ประกาศกอง/สำนัก

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรที่ 6/2566 เรื่อง เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 25661 มกราคม 2567 09:03:1195
2 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 9/2565 เรื่อง ตารางปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้หลักฐานการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 25651 มกราคม 2567 09:02:07121
3 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 5/2565 เรื่อง รายชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนที่สามารถออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) ที่มีตราประทับและลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25651 มกราคม 2567 09:01:13112
4 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 7/2564 เรื่อง รายชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนที่สามารถออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) ที่มีตราประทับและลายมือชื่อของผูู้มีอำนาจลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 25641 มกราคม 2567 08:59:3599
5 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 8/2563 เรื่อง รายชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนที่สามารถออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) ที่มีตราประทับและลายมือชื่อของผู้มีอำาจลงนามอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 25631 มกราคม 2567 08:57:3268
6 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 4/2563 เรื่อง การใช้บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ฉบับซื้อขายในประเทศประกอบการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 25631 มกราคม 2567 08:55:0563
7 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 10/2562 เรื่อง การใช้ Back-to-Back CO ควบคู่กับการใช้ใบกำกับสินค้า Third Country Invoicing ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 25621 มกราคม 2567 08:52:4262
8 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 6/2562 เรื่อง รายการตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเบื้องต้น (Check List) ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 25621 มกราคม 2567 08:47:5866
9 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 3/2561 เรื่อง การตีความคำว่า "other quantity" ในช่องที่ 9 ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 25611 มกราคม 2567 08:45:2969
10 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 1/2561 เรื่อง การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าระหว่าง Form D กับโครงการนำร่องการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาคโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 25611 มกราคม 2567 08:44:1151
11 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 2/2559 เรื่อง การระบุใน Form D กรณีการซื้อขายผ่านนายหน้า โดยนายหน้าและผู้ผลิตอยู่ในประเทศเดียวกัน ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 25591 มกราคม 2567 08:42:3663
12 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 8/2554 เรื่อง การยื่น Invoice Declaration จากประเทศบรูไนดารูซาลาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพื่อผ่านพิธีการศุลกากรในการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในระบบถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน โดยการวางประกัน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 25541 มกราคม 2567 08:41:1153
13 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 1/2554 เรื่อง รายชื่อเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีที่ได้มีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 25541 มกราคม 2567 08:39:2056
ผลลัพท์ทั้งหมด 13 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (กนอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-5453

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร