ประกาศกรมศุลกากร

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 25661 มกราคม 2567 13:54:21535
2 ประกาศกรมศุลกากรที่ 58/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 229/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 25651 มกราคม 2567 13:51:56239
3 ประกาศกรมศุลกากรที่ 47/2565 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 25651 มกราคม 2567 13:51:1068
4 ประกาศกรมศุลกากรที่ 229/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 25641 มกราคม 2567 13:50:12535
5 ประกาศกรมศุลกากรที่ 149/2564 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 25641 มกราคม 2567 13:48:5557
6 ประกาศกรมศุลกากรที่ 84/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 152/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 25641 มกราคม 2567 13:47:5162
7 ประกาศกรมศุลกากรที่ 50/2564 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 25641 มกราคม 2567 13:46:1854
8 ประกาศกรมศุลกากรที่ 203/2563 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 25631 มกราคม 2567 13:44:4355
9 ประกาศกรมศุลกากรที่ 199/2563 เรื่อง ประกาศให้ใช้มาตรการปกป้องพิเศษ ตามความตกลงการเกษตรขององค์การการค้าโลกและความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน สำหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ. 25631 มกราคม 2567 13:43:1155
10 ประกาศกรมศุลกากรที่ 166/2563 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 25631 มกราคม 2567 13:42:3355
11 ประกาศกรมศุลกากรที่ 152/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 25631 มกราคม 2567 13:40:34151
12 ประกาศกรมศุลกากรที่ 81/2563 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 25631 มกราคม 2567 13:39:0747
13 ประกาศกรมศุลกากรที่ 15/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 187/2560 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 25631 มกราคม 2567 13:37:3459
14 ประกาศกรมศุลกากรที่ 286/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 187/2560 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 25621 มกราคม 2567 13:35:0953
15 ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 25621 มกราคม 2567 13:34:0267
16 ประกาศกรมศุลกากรที่ 114/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 187/2560 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 25621 มกราคม 2567 13:32:5654
17 ประกาศกรมศุลกากรที่ 74/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 183/2560 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 25621 มกราคม 2567 13:31:4857
18 ประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 187/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 25611 มกราคม 2567 13:30:5756
19 ประกาศกรมศุลกากรที่ 187/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 25601 มกราคม 2567 13:29:44147
20 ประกาศกรมศุลกากรที่ 158/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 25601 มกราคม 2567 13:28:3858
21 ประกาศกรมศุลกากรที่ 240/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 25591 มกราคม 2567 13:27:2548
22 ประกาศกรมศุลกากรที่ 110/2559 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากรที่ 92/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 25591 มกราคม 2567 13:25:5654
23 ประกาศกรมศุลกากรที่ 80/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 92/2558 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 25591 มกราคม 2567 13:24:4949
24 ประกาศกรมศุลกากรที่ 174/2558 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 92/2558 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 25581 มกราคม 2567 13:23:2753
25 ประกาศกรมศุลกากรที่ 93/2558 เรื่อง แจ้งการมีผลใช้บังคับของพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงด้านเศรษฐกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าของอาเซียน ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 25581 มกราคม 2567 13:22:2260
26 ประกาศกรมศุลกากรที่ 92/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 25581 มกราคม 2567 13:21:3461
27 ประกาศกรมศุลกากรที่ 35/2558 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 1/2555 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 25581 มกราคม 2567 13:20:2756
28 ประกาศกรมศุลกากรที่ 220/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 1/2555 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 25571 มกราคม 2567 13:17:4960
29 ประกาศกรมศุลกากรที่ 113/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 1/2555 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 25571 มกราคม 2567 13:16:4955
30 ประกาศกรมศุลกากรที่ 64/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 6/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 25571 มกราคม 2567 13:15:4159
31 ประกาศกรมศุลกากรที่ 6/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 1/2555 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 25571 มกราคม 2567 13:14:0656
32 ประกาศกรมศุลกากรที่ 29/2556 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 1/2555 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 25561 มกราคม 2567 13:13:1752
33 ประกาศกรมศุลกากรที่ 34/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 25551 มกราคม 2567 13:12:0551
34 ประกาศกรมศุลกากรที่ 1/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 25551 มกราคม 2567 13:11:2454
35 ประกาศกรมศุลกากรที่ 78/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 25541 มกราคม 2567 13:08:5054
36 ประกาศกรมศุลกากรที่ 99/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 25531 มกราคม 2567 13:07:3559
37 ประกาศกรมศุลกากรที่ 93/2553 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2551 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 25531 มกราคม 2567 13:06:1455
38 ประกาศกรมศุลกากรที่ 55/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 1 มกราคม 2567 13:04:5450
39 หนังสือกรมศุลกากร ด่วนที่สุด ที่ กค 0518/ว228 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553 เรื่อง การใช้สิทธิพิเศษทางศุลกากรภายหลังการนำเข้าตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ATIGA)1 มกราคม 2567 13:02:2859
40 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การใช้สิทธิพิเศษทางศุลกากรภายหลังการนำเข้าตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ATIGA) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 25531 มกราคม 2567 13:01:4959
41 ประกาศกรมศุลกากรที่ 85/2552 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2551 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 25521 มกราคม 2567 12:59:5751
42 ประกาศกรมศุลกากรที่ 56/2552 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2551 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 25521 มกราคม 2567 12:58:3553
43 ประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 25511 มกราคม 2567 12:57:2563
44 ประกาศกรมศุลกากรที่ 14/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 1 มกราคม 2567 12:55:3245
45 ประกาศกรมศุลกากรที่ 3/2551 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 121/2549 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 25511 มกราคม 2567 12:54:2952
46 ประกาศกรมศุลกากรที่ 56/2550 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมศุลกากรที่ 120/2549 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550 และหนังสือกลุ่มงานพิกัดอัตราศุลกากร ด่วนที่สุด ที่ กค 0518/ว758 ลงวันที่ 14 กันยายน 2550 เรื่อง แก้ไขคำผิดในประกาศกรมศุลกากรที่ 56/25501 มกราคม 2567 12:52:4948
47 ประกาศกรมศุลกากรที่ 45/2550 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 120/2549 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 25501 มกราคม 2567 12:51:1560
48 ประกาศกรมศุลกากรที่ 133/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25498 มกราคม 2567 16:46:0959
49 ประกาศกรมศุลกากรที่ 121/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 1 มกราคม 2567 12:46:2657
50 ประกาศกรมศุลกากรที่ 120/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25491 มกราคม 2567 12:45:3763
51 ประกาศกรมศุลกากรที่ 113/2549 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2548 เรื่อง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 1 มกราคม 2567 12:44:2054
52 ประกาศกรมศุลกากรที่ 62/2549 เรือง ระเบียบพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (ครอ.2) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 25491 มกราคม 2567 12:42:3351
53 ประกาศกรมศุลกากรที่ 36/2549 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2548 เรื่อง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 25491 มกราคม 2567 12:41:5553
54 ประกาศกรมศุลกากรที่ 11/2549 เรื่อง ระเบียบพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25491 มกราคม 2567 12:39:5849
55 ประกาศกรมศุลกากรที่ 22/2548 เรื่อง ระเบียบพิธีการสำหรับการนำเข้าสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไม่ได้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรตามความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 25481 มกราคม 2567 12:39:0651
56 ประกาศกรมศุลกากรที่ 15/2548 เรื่อง ระเบียบพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 25481 มกราคม 2567 12:38:2953
57 ประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2548 เรื่อง ระเบียบพิธีการสำหรับการเพิ่มพิกัดอัตราอากรขาเข้าในภาค 2 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature: AHTN) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25481 มกราคม 2567 12:37:5063
58 ประกาศกรมศุลกากรที่ 87/2547 เรื่อง ระเบียบพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันตามมาตรการกระชับการรวมกลุ่มอาเซียน ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 25471 มกราคม 2567 12:35:3954
59 ประกาศกรมศุลกากรที่ 83/2547 เรื่อง ระเบียบพิธีการสำหรับการเพิ่มพิกัดอัตราอากรขาเข้าในภาค 2 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (เอเอชทีเอน) ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 25471 มกราคม 2567 12:34:3762
60 ประกาศกรมศุลกากรที่ 54/2547 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าของอาเซียนที่ออกโดยประเทศที่สาม (Back-to-Back Form D)1 มกราคม 2567 12:33:5049
61 ประกาศกรมศุลกากรที่ 52/2547 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2547 1 มกราคม 2567 12:33:0351
62 ประกาศกรมศุลกากรที่ 29/2547 เรื่อง การสำแดงรหัสพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN) ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 25471 มกราคม 2567 12:29:1748
63 ประกาศกรมศุลกากรที่ 27/2547 เรื่อง ระเบียบพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 25471 มกราคม 2567 12:28:3449
64 ประกาศกรมศุลกากรที่ 26/2547 เรื่อง ระเบียบพิธีการสำหรับการเพิ่มพิกัดอัตราอากรขาเข้าในภาค 2 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (เอเอชทีเอน) ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 25471 มกราคม 2567 12:27:4258
65 ประกาศกรมศุลกากรที่ 92/2546 เรื่อง ระเบียบพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียนภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25461 มกราคม 2567 12:26:1549
66 ประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2546 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าของอาเซียนที่ออกโดยประเทศที่สาม (Back-to-Back Form D) ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 25461 มกราคม 2567 12:24:5857
67 ประกาศกรมศุลกากรที่ 6/2545 เรื่อง ระเบียบพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25451 มกราคม 2567 12:13:5353
68 ประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2545 เรื่อง ระเบียบพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียนภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25451 มกราคม 2567 12:12:5253
69 ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2544 เรื่อง คู่มือการให้สิทธิประโยชน์ด้านอากรภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 25441 มกราคม 2567 12:10:5158
70 ประกาศกรมศุลกากรที่ 40/2544 เรื่อง คู่มือการให้สิทธิประโยชน์ด้านอากรภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 25441 มกราคม 2567 12:09:5952
71 ประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2543 เรื่อง คู่มือการให้สิทธิประโยชน์ด้านอากรภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 25431 มกราคม 2567 12:06:4560
ผลลัพท์ทั้งหมด 71 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (กนอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-5453

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร