ประกาศกระทรวการคลัง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเก็บอากรศุลกากรตามมาตรการปกป้องพิเศษตามความตกลงการเกษตรขององค์การการค้าโลกและความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน สำหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 25655 มกราคม 2567 19:02:11133
2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเก็บอากรศุลกากรตามมาตรการปกป้องพิเศษตามความตกลงการเกษตรขององค์การการค้าโลกและความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน สำหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 25645 มกราคม 2567 19:00:1578
3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 25645 มกราคม 2567 18:57:38227
4 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเก็บอากรศุลกากรตามมาตรการปกป้องพิเศษตามความตกลงการเกษตรขององค์การการค้าโลกและความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน สำหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 25635 มกราคม 2567 18:56:3352
5 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 25635 มกราคม 2567 18:54:2964
6 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 25605 มกราคม 2567 18:53:1657
7 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 25595 มกราคม 2567 18:52:0957
8 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 25585 มกราคม 2567 18:50:4748
9 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 25565 มกราคม 2567 18:49:3348
10 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 25565 มกราคม 2567 18:48:0552
11 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 25555 มกราคม 2567 18:47:0352
12 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 25555 มกราคม 2567 18:26:5552
13 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 25545 มกราคม 2567 18:25:4753
14 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 25535 มกราคม 2567 18:16:1250
15 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 25515 มกราคม 2567 18:15:1454
16 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดสินค้าจากประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 25515 มกราคม 2567 18:12:5954
17 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 25515 มกราคม 2567 18:11:5452
18 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 25515 มกราคม 2567 18:10:3451
19 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 25505 มกราคม 2567 18:09:3047
20 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 25505 มกราคม 2567 18:08:1650
21 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25495 มกราคม 2567 18:05:3649
22 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25495 มกราคม 2567 18:04:2450
23 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25495 มกราคม 2567 18:00:2466
24 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (ครอ.2) ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 25495 มกราคม 2567 17:59:3446
25 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (สห.) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 25495 มกราคม 2567 17:57:3853
26 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (เอเอชทีเอน) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 25485 มกราคม 2567 17:56:3051
27 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (สห.) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 25485 มกราคม 2567 17:54:3848
28 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (สห.) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25485 มกราคม 2567 17:53:3153
29 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (เอเอชทีเอน) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25485 มกราคม 2567 17:52:0555
30 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (สห.2) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 25475 มกราคม 2567 17:50:1748
31 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (สห.1) (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 25475 มกราคม 2567 17:49:0051
32 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเพิ่มพิกัดอัตราอากรขาเข้าในภาค 2 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (เอเอชทีเอน) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25475 มกราคม 2567 17:47:2850
33 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (อต.21) ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25465 มกราคม 2567 17:45:1959
34 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (สห.1) (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 25465 มกราคม 2567 17:38:5657
35 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (สห.1) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 25465 มกราคม 2567 17:37:2759
36 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (สห.2) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 25465 มกราคม 2567 17:36:0760
37 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (สห.1) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 25455 มกราคม 2567 17:34:2054
38 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (อต.20) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 25455 มกราคม 2567 17:33:0651
39 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (สห.2) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 25445 มกราคม 2567 17:30:3557
40 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (สห.1) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 25445 มกราคม 2567 17:27:0051
41 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (อต.21) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 25445 มกราคม 2567 17:25:0158
42 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (อต.20) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 25445 มกราคม 2567 17:23:3051
43 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.3/2544 (อต.19) เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 25445 มกราคม 2567 17:22:1054
44 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.2/2544 (อต.18) เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 25445 มกราคม 2567 17:20:5753
45 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.17/2542 (อต.17) เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 25425 มกราคม 2567 17:19:4053
46 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.16/2542 (อต.16) เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 25425 มกราคม 2567 17:18:3349
47 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.10/2542 (อต.15) เรื่อง ยกเลิกการลดอัตราอากร และการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25425 มกราคม 2567 17:17:1653
48 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.9/2542 (อต.14) เรื่อง ยกเลิกการลดอัตราอากร และการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25425 มกราคม 2567 17:16:0047
49 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.2/2541 (อต.13) เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 25415 มกราคม 2567 17:41:4564
50 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.1/2541 (อต.12) เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 25415 มกราคม 2567 16:55:5356
51 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.16/2537 (อซ.36) เรื่อง ยกเลิกการลดและลดอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 25375 มกราคม 2567 16:23:3147
52 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.14/2537 (อต.4) เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 25375 มกราคม 2567 16:20:4265
53 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.13/2537 (อต.3) เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากร และการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 25375 มกราคม 2567 17:40:5949
54 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.12/2537 (อต.2) เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 25375 มกราคม 2567 16:18:3053
55 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.11/2537 (อต.1) เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากร และการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 25375 มกราคม 2567 16:16:0761
56 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.6/2537 (บรอ.1) เรื่อง ลดอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 25375 มกราคม 2567 16:14:2556
57 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.18/2535 (อซ.33) เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงการคลังลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับอาเซียน ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 25355 มกราคม 2567 16:11:0464
ผลลัพท์ทั้งหมด 57 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (กนอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-5453

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร