 26 มกราคม 2561181
61 ประกาศผลการจ้างซ่อมเครื่องมือการเดินเรือ เรือศุลกากร 38117 มกราคม 2561180
62 ประกาศผลการจ้างเปิดตรวจสอบแพชูชีพ เรือศุลกากร 110117 มกราคม 2561198
63 ประกาศผลการจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องซ้าย) เรือศุลกากร 80217 มกราคม 2561209
64 ประกาศผลการจ้างซ่อมรถยนต์กระบะบรรทุกหกล้อ ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 93-8969 กทม.4 มกราคม 2561194
65 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโช๊คอัพประตูห้องปฏิบัติงาน ส่วนวิเคราะห์สินค้า สำนักพิกัดอัตราศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2561293
66 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบ ก.พ. 7 และแฟ้มประวัติข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2561279
67 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องมือช่วยในการเดินเรือ (GYRO COMPASS) เรือศุลกากร 80630 มีนาคม 2561266
68 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องมือช่วยในการเดินเรือ (GYRO COMPASS) เรือศุลกากร 80530 มีนาคม 2561257
69 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ชั้น 2 อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2561260
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกงานจ้างซ่อมแซมชุดส่งกำลังและคอนโทรล เรือศุลกากร ๖๐๗27 มีนาคม 2561253
71 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรใหญ่ เรือศุลกากร 702 โดยวิธีคัดเลือก26 มีนาคม 2561266
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก การจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 100126 มีนาคม 2561300
73 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องมือสื่อสารและเดินเรือ เรือศุลกากร 702 หน่วยสืบสวนปราบปรามจันทบุรี-ตราด23 มีนาคม 2561273
74 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาและระบบสุขาภิบาล22 มีนาคม 2561268
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบ กศก.114 แบบแจ้งการประเมิน/เรียกเก็บอากรขาเข้า/ขาออก ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ จำนวน 80,000 ชุด22 มีนาคม 2561291
76 ประกาศผลผู่้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือศุลกากร ๖๐๗ โดยวิธีคัดเลือก20 มีนาคม 2561304
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำเรือศุลกากร ๗๐๒ โดยวิธีคัดเลือก20 มีนาคม 2561286
78 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่เรือศุลกากร ๘๐๒ โดยวิธีคัดเลือก20 มีนาคม 2561296
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่ ประจำเรือศุลกากร 607 20 มีนาคม 2561294
80 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบพัฒนาฐานข้อมูลอัตราศุลกากร20 มีนาคม 2561285
81 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ NSW เพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ19 มีนาคม 2561292
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคลังของกลางของกรมศุลกากร19 มีนาคม 2561289
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ SWITCH สำหรับระบบโทรศัพท์ Voice Over IP จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2561312
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศุลกากรและอาคารที่พักอาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 มีนาคม 2561301
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารศุลกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี กรมศุลกากร ซอยลาดกระบัง ๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2561317
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนและฝ้าเพดาน15 มีนาคม 2561311
87 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6697 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2561303
88 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมม่านม้วนห้องทำงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการคืนอากร สสอ. ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2561293
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบขนพิเศษสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้าหรือนำออกชั่วคราว จำนวน 900,000 ชุด14 มีนาคม 2561314
90 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ASEAN Customs Transit System ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256113 มีนาคม 2561324
91 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์ทริม เรือศุลกากร 3799 มีนาคม 2561358
92 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ชค 8505 กทม.9 มีนาคม 2561337
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox 3435 D/DN Toner Cartridge Black (10K) จำนวน 200 กลัก8 มีนาคม 2561338
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ เชฟโลเล็ต รุ่นออฟตร้า หมายเลขทะเบียน ศอ 7716 กทม.8 มีนาคม 2561349
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบทดสอบและเอกสารจัดสอบ พร้อมตรวจกระดาษคำตอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2561310
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะแบบเดินผ่าน (Walkthrough metal detector) และเครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ (Handheld) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2561316
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสถานที่ใช้จัดสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2561326
98 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรใหญ่ด้านซ้ายและเปลี่ยนข้อต่ออ่อนท่อแก๊สเสียเครื่องจักรใหญ่ด้านขวาสำหรับเรือศุลกากร 606 สปป.2 สสป.7 มีนาคม 2561324
99 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 จัดทำเอกสารเพิ่มเติม5 มีนาคม 2561370
100 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2561353
ผลลัพท์ทั้งหมด 354 จำนวน 4 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร